HADŽ

Dva zadnja mjeseca u hidžretskom islamskom kalendaru; zul-ka’de i zul-hidždže, dva su mjeseca u kojima se obavljaju zadnje i najmanje pripreme za kurban i hadždž, u kojima, buduče hadžije, odlaze i obavljaju svoju petu islamsku dužnost. U danjašnjoj hutbi, uz Allahovu pomoć, govorimo o hadždžu i njegovim vjerskim i drugim aspektima.  

 

Hadždž – ibadet koji objedinjuje brojne druge ibadete.

Nekad davno, Allah, dž.š., naredio je Ibrahimu, a.s.:  وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ   „I oglasi ljudima hadždž! - dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim; dolazit će iz mjesta dalekih…,“ (El-Hadž, 27)

Komentatori Kur'ana, Ibn-Džerir, Ibn-Kesir i drugi prenose predaju od Ibn-Abasa, r.a., da je Ibrahim, a. s., kad je dobio naredbu od Allaha da oglasi ljudima hadždž, rekao:„O Gospodaru, kako da pozovem ljude kad moj glas ne može doprijeti do njih?“Pa mu je rečeno: „Pozovi, a Naše je da dostavimo!“ Pa se popeo - neki kažu na kamen, neki na stijenu, neki na Saffu - i povikao: „O ljudi, vaš Gospodar je odredio Sebi - Hram, pa ga posjećujte!“ Predaja kaže da je glas odzvanjao planinama dok nije došao nakraj Zemlje. Čuli su ga i oni što su bili u matericama i u kičmama. Odazvali su mu se i drvo i kamen i zemlja i svi oni kojima je Allah propisao da obave hadždž do Sudnjeg dana...


Hadždž je jedan od ruknova islama.

U hadždžu kao jednom od ruknova islama Allah dž.š., sabrao je brojne ibadete, kao one koji se čine imetkom, govorom i djelom. Hadždž i njegovo vrijeme u sebi sadrži svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed, a.s., Njegov rob i poslanik, što je najveći rukn islama. U sebi sadrži obavljanje namaza i djeljenje imetka, pozivanje na dobro i odvraćanje od zla, sabur, milost, suosjećajnost, borbu protiv svojih strasti, čuvanje od grijeha.

Hadždž je jedan od najvećih Allahovih znakova da je ono sa čime je došao Muhammed, a.s., istinita vjera. Jer, zamislite, koja to snaga može na jednom mjestu svake godine sakupiti onoliki broj ljudi koji dođu iz svih mjesta, svih boja kože, iz svih društvenih slojeva?! Tu dolaze ljudi dobrovoljno, srca punih ljubavi, drage su im sve nevolje koje ih na tom putu snađu, raduju se što ostavljaju porodicu i prijatelje, jer znaju da su trenuci provedeni na hadždžu najbolji trenuci njihova života.


Hadždž  je, dakle, jedan od pet temelja islama, obaveza kojim smo zaduženi jednom u životu i koja je propisana u Casnome Kur'anu. U suri El-Bekare, 196. ajetom, Allah dž.š., kaže:    وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ   „Hadž i umru radi Allaha izvršavajte!“ Na drugom mjestu kaže:      وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ    „Izvršavati hadž dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti.“ (Ali-Imran, 97)

Znače, svaki musliman i muslimanka, dužni su odazvati se na Allahov poziv i obaviti hadž. Za hadž nisu šart (uslov) godine, već sposobnost za putovanje. Sa ovom obavezom ne treba oklijevati i odgađati je, na što nas upozorava i Muhammed, a.s, riječima: „Ko namjerava izvršiti dužnost hadža (a ima mogućnost da to učini ) neka požuri (dok se nije pojavio razlog koji će ga spriječiti).“ (Ahmed, Ebu Davud, Hakim i dr.)


