.                           VRIJEDNOSTI  SEHURA


U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobiće nagradu od Gospodara svoga; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. (274)

Post  u  Islamu  počinje  od  zore  i  traje  do  zalaska  Sunca. Vrijeme  pred  zoru  u  kome  se   muslimani  jelom  spremaju za  sljedeći  dan  posta  naziva  se  imsak, a   samo  jelo  pred  početak  posta  je  sehur.

U  našem  narodu  ovo  jelo  pripreme  za  post  naziva  se  još  i  ručak. U  ajetu   kojim  je  naređen  post  kaže  se ;»kao  što  je  propisan  onima  prije  vas»,  te  su  tako  i  vrijeme  i  propisi posta  bili  u  skladu  s  onim  što  je  propisano  ehli kitabijama, tj,  da  ne  piju, ne  jedu  i  spolno  ne  opće  nakon  spavanja, odnosno, ako  bi  neko  zaspao  ne  bi  jeo  do  sljedeće  noći, pa  je isto  propisano  i  muslimanima.

Kada  je  ovaj  propis  dokinut, Poslanik  as,  je  naredio  sehur, da  bi  se  razlikovao  naš  post  od  posta  ehli-kitabija. Od  Amra  ibn  el  Asa  se  prenosi  da  je  Poslanik  as,  rekao;

« Ono  što  razlikuje  naš  post  od posta  ehli  kitabija  jeste  jelo  na  sehuru:»

Allahov  Poslanik  as,  je  ponekad  spajao  post  tri  dana  pa  su  ga  ljudi  počeli  oponašati  u  tome, nakon  čega  su  uvidjeli  veliku  tegobu  za  sebe. On  je  ubrzo  dokinuo  tu  praksu  zagovarajući  ustajanje  na  sehur. Kasnije  je  često  isticao ; « Ustajte  na  sehur  jer  je  u  sehurima  bereket» - Buhari-

Od  Poslanika  as,  se  prenosi; « Bereket  je  u  tri  stvari, džemaatu, popari  i  sehuru.»

Od  Ebu  Hurejre  se  prenosi  da  je  Poslanik  as,  rekao; Allah  je  učinio  bereket  u  sehuru  i  vaganju»

 Jedan  od  ashaba  je  ušao  kod  Poslanika  as,  i  našao  ga  dok  sehuri  pa  je  rekao  Poslanik  as ;

«Ovo  je  bereket  koji  vam  je  Allah  podario  pa  ga  ne  ostavljajte»

Bereket  sehura  se  ogleda  u  tome  da  Gospodar  Uzvišeni  povećava  opskrbu, ublažava  glad  preko  dana, jača  fizičku  snagu  tijela, te  budi  osjećaj milosti  i  discipline. Bereket  sehura  je  očigledan  samo  iz  činjenice  da  je  on  direktno  slijeđenje  sunneta. Zbog  svega  navedenog  Poslanikas,  je i  nazvao  sehur  mubarek  obrokom  u  hadisu  kojeg  navode  Imami  Ahmed, Nesai  i  Ebu  Davud  kad  je  rekao;

« Dođite  na  mubarek  obrok  tj,  sehur «

Jedan  od   najvećih  bereketa  sehura  je  zasigurno  i  taj  što  meleki  mole  i  traže  oprosta za one  koji  sehure  a  Allah Uzvišeni  obasipa  takve  robove  Svoje  milošću i  oprostom. Od  ebu  Seida  el  Hudrija  se  prenosi  da  je rekao  Poslanik  as; « Sehur  je  obrok  bereketa  pa  ga  ne  ostavljajte, makar  neko  od  vas  popio  samo  gutljaj  vode, jer  Allah  i  Njegovi  meleki  donose  salavate  na  one  koji  sehure»

Zbog  ovih  vijesti  o  sehuru, potreba  je  svakog  muslimana  da  ne  propušta  ovolike  Allahove  blagodati. Najbolji  sehuri  su  temre- hurme  jer je  Poslanik  as,  rekao;Najbolji  sehur  vjernika  su  temre

Značaj  i  hikmet  sehura  ogleda  se  i  u  tome  što  vjernici  moraju  biti  budni  u  dijelu  noći  dok  drugi  spavaju. Tada  oni  uzimaju  abdest, uče  istigfare  i  tako  se  pripremaju  za  naredni  dan  posta.

Sehur  treba  odlagati  do  pred  samu  zoru. 

