Prodaja motornog vozila u vlasništvu "Lataif" doo

Prodaja motornog vozila u vlasništvu "Lataif" doo

U skladu sa Rješenjem o formiranju komisije za provođenje licitacije i prodaje putničkog motornog vozila broj: 28/16 od 02.03.2016.godine i Odluke o prodaji motornog Vozila u vlasništvu DOO „Lataif“ Sapna broj: 24/15 od 18.12.2015.godine, Direktor firme DOO „Lataif“ objavljuje:

J A V N I OGLAS

o prodaji službenog motornog vozila putem javnog nadmetanja zatvorenim pisanim ponudama

I PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je službeno putničko motorno vozilo, vlasništvo DOO“Lataif“ Sapna.

II PODACI O VOZILU

Motorno vozilo vrsta: M1–putnički automobil; marka: mercedes-benz; tip: 28; komercijalni opis: broj šasije: WDB1240081F258872; pogrebno vozilo; godina proizvodnje: 1993.godina; boja: zelena; broj sjedišta: 2; radni obim motora: 2799 cm3; maksimalna snaga: 145 kW; vrsta goriva: benzin;; broj motora: 10494212017271; neregistrovan, sa utvrđenom početnom cijenom od 1000,00 KM (slovima: hiljadu konvertibilnih maraka).

III PREGLED VOZILA

Motorno vozilo se može pogledati svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 sati. Vozilo se nalazi u garaži Medžlisa Islamske zajednice Zvornik u Kraljevićima.

IV KRITERIJ PRODAJE

Najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda sa najvišim ponuđenim iznosom. U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama dostave ponudu sa istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu, po datumu i vremenu prijemnog štambilja sa protokola DOO„Lataif“Sapna. Prodaja će se obavljati po načelu „viđeno–kupljeno”, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

V PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica. Pravo učešća u javnom nadmetanju nemaju uposleni u DOO“Lataif“ Sapna.

VI SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda treba da sadrži: 1. Dokumenta i podaci o ponuđaču: a) fizičko lice ( fotokopija lične karte, adresa i kontakt telefon ) b) pravno lice ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime ovlaštenog lica za zastupanje, adresa i kontakt telefon) 2. Iznos ponude izražene u KM.

VII DOSTAVLJANJE PONUDA

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ponuda - NE OTVARAJ – Javni poziv za prodaju motornog vozila putem javnog nadmetanja zatvorenim pisanim ponudama” putem pošte ili u firmu DOO“Lataif“ Sapna, Kraljevići bb. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je petak, 11. marta 2016. godine do 12,00 časova, uključujući i ponude upućene putem pošte a pristigle do naznačenog datuma i vremena. Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, kao i ponude sa iznosom manjim od utvrđene početne cijene, Komisija neće uzeti u razmatranje. Javno nadmetanje će biti punovažno i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

VIII DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA

Javno otvaranje ponuda, obavlja Komisija, održat će se u utorak, 15. marta 2016. godine sa početkom u 12:30 časova u prostorijama DOO „Lataif“ Sapna, Kraljevići bb. Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopćavaju se pravila javnog nadmetanja. Javnom otvaranju ponuda, može prisustvovati ovlaštena osoba pravnog lica ili fizičko lice, uz prezentaciju punomoći odnosno lične karte. Nakon otvaranja svih blagovremenih ponuda, zaključuje se javno nadmetanje, utvrđivanjem liste ponuđača koji su ponudili cijenu iznad utvrđene početne cijene, počevši od ponuđača sa najpovoljnijom ponudom i konstatuje se da je motorno vozilo prodato najpovoljnijem ponuđaču. Važenje utvrđene liste ponuđača je 15 dana od dana javnog otvaranja.

IX OBAVEZA KUPCA

Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno kupac dužan je uplatiti cjelokupan utvrđeni iznos na transakcijski račun broj: 1321402013718339 primaoca DD „Lataif“ Sapna, a svrha uplate: uplata za kupovinu motornog vozila, najkasnije u roku od 7 dana od dana javnog otvaranja, nakon čega će se, uz prezentaciju dokaza o uplati, s njim zaključiti Ugovor o kupoprodaji. Ako ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, odnosno kupac, ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji, u ostavljenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine, te u tom slučaju DOO „Lataif“ Sapna zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o kupoprodaji slijedećem najpovoljnijem ponuđaču, sa utvrđene liste. Sve poreze i troškove oko prijenosa prava vlasništva nad kupljenim motornim vozilom snosi Kupac. Kupac nakon uplate i zaključenja Ugovora o kupoprodaji, može odmah preuzeti motorno vozilo, zajedno sa pratećim dokumentima motornog vozila.

X DODATNE INFORMACIJE

Javni poziv za prodaju vozila putem postupka javnog nadmetanja objavit će se na lokalnom radiu „Radio Glas Drine“ Sapna, na oglasnoj tabli DOO „Lataif“ Sapna, na oglasnoj tabli Medžlisa Islamske zajenice Zvornik, kao i na službenoj web stranici Medžlisa Islamske zajednice Zvornik www.medzlis-zvornik.info

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je: Idriz Osmanović, broj telefona: 061 / 803 – 421.

Direktor: ______________________ /Idriz Osmanović/

"Lataif" doo; Kraljevići bb, 75411 SAPNA; tel/mob: 061/803-421, 066/014-643; ID 4210129630000; e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Transakcijski račun: 1321402013718339 NLB Banka dd Tuzla

Od istog autora

Povezano