Vrijeme i mjesto obavljanja hadža

Allah, dž.š, kaže:   الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ   „Hadž je u određenim mjesecima.“ (El-Bekare 197). Ti mjeseci su ševal, zul-kade i zul-hidže. To je vrijeme priprema i odlaska na hadž. Obredi hadža obavljaju se u prvoj polovini mjeseca zul-hidžeta. Dakle, vrijeme hadža je tačno precizirano. Što se tiče umre, koja je poseban ibadet, ona se može obaviti u svako doba godine.

Hadž se obavlja u Meki u Saudijskoj Arabiji i okolini Meke na Arefatu, Muzdelifi i Mini. Oko Kabe (Bejtullaha) obavlja se tavaf (obilazak), sa’j (hod) je između Safe i Merve, 9. zul-hidžeta hadžije su obavezno na Arefatu, naveče uoči Bajrama je noćenje na Muzdelifi, a na Mini se bacaju kamenčići, kolju kurbani, brije ili šiša glava itd.

U Haremu Meke je Kaba – Bejtullah, prvi hram-džamija izgrađen na zemlji. U Kur'anu se kaže: „Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Meki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima.“ (Ali-Imran, 96). Allah je htio da Kaba bude u Meki, i ona je centar svijeta, prije svega islamskog svijeta. Prema Kabi se okrećemo kada klanjamo namaz, oko Kabe obilazimo kada činimo tavaf – obred hadža.


Fadileti, vrijednosti hadždža

Kolike su vrijednosti ispravno obavljenog i od Allaha, dž.š, primljenog hadža vidimo u brojnim hadisima: „Upitan je Allahov Poslanik: Koje je najbolje djelo? On odgovori: Vjera u Allaha i Njegova Poslanika. A koje je sljedeće? On reče: Borba na Allahovom putu-džihad. A koje je onda? On odgovori: Ispravno obavljen i primljen hadž.“  (Buhari i Muslim) 

„Zajedno izvršite hadž i umru, jer ova dva ibadeta otklanjaju siromaštvo i grijehe, kao što vatra odstranjuje hrđu sa gvožđa i prečišćava zlato i srebro. Za hadž mebrur (tj. pravilno i potpuno izvršen hadž) nema druge nagrade osim Dženneta.“ (Nesai i Tirmizi)

„Džihad starijih (iznemoglih), maloljetnih, slabih i žena je hadž i umra.“(Nesai)

„Ko obavi hadž u ime Allaha i ne bude (u vrijeme hadža) imao polni odnos sa suprugom, niti učinio neki grijeh, vratiće se (svojoj kući bez grijeha) kao na dan kada ga je majka rodila.“ (Buhari i Muslim)

Vidimo i razumijemo iz ovih plemenitih izjava Poslanika Muhammeda a.s, kolike su, zapravo vrijednosti i fadileti hadža, ispravno obavljenog hadža, u Ime Allaha, bez primjese dunjalučkog efekta.


Mudrosti i ciljevi hadža

Kao i u svim drugim ibadetima i sa ovim, cilj je prije svega i iznad svega, postici, uz iskren nijjet, zadovoljstvo Uzvišenog Allaha dž.š, Allah Uzvišeni je rekao: „I nastojte da zaslužite oprost Gospodara svoga i džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje.“ (Ali-Imran, 133)

S druge, pak, strane, od Allahove neizmjerne milosti i mudrosti je to što je propisao ibadete kojima se čisti duša. Propisao je razne ibadete: namaz, post, zekat, hadždž i druge, da se njima upotpuni odgoj čovjeka i očisti od svake prljavštine. Rekao je Uzvišeni Allah: „Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni...“ (El Maide, 6)

 

Za kraj: Rekli smo da je hadždž je i tjelesni i finansijski ibadet. Ibadet u kome su sabrani mnogi drugi ibadeti. To je naporan i težak put. To je zivotni put i kruna dobrih djela – poslušnosti i odanosti Allahu Uzvišenom. Dakle, za čestito obavljen hadždž potreban je iskren nijjet, halal imetak, zaštita od bestidnosti, griješenja i nespotrebne diskusije.