Kada  nastupi  zora, potrebno  je  rastaviti  svitanje  od  klanjanja  sabah  namaza. Lijepo  je  da  ova  pauza  bude  dvadesetak  minuta, jer  je  to  sunnet. Poslanik  as,  je  između  sehura  i  klanjanja  sabah  namaza   pravio   toliko  razmaka  koliko  bi  moglo  da  se  prouči  pedeset  ajeta  Kur'ana.

Zejd  ibn  Sabit  je  rekao; « Sehurili  smo  sa  Poslanikom  as,  a  zatim  je  on  ustao  na  namaz. Upitao  sam  koliko  je  prošlo  vremena  između   sehura  i  ezana. Rekao  je  ; Koliko  je  potrebno  za  50  ajeta.


Cilj  ove  emisije  je  bio  da  se  bolje  upoznamo  sa sehurom i  njegovim  blagodatima. Nadamo  se  da  će nam ova  emisija  biti  od  koristi. Braćo!

Ne  propuštajmo  ove  blagodati, ove  prilike  da  se  približimo  Allahu. Ukinimo  praksu  da  zapostimo  kada  pođemo  na  spavanje. Sehurimo  makar  gutljajem  vode  uz  blagoslov  i  salavate  meleka.

Nemojmo  biti od  onih  koji  spavaju  dok  blagodati  pored  njih  promiču.8.                             O  VRIJEDNOSTIMA  IFTARA

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate! (172)

Post  u  Ramazanu  traje  do  zalaska  sunca.Zalaskom  Sunca  nastupa  vrijeme  iftara. U  Kur'anu  se  kaže; Zatim  upotpunite  post  do  noći.Ovaj  dio  ajeta  Poslanik  as,  je  protumačio , dolaskom  noći, odnosno  potpunim  nestankom  sunčevog  diska. Ibnu  Ebi Evfa,ra,  je  rekao;

Bio  sam  sa  Vjerovjesnikom  as,  na  jednom  putovanju i  on  je  postio  do  mraka, a  onda  je  jednom  od  nas  rekao; Sjaši  i  razmuti  mi  napitak.- Da  si  sačekao  dok  se  smrači, -rekao  je  čovjek.-Sjaši  i  razmuti  mi, čim  vidiš  da  se  noć  pojavi  sa  one  strane (istoka) postaču  je  nastupio  iftar, dodao  je.(B)

Danas,  u  vrijeme  napradne  tehnologije, veoma  precizno  se  izračunavaju,  kako  početak  tako  i  kraj  dana. Iftaru  se  pristupa  na  vrijeme, bez  obzira  na  jarko  rumenilo  koje  je  možda   još  prisutno  na  horizontu. Ovo  je  jasno  slijeđenje uputa  našeg Pejgambera  i  razlikovanje  od  drugih,  koji  prekidaju  post  pojavom  zvijezda. Post  treba  prekinuti  sa  prvim  riječima  ezana, a  najbolje  je prekinuti  post  hurmom  ili  gutljajem  vode. Ebu  Davud  i  Tirmizi  bilježe hadis  u  kome  je  Poslanik  as,  rekao;

« Kada  jedan  od  vas  hoće  da  iftari, neka  otpočne  sa  hurmom, a  ako  ne  nađe  hurme, neka  se  iftari  vodom  jer  je  ona  čista.»

Sa  iftarom  treba  požuriti, jer  je  to bila  praksa  Allahova  Poslanika  na  što  je  pozivao  i  svoje  sljedbenike. On  je  rekao; «Ljudi  će  biti  u  dobru  sve  dok  budu  požurivali  sa  iftarom» (Buhari)

Od  Amra  El  Evdija  se  bilježi  da  je  rekao; Ashabi  Muhammeda  as, su  bili  najbrži  ljudi  prilikom  iftara  a  najsporiji  prilikom  sehura.

