POST

1.                               

MJESEC  RAMAZAN

Bismillahirrahmanirrahim

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, (183) i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. (184)

 

Allahov  Poslanik, Muhammed  as  je  rekao

Mjesec  redžeb  je  Allahov  mjesec, Ša'ban  je  moj  mjesec  a  Ramazan  je  mjesec  moga  ummeta            

Poštovani  slušaoci   -esselamu alejkum ve  rahmetullahi  ve  berekatuhu

Nastupio  je  mjesec  Ramazan, mjesec za  kojeg  je  Poslanik  a.s.  rekao  da  je  to  naš  mjesec, mjesec  Ummeta  Pejgamberova.Iako  je ovaj  mjesec  je  u  narodu  poznat  prvenstveno  kao  mjesec  posta, ovaj  mjesec  je,  pored  posta  mjesec  i  brojnih  blagodati  i  ove  emisije  pred  iftar  će  svakako  imati  za  cilj  da  nas  sve  podsjete  na  njih.          

Mjesec  ramazan  je  deveti  mjesec  hidžretskog  kalendara, prethodi mu  Ša'ban  a  slijedi  Ševval.U  ovome mjesecu, svakom  punoljetnom  pametnom  i  zdravom  muslimanu  koji  nije  na  putu, farz  je  post, odnosno  suzdržati  se  od  jela  pića  pušenja  polnog  odnosa  od  zore  do  zalaska  sunca.Post  u  islamu  podrazumijeva  potpuni  prekid  unosa  u  organizam  bilo  hrane  vode ali  i  prekid  svih  radnji ili  misli  koje  pričinjavaju  osjećaj  u  kome  zaboravljamo  da  smo  postači.

Kako  je Islam  prirodna  vjera, koja  nikoga  ne  opretećuje  nego  olakšava, postoje  nekoliko  kategorija  ljudi  koji  mogu  odložiti  ili  izostaviti  post  a  to  će  ABD,  biti  tema  naših  narednih  emisija.

  Mjesec  Ramazan  je  mjesec  Kur'ana. U  suri  el Bekare  ajetu  185  Uzvišeni  Allah  kaže:

«U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanjeKur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.»

U  suri  Kadr  ajetu  prvom, Allah  Uzvišeni  kaže:

« Mi  smo  ga  počeli  objavljivati  u  noći  Kadr»

Iz  hadisa  našega  Pejgambera  znamo  da  je  noć  kadr  u  zadnjoj  trećini  mjeseca  Ramazana.                          

Mjesec  Ramazan  je  mjesec  sadekatul- fitra.Sadekatul  fitr  je  vadžib  svakom  muslimanu  i  muslimanki  a  sastoji  se  u  tome   da  se  podijeli  siromašnim  muslimanima  ili  za  potrebe  islamske  zajednice  onoliko  koliko  je  potrebno  za   jedndnevnu  ishranu.Visina  iznosa  sadekatul –fitra  je jasno  određena  kao  i  kategorije  kojima  se  daje,  te  će  ovo  biti  temom  nekih  od  naših  narednih  emisija. Napomenimo  da  se  sadekatul- fitr  daje  u  toku  mjeseca  Ramazana  do  klanjanja  Bajram  namaza, ako  se  da  poslije  broji  se  u  običnu  sadaku.

 Kada  već  pominjemo  sadaku, mjesec  Ramazan  je  svakako  i  mjesec  sadake  tj. Dobrovoljnog  davanja, pomaganja  drugih  ljudi.Djela  se  u  ovim  mubarek  danima  višestruko  nagrađuju  pa zato  požurimo  džennetu  preko  nimeta  kojima  nas  je  Allah  obdario  i  uz  to  pomozimo  nekome  ko  je  u  nevolji, nahranimo  gladnog, pomozimo  dužniku  da  se oduži  i  hurmetom  njihove  dove  budimo  od  onih  kojima  je  Allah  oprostio  grijehe  i  uveo  ih  u  džennet  koji  je  vjernima  obećan. Osigurajmo  sebe  onim  što  je  višak  od  potreba  nas  i  naše  porodice  i  pomozimo   prvo  sebi  pa  i  drugima  i  razmislimo  bar  malo, Kolika  je  samo  Allahova  milost, dao  je  svojim  robovima  ono  što  im  je  potrebno  a  od  viška  im  omogućio  da  pomognu  drugoga  i  tako  se  svi  okoriste  i  na  ovom  i  budućem  svijetu.Poslanik a.s.  je  rekao