Hadž nije radi titule, da nas neko zove hadžija, ali hadžija treba da je uzor drugima iautoritet u svojoj sredini. Hadž nije radi trgovine, mada trgovina nije zabranjena, ali hedijekoje se donesu sa hadža posebno su mile i drage. Hadž nije turizam, ali na tom putuprolazimo kroz najljepša mjesta i naselja i boravimo u najčasnijim – svetim mjestima. gdjese okupljaju samo muslimani

Odazovimo se pozivu Allaha dž.š! Čuvajmo svoj hadž i njegove hurmete i berekete!Ovogodišnjim i budućim hadžijama želimo hadž-mebrur i makbul, tj. ispravno obavljen iod Allaha, dž.š, primljen hadž. Donesimo iskren nijjet za hadždž i radimo na pripremama da ga obavimo što prije, ako Bog da.


Priredio: Mirsad ef. Mumić


Hutbe i tekstovi

RAMAZANSKI IBADETI II
30. Jul 2013.
DAREŽLJIVOST U RAMAZANU U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće, a i uskraćuje, ali, većina ljudi ne zna. (36) Ni bogatstva vaša ni djeca vaša neće vas učiniti Nama bliskim; samo one koji...
RAMAZANSKI IBADETI I
30. Jul 2013.
10. RAMAZAN- MJESEC KUR'ANA U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! «U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tome mjesecu bude kod kuće, neka...
SEHUR, IFTAR I TERAVIJA
29. Jul 2013.
. VRIJEDNOSTI SEHURA U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobiće nagradu od Gospodara svoga; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. (274) Post...
RAMAZAN
28. Jul 2013.
3. HADIS O RAMAZANU U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! ۞ Ono što žele – vjernici će postići, (1) oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, (2) i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, (3) i koji milostinju udjeljuju, (4)...
POST
28. Jul 2013.
1. MJESEC RAMAZAN Bismillahirrahmanirrahim O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, (183) i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti...
SMISAO ŽIVOTA NA DUNJALUKU II dio
13. Mar 2013.
Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i sve dobre robove koji ga...
SMISAO ŽIVOTA NA DUNJALUKU I dio
13. Mar 2013.
Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i sve dobre robove koji ga...
OBRAĐIVANJE ZEMLJIŠTA SA ASPEKTA VJERE
13. Mar 2013.
OBRAĐIVANJE ZEMLJIŠTA SA ASPEKTA VJERE Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i...
Ženidba
25. Feb 2013.
ŽENIDBA E’UZU BILLAHI MINEŠŠEJTANIRRADŽIM BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM EL-HAMDU LILLAHI RABBIL-‘ALEMIN. VES-SALATU VES-SELAMU ‘ALA RESULINA VE NEBIJJINA MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALIHI VE SAHBIHI EDŽME’IN. Neka je hvala Allahu dž.š. i neka je salavat i selam ne Njegovoga miljenika i poslanika Muhammeda s.a.v.s., njegovu...
Muhammed, 'alejhi-s-selam, u Bibliji
07. Jan 2013.
Muhammed, 'alejhi-s-selam, u Bibliji -Početak kazivanja- U prvom tekstu smo upoznali cijenjene čitatelje o tome kakva je slika Muhammeda, 'alejhi-s-selam u našim a kakva u tuđim očima. Sada pogledajmo šta to Biblija kaže o Muhammedu, 'alejhi-s-selam? Gospodin (jedan od izraza...
MUHAMMED, ALEJHI-S-SELAM, U NAŠIM I TUĐIM OČIMA
07. Jan 2013.
MUHAMMED, ALEJHI-S-SELAM, U NAŠIM I TUĐIM OČIMA Vodeći se Kur'anskim ajetom u kojem Allah, dž.š. kaže: A kada Isa, sin Merjemin, reče: „O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam...