U  požurivanju  sa  iftarom je  zasigurno  veliki  bereket  i  dok  god  se  ljudi  toga  budu  pridržavali  ostaće  na  sunnetu  i  praksi  ranijih   generacija  i  neće  zalutati  ako  Bog  da. A  od  Ebu  Hurejre  se  prenosi  da  je  Poslanik  as,  rekao; « Ova  vjera  će  biti  jaka  dok  ljudi  budu  požurivali  sa  iftarom»

Kada  su  naši  iftari  u  pitanju, često  ima  onih  koji  kažu, svejedno  je  čime   se  čovjek  iftari, može  i  nečim  drugim. Ali, zar  je  teško  iftariti  vodom. To  je  sunnet, na  to  te  poziva  tvoj  Poslanik, zašto  da, radi  male  nepažnje, odbiješ  poziv  čovjeka  koji  je,  kad  je na  Miradžu  pitan  Reci šta  želiš, rekao  Ja  Rabbi  oprosti  mome  ummetu.  A  sad  kad  te  savjetuje, ti  odbijaš. Nemojmo  biti  od  tih  ljudi. Želim  ovom  prilikom  pomenuti  još  jednu  praksu  koju  bismo  trebali  preispitati.

Napominjem  ovo  sa  najčišćom  namjerom  jer  se  bojim  da  trebamo  mijenjati  tu  praksu. Naši  iftari  su  postali  gozbe  kojima  se  ne  zna  ni  početak  ni  kraj. Od  samog  izbora  hrane  do  količine  koju  spremamo. Urazumimo  se. Sagledajmo  svoje  iftare  i  vidjećemo  da se nerijetko  više  hrane  baci  nego  što  se  pojede. To  nije  dobro. Razmislimo  o  ovome  jer  ljepota  iftara  nije  sigurno  u  količini  hrane  koju  postač  pojede.

Iftar  je  vrhunac  postačevog  dana. Postač  ima  dvije  radosti. Poslanik  as,  kaže

« Postač  ima  dvije  radosti, prva  je  dok  iftari, a  druga  je  kada  se  susretne  sa  svojim  Gospodarom».

Dova  postača  kada  se  iftari  se  ne  odbija, pa  zato  koristimo  ovaj  vakat  u  duhu  hadisa, nemojmo  ovo  mubarek  vrijeme  opterećivati  nekim  nevažnim  stvarima. Najbolja  dova  prilikom  iftara  je  sigurno  ona  koju  je  učio  Poslanik  as, a  on  je  učio; «Nestala  je  žeđ  i  ovlažile  su  vene  i  potvrđena  je  nagrada ako  Bog  da.»

O muslimani. O postači. Vi  kojima  je  Allah  podario  svoje  blagodati. Ako  ste  u  mogućnosti  pozovite  na  iftar  druge  postače. U  tome  je  velika  blagodat. Poslanik  as  je  rekao:        »Ko  pozove  postača  na  iftar, imaće  nagradu  kao  i  on, a  da  to  ne  umanji  ništa  od  postačeve  nagrade.»

O mu'mine, ako  budeš  pozvan  na  iftar  odazovi  se  i  pridruži  se  Allahovoj  milosti  koja  ti  se  nudi. Tako  ćeš povećati  bereket  u  hrani  svoga  brata  koji  te  ugosti  onim  čime  je  Allah  njega  opskrbio. Lijepo  se  odazovi  i  prouči  dovu  za  onoga  ko  te  pozvao  i  zamoli Allaha  da  dadne  bereket  onome  ko  te  ugostio. Kada  bi  se  iftario  kod  nekoga  Poslanik  as,  bi  učio  dovu; Dabogda  vazda  kod  vas  iftarili  postači, jeli  kod  vas  pobožni  dobrotvori  i  meleki  vas  blagosiljali.»

Želim  pomenuti  još  jednu  praksu  koja  se kod  nas počela  javljati  a  nije  dobra, štaviše, ružna je. Naime, u  zadnje  vrijeme  čujemo  ljude  kako kada  budu  pozvani  na  iftar   kažu, pa  ja  nisam  postač, ne mogu  se  na  iftar  odazvati. Još  pogrdnije, čujemo  ljude  koji  govore  toga  i  toga  ne  treba  zvati  na  iftar  on  nije  postač. Braćo !!!

