Bošnjaci Zvornika danas-sutra je bila tema okruglog stola koji je u ponedjeljak 17. avgusta 2009. godine održan u sali Islamskog centra u Zvorniku. Skup je organiziran na inicijativu grupe građana kako bi se ovo pitanje postavilo i na kvalitetan način elaboriralo i postavila određena aktuelna pitanja. Na ovaj skup su pozvani predstavnici svih udruženja i organizacija na području opštine Zvornik.

Skup je otvorio Hariz Mehidić u ime inicijatora i naveo razloge za održavanje okruglog stola na ovu temu. Uvodničar je bio Mustafa Muharemović koji jer na teoriskor ravni postavio nekoliko pitanja i teza vezanih za predmetno pitanje, kao što su pitanje imena Bošnjak, društvenog stanja, puteva i metoda kvalitativnijih promjena u razvoju društva, te brige za svoje vrijednosti i veličine.

O zanimljivosti teme govori podatak da je bilo preko dvadeset diskutanata koji su iznosili pitanja koja ih tište, davali prijedloge kako popraviti statusna pitanja Bošnjaka u Zvorniku. Nakon iscrpne rasprave usvojeni su sljedeći  zaključci.

1. Konstatovano je loše statusno stanje Bošnjaka u Zvorniku i da ga je potrebno mijenjati.

2. Da sve organizacije i udruženja koja djeluju na području opštine Zvornik, a posebno političke stranke prekinu sa svim aktivnostima koje dovode do razjedinjenosti, isključivosti jednih prema drugima, narušavaja međuljudskih odnosa i svih drugih radnji koje za rezultat imaju krizu i pad moralnih vrijednosti kod Bošnjaka.

Sve ove organizacije da u svoje djelovanje, programske zadatke i strategije poseban akcenat stave na promociju i poboljšanje međuljudskih odnosa, uspostavljanju tolerancije i zbližavanja  a sve u cilju ostvaranja zajedničkih ciljeva.

3. obzirom na činjenicu da se ova tzv. dogovorna politika u potpunosti izgubila svoj smisao i da nedaje skoro nikakve rezultate Bošnjaci moraju svoje aktivnosti iz sfere dogovora prenjeti u sferu zakona, odnosno svoja prava tražiti putem zakonske regulative i to one pozitivne koja je u njihovu korist. Naime, svoja prava na prostoru opštine Zvornik i RS-a Bošnjaci moraju početi ostvarivati primjenom zakona, odnosno putem tužbi, žalbi, prigovora, traženjem određenih tumačenja i sveg onog što ne izlazi iz zakonskih okvira, a što je u njihoviu korist. U tom smislu skup podržava pokrenute aktivnosti političkih aktera koji su pokrenuli zaštitu prava kod nadležnih državnih institucija.

4. Da se političke stranke pod hitno prestanu baviti humanitarnim radom i raspodjelom humanitarne pomoći već da se vrate osnovnom zadatku kog trebaju imati, a to je bavljenje politikom i stvaranje političkih platformi i strategija. Ove aktivnosti traba da provode organiziranjem press kanferencija, davanjem saopštenja, proglasa, organizovanjem javnih tribina, odborničkih dana, a sve u cilju što bolje informisanosti građana zbog kojih i trebaju da budu tu i od kojih su dobili mandat.

5. Svim zakonom raspoloživim sredstvima i aktivnostima raditi na sprečavanju degradacije  BiH kao države  i Bošnjaka Zvornika kao naroda kao i delegradaciju organizacija i udruženja koja egsistiraju kao Bošnjačka.

6. Što hitnije, a koristeći pozitivnu zakonsku regulativu sa predstavnicima aktuelne vlasti Zvornik i RS-a otvoriti dialog o procesu upošljavanja Bošnjaka - prvenstveno u javnom sektoru počev od opštine, suda, policije pa do svih javnih preduzeća čiji je osnivač ili finanser lokalna zajednica.

7. Otvoriti dijalog sa relevantnim institucijama i resornim ministarstvima Federacije i kantona oko korištenja stečenih prava po osnovu učešća u ABiH. Raditi na izmjenama i dopunama zakona koji su u ovom  momentu diskriminirajući za boračke kategorije (ratne vojne invalide, šehidske porodice, logoraše, demobilisane borce) samo zato što su građani drugog entiteta, a ne Federacije.

8. Uraditi jasna pravila i definisati kriterije za raspodjelu grantova prvenstveno infrastrukturnih i ekonomskih pomoći. Ove aktivnosi u potpunosti prenjeti na Komisiju za povratak, razvoj i integraciju sa maksimalnom uključenošću svih relevantnih faktora, a posebno udruženja koja se bave pitanjima i problematikom povratka.

9. Oformiti jedno radno tijelo koje će na bazi gore usvojenih zaključaka uraditi strategiju i platformu daljnjeg djelovanja sa jasno definisanim pravcima kuda dalje ići i mehanizmima za njihovo ostvarivanje. Ovo tijelo će također definisati minimum Bošnjačkog interesa ispod kog ni jedan Bošnjak, a kamoli organizacija, udruženje ili politička stranka ne smiju ići. Tijelo za proviđenje zaključaka sačinjavaju: Hariz Mehidić, Omer Selimović i Hasan Grebić.

10. Usvojeni zaključci po određenim tačkama i  nosiocima aktivnosti postaju obavezujući od momenta usvajanja bez obzira na period izrade strategije i platforme.

11. Javno saopštiti zaključke sa ovog okruglog stola.      

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062