Roditeljima se ne možemo odužiti
07. Dec 2012.
Hvala neka je Allahu dž.š. Gospodaru svih svjetova. Salavat i selam neka su na Njegovog poslanika, Muhammeda a.s. Neka Uzvišeni Gospodar našim šehidima podari lijepi Džennet, a njihovim porodicama sabur. Draga braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nekoliko rečenica o...
Svi ljudi su grešnici, a najbolji grešnici su oni koji se kaju
29. Nov 2012.
Hvala neka je samo Allahu dž.š. Salavat i selam donosimo na Allahovog miljenika i najodabranijeg poslanika Muhammeda a.s., poslanikovu časnu porodicu i drugove- ashabe. Mir Allahov, napredak i spas neka su na sve pripadnike časnoga islama. Neka Allah dž.š. našim...
JEUMU AŠURE
23. Nov 2012.
Hvala neka je samo Allahu dž.š. Salavat i selam donosimo na Allahovog miljenika i najodabranijeg poslanika Muhammeda a.s., poslanikovu časnu porodicu i drugove- ashabe. Mir Allahov, napredak i spas neka su na sve pripadnike časnoga islama. Neka Allah dž.š. našim...
KURBAN
13. Nov 2012.
I ispričaj im priču o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kad su njih dvojica žrtvu prinijela, pa kad je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao: „Sigurno ću te ubiti!“ – Allah prima samo...
POUKE I PORUKE HIDŽRE
09. Nov 2012.
Pouke i poruke hidžre Hidžra je zakon u širenju velikih pokreta, jer su svi veliki umovi, nosioci ideja koji utiskuju svoj pečat događajima, morali se povlačiti iz svoje sredine, usljed otpora, tražeći pogodnije tlo. Istu sudbinu su dijelili i Allahovi...
HIDŽRA
08. Nov 2012.
HIDŽRA Hidžretska godina se računa od jednog važnog događaja koji se desio u historiji islama. Taj događaj je hidžra - seoba muslimana iz Mekke u Medinu. Samo određivanje tog datuma nije praksa Allahovog Poslanika, a.s., nego hazreti Omera koji je...
HADŽ I
20. Sep 2012.
HADŽ INeka je hvala Uzvisenom Allhu dz.s. Gospodaru sudnjeg dana neka je salavat i selam na poslednjeg poslanika Muhammeda a.s. njegove ashabe njegovu casnu porodice neka je Allahov mir i spas nasve muslimane sirom svijeta. Postovani vjernici na samom pocetku...
UTEMELJENOST OBILJEŽAVANJA BAJRAMA NA BOSANSKI NAČIN
19. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, posljednji su minuti ramazana 1433. hidžretske godine. Sutra nam dolazi Bajram pa gledajmo da u njemu radimo ono što je dozvoljeno i pohvalno, a na se klonimo ružnih djela i harama u ovim ali i ostalim...
USTRAJNOST U IBADETU (I POSLIJE RAMAZANA)
19. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, cijenjeni postači, uovom prolikom ću kazati nekoliko riječi o ustrajnosti u dobrim djelima. Mi smo u toku ramazana činili mnogo dobroh djela i to ne smijemo prekinuti sa završetkom ramazana, Bajrama ili nešto malo iza toga....
ISLAMSKI ODGOJ
15. Avg 2012.
Draga braćo i sestre u emisiji od prije dva dana govorili smo o potrebi odgoja, vremenu kada se mora početi sa njim i problemima koje zanemarivanje ove obaveze nosi sa sobom. Ovom prilikom kazaću nekoliko riječi o potrebi i vrijednosti...
LEJLETU-L-KADR
15. Avg 2012.
Hvala pripada samo Allahu dž.š., mir i spas neka su na Njegovog poslanika i miljenika Muhammeda a.s., poslanikovu porodicu i ashaba, kao i sve vjernike. Neka Uzvišeni Gospodar našim šehidima podari lijepi džennet, a njihovim porodicama strpljivost. Amin. Draga braćo...