Ne  uzimajmo  sebi  za  pravo  da  sudimo  ljudima. Svi  koji  svoje  obaveze  prema  Allahu  izvršavaju  ili  neizvršavaju  odgovaraće  Allahu  za  svoje  postupke, ali  nemojmo  biti  od  onih  koji  ljudima  nedaju  prilike  da  budu  bolji. Naime, blagodati  samo  jednog  iftara  su  nemjerljive,  ko zna  koliku  će  Allah  milost  spustiti  na  muslime  prilikom  iftara  i  ko  zna  koliko  će  sutra  biti  postača  od  onih  koji  danas  zajedno  iftare. Da  pojednostavim, samo  jedan  iftar, samo  jedna  zajednička  večera  i  dova  može  pobuditi  želju  za  postom  kod  stotine  ljudi.
9.                                 O  FADILETIMA  TERAVIJE

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Sreća koja ti se dogodi od Allaha je, a nesreću koja te zadesi sam si zaslužio. Mi smo te, kao poslanika, svim ljudima poslali, a Allah je dovoljan svjedok. (79)

Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – pa, Mi te nismo poslali da im čuvar budeš. (80)

 U  toku  mjeseca  Ramazana, u  jacijskom  vaktu, tačnije  poslije  jacijskog  sun-sunneta  muslimani  klanjaju  teravih- namaz. Ovaj  namaz  je  dobio  ime  po  riječi  (Terviha)   što znači  kratak  odmor  ili  predah  između određenog  broja  rekjata. Osim  toga, teravija  se  naziva  još  i  kijamu  Ramadan, zato  što  se  ona  obavlja  namjesto  noćnog  namaza  u  ostalim  mjesecima.

Što  se  ovog  namaza  tiče,  iz  predaje  od  h.  Aiše,koju  bilježe  gotovo  svi  autori  hadiskih  zbirki, pouzdano  se  zna  da  ga  je  prvi  počeo  obavljati  Poslanik  as,   pa  su  neki  ljudi  pristali  da klanjaju  uz  njegov  namaz. Naredne  noći  je  ponovo  bilo  isto. Treće  noći  se  pred  mesdžidom  skupilo  toliko  svijeta  da  nisu  svi  mogli  stati  u  mesdžid  da  klanjaju. Te  noći  Poslanik  as,  nije  izašao  da  klanja  taj  namaz  ljudima. Ujutro  na  sabahu  Poslanik  as,  je  rekao  okupljenima  kako  ga  ništa  drugo  nije  spriječilo  da  izađe  i  klanja  osim  bojazan  da  se  ljudima  taj  namaz  obaveznim  propiše- a  da  ljudi  to  ne  uspiju. Imami  Muslim  bilježi  od  Enesa  ibn  Malika  sljedeće  riječi;

« Allahov  Poslanik savs,  je  klanjao  noćni  namaz  u  Ramazanu, pa  sam  došao  i  stao  kraj  njega, zatim  je  došao  drugi  čovjek  i  stao  da  klanja  također. Tako  se  oformi  grupica. Kada  je  Poslanik  savs, osjetio  da smo  mi  iza  njega  malo  je  ubrzao  namaz. Zatim  je  ušao  u   svoju  sobu  i  klanjao  takav  namaz  kakav  nije  klanjao  kada  je  bio  kod  nas...»

Ovakav  način  obavljanja  teravih  namaz  ostao  je  sve  do  vremena  u  kome  je  islamskom  državom  vladao  h. Omer. Na  njegov  poziv  došlo  je  do  ujedinjenja  klanjača  teravih  namaza  za  jednim  imamom. Sudionik  ovog  događaja Abdurrahman  ubn  Abdulkari'  nam  kazuje;

«Jedne  sam  noći  izašao  sa  Omerom  ibn  Hattabom  ra,  u  mesdžid, pa  tamo  zatekosmo  ljude kako  razjedinjeni, napose  klanjaju. Negdje  je  klanjao  neko  samostalno, a  neki  su  klanjali  i  sa  njima  grupica  ljudi. Omer na  ovo  reče; «Smatram, kad  bih  spojio  ove  ljude  da  ih  predvodi  jedan  imam  bilo  bi  to  dobro. Zatim  je  tako  i  uradio.Sakupio  ih  je  da  ih  predvodi  Ubej  ibn  K'ab, ra. Naredne  noći  sam   opet  sa  njim  u  društvu  izašao  u  mesdžid, a  ljudi  su  klanjali  za  jednim  imamom. Omer  ra,  reče; Divna  li  je  ovo  novina.

Ibn  Džerir  i  Taberi  navode  da  je  ovo  objedinjenje  klanjača  na  teravih  namazu  bilo  četrnaeste  hidžretske  godine  i  ista  naredba  je  proslijeđena  u  ostale  dijelove  islamske države.

U  našoj, hanefijskoj  pravnoj  školi  teravih  namaz  je  sunnet  muekkede  i  za  žene  i  za  muškarce.