«Liječite  svoje  bolesne  sadakom»   (Ibn Hibban, od Ebu Umāme)

U  vezi  sa  ovim  je  i  slljedeća  odlika  mjeseca  Ramazana.

       Naime, mjesec  Ramazan  je  mjesec  sehura  i  iftara.Postači  sehurom  započinju  post  odnosno, sehur  ili  ručak  je  jelo  pripreme  za  post  koje  traje  do  zore. U  sehuru  je  veliki  bereket  kazao  je  Poslanik  a.s.Praksa  naših  ranijih  generacija  je  bila  da  sehure  zajedno  sa svojim  komšijama, znajući  da  je  to  još  jedan  bereket, bereket  džemaata. Pa  evo  neka  ovo  bude  ujedno  i  poziv  da  ovu  praksu  oživimo  i  putem  nje  budemo  od  onih  koji  su  zaradili  Allahov  blagoslov.Iftar  je  jelo  kojim  se  prekida  post. Najbolje  je  post  prekinuti  hurmom  ili  čašom  vode. Ovdje  ne  manjka  pomenutog  zajedništva  jer  su  zajednički  iftari  naša  svakodnevica  tokom  mjeseca  Ramazana

Mubarek  Ramazan  je  i  mjesec  itikafa.

Itikaf  je dužnost koja spada u sunneti-kifaje. Ova dužnost obavlja se na taj način, što se deset zadnjih dana Ramazana provede u ibadetu. To se čini obično u džamiji. Itikaf počinje dvadesetog dana Ramazana poslije ikindije, a završava se pred iftar posljednjeg dana Ramazana. Ako ovu dužnost obavi makar jedna osoba u jednom mjestu, onda ta dužnost spada sa ostalih građana. A ako je ne obavi niko u jednom mjestu,onda su svi muslimani tog mjesta propustili jedan važan sunnet. Itikaf obično obavlja samo jedna ili dvije osobe, koje znaju lijepo i pravilno učiti Kur'an, a uz to imaju lijepo vladanje. Te osobe povuku se u džamiju i provedu cijelo vrijeme itikafa u džamiji, baveći se samo ibadetom. Oni ne smiju izlaziti iz džamije, osim u iznimnim slučajevima, kao što su npr. uzimanje abdesta ili gusula i obavljanje prirodne nužde. Bolje je da dvije osobe budu u itikafu,jer dok jedna spava,druga će bdjeti i ibadet činiti, tako da se za tih deset dana ibadet nikako ne prekida. Muhammed a.s. je sam ibadet obavljao. Iz toga se vidi koliko je to zaista važna i časna dužnost.   

Mjesec  ramazan  je  prepun  lijepih  sastanaka  i  bratskih  druženja. Jedan  od  vidova  takve  prakse  su  i  mukabele.Sama  riječ  mukabela  znači  sastanak  ili  okupljanje. Ramazanske  mukabele su okupljanje  u  džamiji  gdje  se  glasno  uči  Kur'an.Svaki  dan  Ramazana  se  prouči  po  jedan  dio  kur'ana  i  uoči  Bajrama  se  uči  hatma  dova.Sevabi  od  učenja  i  slušanja   mukabele  su  veliki  pa  ih  nemojmo  propuštati  ako  budemo  u  prilici  da  ih  sustignemo.

Kazali  smo  na  početku  kako je  Ramazan  mjesec  ummeta.To je mjesec blagodati neizmjerne i najveće počasti koja se čovjeku mogla ukazati. Musa a.s. je pitao Gospodara, da li je ikog počastio kao njega koji sa Allahom razgovara? Uzvišeni je Musau rekao: „Imat ću zajednicu ljudi na zemlji kojima ću narediti post. Kad usposti ta Muhammedova a.s. zajednica i kad im pred iftar lica poblijede a usne pobijele i kad Mi se tad dovom obrate između Mene i njih neće  biti zastora. A sada, o Musa, dok s tobom razgovaram, između Mene i tebe je sedamdeset hiljada zastora“.

