E'UZU BILLAHI MINEŠŠEJTANIR-RADŽIM
BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM 

EL-HAMDU LILLAHI RABBIL- 'ALEMINE, VES-SALATU VES-SELAMU 'ALA RESULINA VE NEBIJJINA MUHAMMEDIN VE 'ALA ALIHI VE SAHBIHI EDŽME'IN. 

Neizmjerna hvala pripada samo Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Mir i spas Božiji neka su na Njegovog miljenika i poslanika Muhammeda s.a.v.s. poslanikovu časnu porodicu i ashabe. Neka Uzvišeni Allah dž. š. našim šehidima podari Džennet, a njihovim porodicama strpljivost. Neka bratska ljubav zavlada među svim muslimanima, ma gdje oni živjeli.  

Danas je prvi dan mjeseca redžeba, mjeseca koji je u Kur'anu spomenut među svetim mjesecima i u kojem se posebno treba čuvati od griješenja. Redžeb je dobio naziv od arapskog glagola 'redžibe' 'jerdžubu' što ima značenje veličati nešto i poštovati ga, tako da je dobio ime 'redžeb' zato što bi bio veličan i uvažavan u pagansko doba, pa bi se borba u njemu prekidala i ne bi je dozvoljavali.  “Allahumme barik lena fi redžebe, ve ša’bane, ve beligna ramadan!” je dova Muhammed a. s. kojom mu’mini ulaze u mjesec redžeb i mubarek noć Lejletur-regaib.

Lejletur-regaib je noć u kojoj je hazreti Amina zanijela svog sina i najodabranijeg čovjeka i poslanika Muhammeda a.s. Ova noć pada prvog četvrtka u mjesecu Redžebu.  Tada se dogodilo ispunjenje dove halilullaha Ibrahima a.s. Danima je Ibrahim a. s. učio dovu u kojoj je molio Allaha dž. š. da narodu pošalje poslanika između njih. Dova Ibrahim a. s. je pomenuta u Kur'anu i glasi:“Gospodaru naš, pošalji im Poslanika jednog od njih koji će im čitati Tvoje ajete, podučavati ih Knjizi i mudrosti i oplemenjivati ih. Zaista si Ti jak i mudar.” (El- Bekare, 130)

Nakon nekoliko hiljada godina u noći Lejletur-regaiba (noć želja, nadanja i očekivanja), Allah dž. š. se odazvao dovi Ibrahima a. s. i poslao Poslanika, koji će im ajete kazivati i kojeg treba slijediti. Muhammed a. s. je ispunio želje našeg praoca Ibrahim a. s. – tako je dova Ibrahim a. s. bila sahih – primljena.

Dvije mubarek noći nalaze se u mjesecu redžebu: Lejletur-regaib i Lejletul-mi’radž.. Sam Redžeb, a posebno ove odabrane noći za nas su, pored želje da se u njima posebno posvetimo ibadetu i dobročinstvu, ujedno i prvi vijesnici,  najdražeg gosta – ramazana. Ibadet u njegovim danima i noćima predstavlja duhovnu pripremu za taj mjesec sveopćeg ibadeta. Prva od njih je Lejletur-regaib. Te noći je kako se prenosi, majka Muhammed a. s. - Amina, u polusnu primila meleke i odabrane poslanike koji su joj saopštili da će biti majka najodabranijeg i najvećeg čovjeka i ujedno čestitati Amini zbog tog obilnog dara od Allaha dž. š. ne samo njoj i ocu Abdullahu nego i cijelom čovječanstvu.

Prvi i početni fizički oblik u kome se javlja duša Muhammed a. s. – onaj sićušni zametak fetus, težak nekoliko grama u utrobi hazreti Amine predstavlja veliku blagodat, jer su se tada otvorila vrata Allahovog rahmeta, otvorile su se džennetske riznice koje su do te noći skrivale neizmjerne darove čovječanstvu. Noć Lejletur-regaiba bila je prekretnica koja je objasnila razlog sveg stvorenog na ovom svijetu. Ova noć je dala najvećeg oslonca, pomagača i borca za vjeru islam. Čista i nježna ljubav hazreti Amine i Abdullaha poklonila je ljudima budući Uzor u svemu.

“Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na ovom svijetu i koji često Allaha spominje.” S. El-Azhab, ajet 21.

U noći Lejletur-regaiba javili su se vidljivi znaci Poslanika kojeg je još Isa a. s. najavio svojim učenicima, a što i Kur’an potvrđuje.

“Kad Isa, sin Merjemin, reče: 'O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljen Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će doći poslije mene.“ (Es-Saff, 6)

U ovoj noći je Allah dž. š. ispunio svoje obećanje dato ljudima, poslavši im čovjeka potpuno sličnog njima, a ipak drugačijeg i odabranijeg od svih ljudi. Devet mjeseci od tog trenutka on će doći na svijet u kojem vlada mrak i neznanje. Četrdeset godina poslije toga on će polahko razgoniti tamu i potiskivati neznanje. Dvadeset i tri godine od prve objave veći dio Arapskog poluotoka je u svjetlu, a danas se zraci tog svjetla mogu vidjeti, u većoj ili manjoj mjeri, na svakom dijelu Zemlje. 