Teravih  namaz  se  može  klanjati  dvorekjatno  tj, da  se  selam  predaje  poslije  svaka  dva  rekjata  ili  četvororekjatno  sa  predajom  selama  poslije  svaka  četiri  rekjata. Ima  uleme  koja  stoji  na  stanovištu  da  teravija  treba  da  ima  osam  rekjata, jer  kada  se  tome  doda  vitr  namaz  to  bude  jedanaest,tj  onaj  broj  koliko  se  u  predaji  od  h. Aiše  prenosi  da  Poslanik  as,  nije  više  klanjao  noćnog  namaza.

Šejhul-Islam  Ibn  Tejmije  je  još  davno  rekao  da  nije  strogo  određen  broj  rekjata.

Što se  učenja  na  teravijama  tiče  sunnet  je  da se  uči  hatma, tj, po  jedan  džuz  na  svakoj  teraviji, shodno  stavu  većine  učenjaka  hanefijske  pravne  škole. Međutim, većina  je  na  stanovištu  da  se  na  svakoj  teraviji  treba  proučiti  po  deset  ajeta  i  to  bi  u  punom  mjesecu  bilo  približno  hatmi  na kraju

U  djelu  Ihtijar  je  zapisano ;» U  našem  vremenu  je  bolje  da  se  na  teravijama  uči  onoliko  koliko  neće  biti  teško  klanjačima.»  


Onaj  ko  uz  Ramazan  klanja  sve  teravije, na  kraju  Ramazana  imaće  600  rekjata, ako  Ramazan  traje  29 dana, nešto  malo  manje. Ako  ovome  dodamo  činjenicu  da  su  ovi  rekjati  obavljeni  u  džemaatu, pa  svemu  tome  dodamo  da  su  obavljeni  uz  Ramazan, kada  se  djela  višestruko  nagrađuju, ni  sami  ne  znamo  koliki  bi  to  bio  broj  rekjata  nafile  namaza.A  vjerniku  će  Allah  Uzvišeni  broj  farzova  dopunjavati  nafilama  ako  ih  usfali, zato  je  nemoguće  pobrojati  sve  fadilete  teravih-namaza.