                                                                                                                                                                            Pokušali  smo  nabrojati  neke  od  odlika  mjeseca  Ramazana  s  ciljem  da  se  što  bolje  upoznamo  sa  mubarek  gostom  koji  nam  evo  sa akšamom  dolazi.Otvorimo  svoja  vrata  ovome  mubarek  gostu. Neka  ovo  bude  naš  mjesec  u  pravom smislu  te  riječi. Neka  ne  dođe  i  prođe  neopaženo.Znajmo  da  se  ovakva  prilika  neće  pružiti  do  sljedećeg  Ramazana, ko  ga  dočeka.

 

2.                                RAMAZAN - MJESEC   POSTA

 

        U  ime  Allaha  Milostivog  Samilosnog:

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, (183) i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. (184)

 

Prva pomisao  većine  ljudi   pri  pomenu  riječi  Ramazan  svakako  je  post, a  on  je  u  stvari  i  glavna  odlika  mjeseca  Ramazana, odnosno  ono  što  ga  čini  posebnim  među  mjesecima  hidžretskog  kalendara. U  citiranom  ajetu  Allah  Uzvišeni  kaže:

«O  vjernici! Propisuje  vam se  post, kao  što  je  propisan  onima  prije  vas, da  biste  se  grijeha  klonili»

Ako  pogledamo  ovaj  ajet  vidjećemo  da  je  on  podijeljen  u  tri  cjeline, odnosno  vidljive  su  tri  cjeline  koje  ga  čine. U prvom  dijelu  ajeta  Allah  Uzvišeni  kaže: O  vjernici! Propisuje  vam  se  post

Naredba  se  dakle  odnosi  na  one  koji  vjeruju.Nije  upotrijebljen  izraz , o  ljudi, već  se  dakle  ciljano  ide  na  one  koji  vjeruju. Abbdulah ibn  Abbas  kaže; «Kad  čuješ  Allahov  poziv  sa  riječima,O vjernici, dobro  pazi  šta  slijedi, jer  će  nakon  toga  uslijediti  neki  hajr  kojeg  naređuje  ili  zlo  kojeg  zabranjuje.»Ovim  je  Ramazan  učinjen  još  jednim  testom  za  nas  sve, kako  i  koliko  vjerujemo,  evo  nam  prilike  da  se  izvagamo. U  djelu  Durretu-n-nasihin  kaže  se : Džennet  čezne  za  četvoricom, za  onim  ko  uči  Kur'an, za  onim  ko  čuva  svoj  jezik, onim  koji  opskrbljuje  gladne  osobe  i  onim  koji  posti  mjesec  Ramazan.

Radost  u  srcima  ljudi  zbog  dolaska  mjeseca  Ramazana  jasan  je  pokazatelj  njihova  imana. U  jednoj  od  predaja  stoji  da  će  svakog  ko  bude  obradovan  dolaskom  mjeseca  Ramazana  Allah  Uzvišeni  poštedjeti  vatre. Ovo  je  mjesec  radosti  za  vjerne, prilika  koja  se  ne  propušta, ali, blagoslovom  mjeseca  Ramazana, milošću  Allahovom, pred  Ramazan  ćeš  vidjeti  ljude  kako  su  drugačiji, osjećaju  respekt  prema  ovome  mjesecu.Ni  ovo  nije  zanemarljivo, Ljudi  koji  tokom  cijele  godine  troše duhan  ili  neke  druge  zabranjene  stvari  pred  Ramazan  to  prestaju  činiti, ni  ovo  ne  smijemo  omalovažavati.I  ovo  je  pomak, je  li  dovoljan  to  će  svako  sa  svojim  Gospodarom  svesti  prilikom  konačnog  obračuna, a  mi,  ma  kakvi  bili, bićemo  svjedokom  onoga  što  smo  vidjeli  i  doživjeli.                                                                                                                                      