ODGOJ DJECE
15. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, u ovoj emisiji kazaću nešto o jednoj veoma bitnoj zadaći roditelja od čijeg ispunjenja ovisi kakvu ćemo imati porodicu, ali i širu zajednicu. Radi se o odgoju djece, a za nas muslimane jedini ispravan odgoj je...
DOVA
13. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nekoliko riječi o dovi. Pored toga što dova spada u najbolje ibadete, ona je i sredstvo koje nam omogućava da budemo u direktnoj vezi sa našim Gospodarom i da njome promijenimo ono što...
NEKOLIKO ASPEKATA POSTA
13. Avg 2012.
Post kao vrsta ibadeta ima više svojih aspekata, a ovom prilikom ću navesti tri: 1. - Duhovni aspekt posta: U postu je, prije i poslije svega, primjetan faktor potpunog predavanja Allahu dž.š. i upotpunjavanje robovanja samo Njemu. Postom se čovjek...
KATEGORIJE POSTA
10. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, cijenjeni postači, islamski učenjaci dijele post na tri kategorije: 1. - Običan post koji se sastoji od ustezanja od jela i pića i spolnog općenja. 2. - Posebni post koji bi se sastojao od ustezanja sluha,...
FETVA REISUL-LULEME O ZEKATU
07. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, u današnjoj emisiji ću vam prenijeti dio fetve o zekatu koju je reisu-l-ulema preko hatiba uputio svim muslimanima koji Islamsku zajednicu u BiH doživljavaju kao svoju. U ovoj fetvo se pored ostalog kaže: „Lijepe i drage...
BITKA NA BEDRU
05. Avg 2012.
Hvala Allahu dž.š., gospodaru svih svjetova, salavat i selam neka su na prvaka svih poslanika i vjerovjesnika, Muhammeda a.s. Draga braćo i sestre, sutra je sedamnaesti dan ramazana i to je jedan od bitnijih dana u povijesti islama. To je...
POSJETA BOLESNIKU
04. Avg 2012.
Braći i sestre ovom prilikom kazaću nekoliko riječi o posjeti bolesniku i ponašanju u toj prilici. Život je isprepleten periodima zdravlja i bolesti. Kod nekoga je više jednog, a kod nekoga drugog. Iako je bolest jedna vrsta poteškoće i iskušenja...
DUŽNOSTI PREMA KOMŠIJAMA
04. Avg 2012.
Poštovana braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nešto o dužnostima prema susjedima ili komšijama. Komšije su ljudi, bez obzira na rasu, porijeklo, vjersku, nacionalnu ili klasnu pripadnost, spol ili životnu dob ukoliko žive na istom prostoru koje se zove mahala,...
DUŽNOSTI RODITELJA PREMA DJECI
04. Avg 2012.
Djeca su naši dunjalučki ukrasi, koji ispunjavaju i razgaljuju naše duše, a mi prema tim ukrasima po našoj lijepoj vjeri imamo velike obaveze. Pored toga što su ukrasi djeca su emanet na našim plećima, koji moramo u potpunosti ispuniti ako...
PROMOCIJA MONOGRAFIJE KAMENICA I GLODI
01. Avg 2009.
U četvrtak 06. avgusta 2009. godine u 17:00 sati u sali zgrade Medžlisa IZ-e Zvornik (Islamski centar) u Zvorniku bit će održana promocija knjige Kamenica i Glodi - monografija autora: Dževada Tosunbegovića i Bekira Omerovića.
Hutba reisul-l-uleme u Zvorniku
06. Jun 2009.
Zvornik, 5. juni - ( MINA ) - Danas je reisu - l- ulema dr. Mustafa Cerić imamio džumu namaz i održao hutbu u džamiji Begsuja u Zvorniku. Prije džume namaza posjetio je medžlis IZ Zvornik i imao prijem kod...

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062