 Meho ef. Hasanović


Hutbe i tekstovi

RAMAZANSKI IBADETI II
30. Jul 2013.
DAREŽLJIVOST U RAMAZANU U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće, a i uskraćuje, ali, većina ljudi ne zna. (36) Ni bogatstva vaša ni djeca vaša neće vas učiniti Nama bliskim; samo one koji...
RAMAZANSKI IBADETI I
30. Jul 2013.
10. RAMAZAN- MJESEC KUR'ANA U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! «U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tome mjesecu bude kod kuće, neka...
RAMAZAN
28. Jul 2013.
3. HADIS O RAMAZANU U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! ۞ Ono što žele – vjernici će postići, (1) oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, (2) i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, (3) i koji milostinju udjeljuju, (4)...
POST
28. Jul 2013.
1. MJESEC RAMAZAN Bismillahirrahmanirrahim O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, (183) i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti...
SMISAO ŽIVOTA NA DUNJALUKU II dio
13. Mar 2013.
Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i sve dobre robove koji ga...
SMISAO ŽIVOTA NA DUNJALUKU I dio
13. Mar 2013.
Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i sve dobre robove koji ga...
OBRAĐIVANJE ZEMLJIŠTA SA ASPEKTA VJERE
13. Mar 2013.
OBRAĐIVANJE ZEMLJIŠTA SA ASPEKTA VJERE Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i...
Ženidba
25. Feb 2013.
ŽENIDBA E’UZU BILLAHI MINEŠŠEJTANIRRADŽIM BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM EL-HAMDU LILLAHI RABBIL-‘ALEMIN. VES-SALATU VES-SELAMU ‘ALA RESULINA VE NEBIJJINA MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALIHI VE SAHBIHI EDŽME’IN. Neka je hvala Allahu dž.š. i neka je salavat i selam ne Njegovoga miljenika i poslanika Muhammeda s.a.v.s., njegovu...
Muhammed, 'alejhi-s-selam, u Bibliji
07. Jan 2013.
Muhammed, 'alejhi-s-selam, u Bibliji -Početak kazivanja- U prvom tekstu smo upoznali cijenjene čitatelje o tome kakva je slika Muhammeda, 'alejhi-s-selam u našim a kakva u tuđim očima. Sada pogledajmo šta to Biblija kaže o Muhammedu, 'alejhi-s-selam? Gospodin (jedan od izraza...
MUHAMMED, ALEJHI-S-SELAM, U NAŠIM I TUĐIM OČIMA
07. Jan 2013.
MUHAMMED, ALEJHI-S-SELAM, U NAŠIM I TUĐIM OČIMA Vodeći se Kur'anskim ajetom u kojem Allah, dž.š. kaže: A kada Isa, sin Merjemin, reče: „O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam...
Roditeljima se ne možemo odužiti
07. Dec 2012.
Hvala neka je Allahu dž.š. Gospodaru svih svjetova. Salavat i selam neka su na Njegovog poslanika, Muhammeda a.s. Neka Uzvišeni Gospodar našim šehidima podari lijepi Džennet, a njihovim porodicama sabur. Draga braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nekoliko rečenica o...
Svi ljudi su grešnici, a najbolji grešnici su oni koji se kaju
29. Nov 2012.
Hvala neka je samo Allahu dž.š. Salavat i selam donosimo na Allahovog miljenika i najodabranijeg poslanika Muhammeda a.s., poslanikovu časnu porodicu i drugove- ashabe. Mir Allahov, napredak i spas neka su na sve pripadnike časnoga islama. Neka Allah dž.š. našim...
JEUMU AŠURE
23. Nov 2012.
Hvala neka je samo Allahu dž.š. Salavat i selam donosimo na Allahovog miljenika i najodabranijeg poslanika Muhammeda a.s., poslanikovu časnu porodicu i drugove- ashabe. Mir Allahov, napredak i spas neka su na sve pripadnike časnoga islama. Neka Allah dž.š. našim...
KURBAN
13. Nov 2012.
I ispričaj im priču o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kad su njih dvojica žrtvu prinijela, pa kad je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao: „Sigurno ću te ubiti!“ – Allah prima samo...
POUKE I PORUKE HIDŽRE
09. Nov 2012.
Pouke i poruke hidžre Hidžra je zakon u širenju velikih pokreta, jer su svi veliki umovi, nosioci ideja koji utiskuju svoj pečat događajima, morali se povlačiti iz svoje sredine, usljed otpora, tražeći pogodnije tlo. Istu sudbinu su dijelili i Allahovi...
HIDŽRA
08. Nov 2012.
HIDŽRA Hidžretska godina se računa od jednog važnog događaja koji se desio u historiji islama. Taj događaj je hidžra - seoba muslimana iz Mekke u Medinu. Samo određivanje tog datuma nije praksa Allahovog Poslanika, a.s., nego hazreti Omera koji je...
HADŽ I
20. Sep 2012.
HADŽ INeka je hvala Uzvisenom Allhu dz.s. Gospodaru sudnjeg dana neka je salavat i selam na poslednjeg poslanika Muhammeda a.s. njegove ashabe njegovu casnu porodice neka je Allahov mir i spas nasve muslimane sirom svijeta. Postovani vjernici na samom pocetku...
HADŽ
20. Sep 2012.
