Akcija za obnovu džamije Rijeka u Zvorniku traje duže vrijeme. U toku 2006. godine je rađeno na idejnom projektu primjerenom novom vremenu i potrebama Islamske zajednice.


Dana 23. janura 2007. godine je podnešen zahtjev za urbanističku saglasnost po projektu sa pratećim prostorijama. Ovaj projekat se uklapao u trenutni ambijent, ali je odgovarao i našim potrebama u budućnosti.

Dugo su trajali razgovori oko izmjene Regulacionog kako bi ovaj projekat mogao biti realizovan.    Zahtjev odbornika Bošnjaka da se ovo pitanje stavi na dnevni red sjednice Skupštine opštine Zvornik 18. oktobra 2007. nije prihvaćen.

Za uvrštavanje ovog pitanja na dnevni red glasalo je pet odbornika, dvanaest je bilo uzdržano, a osam nije glasalo. Zaključkom broj: 04-364-18/07, odjeljenje za prostorno uređenje je obustavilo postupak po zahtjevu iz januara, a izdalo urbanističku saglasnost broj: 04-364-309/07 od 26. decembra za gradnju džamije Rijeka po starom projektu.

Predstoji rješavanje pitanja uzurpiranog zemljišta za potrebe proširenja raskrsnice u blizini džamiji i izdavanje graševinske dozvole za ovu džamiju.

 

HISTORIJAT DŽAMIJE "RIJEKA" U ZVORNIKU (HADŽIMAHMUTOVA DŽAMIJA)

 

Stara džamija Rijeka, slika iz 91. godineNaziv "Rijeka" džamija je dobila po riječici Zlatici, koja protiče pored ove džamije i ulijeva se u Drinu. Drugi njen naziv je Hadžimahmutova džamija. Po narodnoj predaji je iz Zvornika u Meku odselio neki Mahmud. Prije polaska je na nekom mjestu u gradu zakopao veću količinu dukata. Kada su došle zvorničke hadžije da hodočaste Kabu, on je jednom od njih rekao gdje se nalazi zakopano blago, da ga otkopa i sagradi džamiju, koja će nositi njegovo ime. Tako je ova džamija imala dva imena.

Rijeka džamija se nalazila u centru Zvornika. Stara džamija je bila pravougaonog oblika, dimenzija 13 X 10 metara (iznutra). Imala je zidove debljine 100 cm. Bila je građena od lomljenog kamena vezanog krečom, a bila je pokrivena krovom na četiri vode. Uz desni zid je bila kamena munara visine 35 metara, a imala je 86 basamaka.

S desne strane džamije je bio mezar hadži Husejn ef. Lješničanina iz 1810. godine.

Džamija je upisana u gruntovni uložak br. 940. Stara džamija je porušena 19.maja 1980. godina, a na istoj lokaciji izgrađena velika i savremena džamija. Otvorena je 1986. godine. Nova džamija je srušena 1992. godine. Danas je džamijski plac ograđen i ne služi nikakvoj svrsi. Namjera nam je da se ponovo na mjestu porušene džamije izgradi lijep objekat koji bi krasio centar Zvornika.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062