U drugom dijelu ajeta , bolje  rečeno, drugoj  cjelini  se  kaže; «kao  što  je  propisan  onima  prije  vas»

Ove  riječi  nam  govore  da  post   ima  svoj  istorijat. Naime,  poznato nam  da  je  Poslanik  a.s.  nakon  hidžre  zatekao  Jevreje  u  Medini  kako  poste prvih  deset  dana  mjeseca  Muharrema, i  rekli  su  mu  da  je  to  zbog  sjećanja  na  dan  izbavljenja  Musaa  i  vjernika  od  muka  faraonovih. Poslanik  a.s.  je  rekao  kako  je  on  preči  Musau  i  kako  su  muslimani  preči  da  poste  taj  post.

Do  objave  kojom  je  naređen  post  mjeseca  Ramamzana  muslimani  su  postili  dane  Ašure, tj. prvih  deset  dana  mjeseca  Muharrema. Na  koga  se  u  stvari  odnose  riječi  Kur'ana, onima  prije  vas, najbolji  odgovor  dao  je   Muhammed  Abduhu, čije  riječi  nam  prenosi  Rešid  Rida ;

» Allah  džš,  nije  naveo  niti  imenovao  ko  su  ti  što  su  bili  prije  nas,odnosno, kome  je  pored  nas  post  stavljen  u  obavezu.Općepoznato  je  da  je  čin  posta  poznat  svim  vjerama  pa  čak  i  idolopoklonstvu. Čak  su  i  stari  Egipćani, u  doba  idolopoklonstva  poznavali  instituciju  posta. Od  njih je  taj  čin  prenesen  i  u  staru  Grčku  pa  su  taj  propis  držali  obaveznim  pogotovo  u  odnosu  na  žene. Također, Rimljani  su  vodili  računa  o postu. Idolopoklonici  Indije  praktikuju  post  sve  do  današnjih  dana.»

 

U  trećoj  cjelini, riječima leallekum  tettekun- da  biste  bili  bogobojazni,jasno  je  definisana  svrha  posta. Neki  učenjaci  ove  riječi  prevode  kao; Da  biste  mislili  na  Allaha. Naime, post  je  posebna  vrsta  ibadeta. U  ovome  ibadetu  nema  pretvaranja, poslanik  as.  kaže. Ovaj  ibadet  nije  samo  javni  ibadet, on  je  i  tajni. Svaki  musliman  bi  tokom  dana  mogao, sklonjen  od  pogleda  ljudi  prekinuti  post, ali  on  to  ne  čini.On  misli  na  Allaha  i posti  samo  u  Njegovo  ime. Tako se  postiže  stepen  bogobojaznosti. Okrenimo  se  oko  sebe  i  zapitajmo  se , može  li  išta, tako  iskreno  ljude  odvratiti  od  strasti  kao  post. Pogledajmo  pušače, sa lahkoćom  odustaju  od  pušenja. Na  iskraju, pogledajmo  ljude  koji  rade  po  njivama; pored  njih  su  izvori  vode  ali  oni  ih  ne  primjećuju. Eto  to  je  bogobojaznost.

U  nekim  predajama  se  navodi;

«Kada  nastupi  Sudnji  dan , pojaviće  se  ljudi  krilati  poput  ptica  pa  će  letjeti  iznad  džennetskih  perivoja. Jedan  od  džennetskih  čuvara  će  ih  pitati; Ko  ste  vi?

 Mi  smo  iz  ummeta  Muhammedova, reći će. Ponovo  će  biti  pitani; Jeste  li  polagali  račun?

Reći  će; ne. A  jeste  li  prešli  Sirat  ćupriju ? Ne, reći  će. Pa  kako  ste  onda  dospjeli  na  ove  stepene?

Robovali  smo  Allahu  na  dunjaluku  tajno, pa  smo  i  na  ahiretu  u  džennet  dospjeli tajno; reći  će.

 Meho ef. Hasanović

 

 

Od istog autora