HADŽDva zadnja mjeseca u hidžretskom islamskom kalendaru; zul-ka’de i zul-hidždže, dva su mjeseca u kojima se obavljaju zadnje i najmanje pripreme za kurban i hadždž, u kojima, buduče hadžije, odlaze i obavljaju svoju petu islamsku dužnost. U danjašnjoj hutbi, uz...
UTEMELJENOST OBILJEŽAVANJA BAJRAMA NA BOSANSKI NAČIN
19. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, posljednji su minuti ramazana 1433. hidžretske godine. Sutra nam dolazi Bajram pa gledajmo da u njemu radimo ono što je dozvoljeno i pohvalno, a na se klonimo ružnih djela i harama u ovim ali i ostalim...
USTRAJNOST U IBADETU (I POSLIJE RAMAZANA)
19. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, cijenjeni postači, uovom prolikom ću kazati nekoliko riječi o ustrajnosti u dobrim djelima. Mi smo u toku ramazana činili mnogo dobroh djela i to ne smijemo prekinuti sa završetkom ramazana, Bajrama ili nešto malo iza toga....
ISLAMSKI ODGOJ
15. Avg 2012.
Draga braćo i sestre u emisiji od prije dva dana govorili smo o potrebi odgoja, vremenu kada se mora početi sa njim i problemima koje zanemarivanje ove obaveze nosi sa sobom. Ovom prilikom kazaću nekoliko riječi o potrebi i vrijednosti...
LEJLETU-L-KADR
15. Avg 2012.
Hvala pripada samo Allahu dž.š., mir i spas neka su na Njegovog poslanika i miljenika Muhammeda a.s., poslanikovu porodicu i ashaba, kao i sve vjernike. Neka Uzvišeni Gospodar našim šehidima podari lijepi džennet, a njihovim porodicama strpljivost. Amin. Draga braćo...
ODGOJ DJECE
15. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, u ovoj emisiji kazaću nešto o jednoj veoma bitnoj zadaći roditelja od čijeg ispunjenja ovisi kakvu ćemo imati porodicu, ali i širu zajednicu. Radi se o odgoju djece, a za nas muslimane jedini ispravan odgoj je...
DOVA
13. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nekoliko riječi o dovi. Pored toga što dova spada u najbolje ibadete, ona je i sredstvo koje nam omogućava da budemo u direktnoj vezi sa našim Gospodarom i da njome promijenimo ono što...
NEKOLIKO ASPEKATA POSTA
13. Avg 2012.
Post kao vrsta ibadeta ima više svojih aspekata, a ovom prilikom ću navesti tri: 1. - Duhovni aspekt posta: U postu je, prije i poslije svega, primjetan faktor potpunog predavanja Allahu dž.š. i upotpunjavanje robovanja samo Njemu. Postom se čovjek...
KATEGORIJE POSTA
10. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, cijenjeni postači, islamski učenjaci dijele post na tri kategorije: 1. - Običan post koji se sastoji od ustezanja od jela i pića i spolnog općenja. 2. - Posebni post koji bi se sastojao od ustezanja sluha,...
FETVA REISUL-LULEME O ZEKATU
07. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, u današnjoj emisiji ću vam prenijeti dio fetve o zekatu koju je reisu-l-ulema preko hatiba uputio svim muslimanima koji Islamsku zajednicu u BiH doživljavaju kao svoju. U ovoj fetvo se pored ostalog kaže: „Lijepe i drage...
BITKA NA BEDRU
05. Avg 2012.
Hvala Allahu dž.š., gospodaru svih svjetova, salavat i selam neka su na prvaka svih poslanika i vjerovjesnika, Muhammeda a.s. Draga braćo i sestre, sutra je sedamnaesti dan ramazana i to je jedan od bitnijih dana u povijesti islama. To je...
POSJETA BOLESNIKU
04. Avg 2012.
Braći i sestre ovom prilikom kazaću nekoliko riječi o posjeti bolesniku i ponašanju u toj prilici. Život je isprepleten periodima zdravlja i bolesti. Kod nekoga je više jednog, a kod nekoga drugog. Iako je bolest jedna vrsta poteškoće i iskušenja...
DUŽNOSTI PREMA KOMŠIJAMA
04. Avg 2012.
Poštovana braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nešto o dužnostima prema susjedima ili komšijama. Komšije su ljudi, bez obzira na rasu, porijeklo, vjersku, nacionalnu ili klasnu pripadnost, spol ili životnu dob ukoliko žive na istom prostoru koje se zove mahala,...
DUŽNOSTI RODITELJA PREMA DJECI
04. Avg 2012.
Djeca su naši dunjalučki ukrasi, koji ispunjavaju i razgaljuju naše duše, a mi prema tim ukrasima po našoj lijepoj vjeri imamo velike obaveze. Pored toga što su ukrasi djeca su emanet na našim plećima, koji moramo u potpunosti ispuniti ako...
PROMOCIJA MONOGRAFIJE KAMENICA I GLODI
01. Avg 2009.
U četvrtak 06. avgusta 2009. godine u 17:00 sati u sali zgrade Medžlisa IZ-e Zvornik (Islamski centar) u Zvorniku bit će održana promocija knjige Kamenica i Glodi - monografija autora: Dževada Tosunbegovića i Bekira Omerovića.
Hutba reisul-l-uleme u Zvorniku
06. Jun 2009.
Zvornik, 5. juni - ( MINA ) - Danas je reisu - l- ulema dr. Mustafa Cerić imamio džumu namaz i održao hutbu u džamiji Begsuja u Zvorniku. Prije džume namaza posjetio je medžlis IZ Zvornik i imao prijem kod...

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062