Lejletul- regaib je i noć dova, želja i nade.  Imajući na umu da je dova ili molba Allahu dž. š. bila i ostala spona i most koji povezuje Stvoritelja i Njegovo stvorenje; nemojmo propustiti da u noći Lejletur-regaiba tražimo Allahovu milost, blagodat i bereket. Dova je posebno potrebna današnjem čovjeku koji u brzom i dinamičnom životu često izgubi orijentaciju i islamsku ravnotežu između duhovnog i materijalnog. Čovjeka treba uputiti dovi, kao vidu svakodnevne veze s njegovim Stvoriteljem, od jutarnjeg buđenja do večernjeg lijeganja; da dovom čisti svoju dušu i istraje na Allahovom putu. U ovoj noći otvorimo svoja srca i duše i ne sumnjajmo u Allahovu dž. š. milost koja je neograničena.

 

Noć Lejletur-regaiba obilježavamo mnogobrojnim ibadetima: zikrom, postom, učenjem Kur’ana i salavata. Kao i u svakoj drugoj noći, lijepo je i u ovoj obaviti nafilu namaz. Potrudimo se da ovu noć svojim povećanim ibadetima odvojimo od drugih noći.

.......

Braćo i sestre, upoznajmo jedan hadis Muhammeda a.s. koji nam može biti od velike koristi u ovom vremenu kada je većina ljudi siromašno, ili su blizu siromaštva, kada je velika razlika u raspolaganju materijalnim dobrima, kada se rodbinske veze kidaju zbog nemara ili nepoštivanja Božije naredbe o njihovom održavanju, kada slabi i bespomoćni trebamo zatražiti pomoć na pravoj adresi, kada je laž nadvladala istinu, kada se plašimo ukora nadređenih i kada su nam usta zauzeta izgovaranjem pogrešnih ili beskorisnih riječi umjesto izgovaranjem onoga što nam je korisno kako na dunjaluku tako i na Ahiretu.

Ebu Zerr El- Gifari je rekao:

Moj prijatelj (Muhammed a.s.) mi je preporučio sedam stvari:

1.      Da volim siromahe i da budem blizak s njima,

2.      Da gledam u onoga ko je slabijeg imovinskog stanja, a ne onog ko je iznad,

3.      Da čuvam i održavam rodbinske veze makar me oni naustili,

4.      Da nikog nizašta ne molim,

5.      Da govorim (samo) istinu, makar ona bila i gorka,

6.      Da se zbog Allaha ne plašim ničijeg ukora,

7.    Da što više izgovaram: LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH,  jer su one iz riznice ispod Arša.

Druženje sa siromasima podrazumijeva činjenje dobra, saosjećanje s njima, brigu o njihovim potrebama. Ebu Zerr je bio blizak s njima, sa njima se družio i bio im od koristi.

Ukoliko po pitanju posjedovanja dunjalučkih  dobara gledamo u one koji su imućniji od nas vrlo lahko ćemo potcijeniti ni'mete i blagodati koje posjedujemo.  Duša može da osjeti naklonost prema većem posjedovanju prolaznih dobara i dovesti nas u situaciju da do tih dobara stižemo i na zabranjen način.

Veoma mnogo je hadisa koji preporučuju čuvanje rodbinskih veza. Rekao je Muhammed a.s.: „Rodbinska veza je vezana za Arš (Allahovo prijestolje), i govori: 'Ko me bude pazio, neka ga pazi Allah. A ko me bude zanemario, neka ga Allah zanemari.“ (Buharija i Muslim)

Kidanje rodbinskih veza prouzrokuje umanjivanje nafake i skraćivanje života. U hadisu se kaže:Ko želi da mu Allah podari obilnu opskrbu i dug život, neka (čuva) pazi rodbinske veze.“

Vrlo često nakon što zapadnemo u neke poteškoće pomoć tražimo na pogrešnom mjestu. Allah nas opominje da se za pomoć obraćamo samo Njemu: „ Ako ti Allah dadne kakvu nevolju, niko je osim Njega ne može otkloniti, a ako ti zaželi dobro, pa- niko ne može blagodat Njegovu spriječiti. „On njome nagrađuje onoga koga hoće od robova Svojih, On prašta i milostiv je.“ (Junus, 107)

U vremenu podvala možemo pomisliti da je govoriti istinu pravi luksuz, jer se mnogi služe raznim stvarima da bi pridobili naklonost ljudi i okrenuli jedne protiv drugih kako bi njima lakše manipulisali. Ipak istina je ono čega se ne treba plašiti, treba na njoj insistirati kako od drugih tako i od sebe.

Svaki ukor, makar on bo i blag i beznačajan nije omiljen bilo kome od nas. Ipak, zbog izbjegavanja ukora ljudi ne smijemo sebe dovesti u situaciju da zaslužimo ukor Allaha dž.š. Kada je u pitanju čuvanje od Allahovog ukora, svaki dugi je mizeran i podnošljiv.

I oni koji nisu skloni pričanju laži i beskorisnih riječi mogu svoja usta zaposliti nečim što je vrjednije od toga ali i same šutnje. To su riječi kojima spominjemo svoga gospodara, veličamo ga i hvalimo. Takvih riječi je mnogo, a ovom prilikom preporučene riječi: LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH(IL 'ALIJJIL 'AZIM),  pa ih često izgovarajmo.

                                                                                                            Hariz ef. Pašić

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062