Hvala neka je  samo Allahu dž.š. Salavat i selam donosimo na Allahovog miljenika i najodabranijeg poslanika Muhammeda a.s., poslanikovu časnu porodicu i drugove- ashabe. Mir Allahov, napredak i spas neka su na sve pripadnike časnoga islama.

Neka Allah dž.š. našim šehidima podari lijepi Džennet a njihove porodice neka pomogne i olakša im da strpljivo podnose rastanak sa svojim šehidima do Određenog dana.

Poštovana braćo i sestre, ovom prilikom ćemo, ako Bog da, kazati nešto o desetom danu muharrema, poznatijem kao Jeumu Ašura, pada prekosutra, dakle u subotu, 24. 11. 2012. godine.

Pored dva Bajrama, muslimanske ili hidžretske Nove godine i Mevluda kao dana u kojem je rođen Muhammed a.s., muslimani imaju nekoliko značajnih datuma koji u kalendaru nisu označeni kao praznični dani. Prvih deset dana muharrema su odabrani dani, a posljednji od njih,  10. muharrem- Jeumu Ašura je posebno vrijedan.

Jeumu Ašura je još poznat i po nazivu 'IDU RUSULILLAH- Bajram (praznik) Božijih poslanika, jer su skoro svi u Kur'anu spomenuti poslanici na ovaj dan bili spašeni od nevolja koje su ih pritiskale, ili su bili počastvovani posebnom Allahovom milošću. Muhammed a.s. nam u ovom danu preporučuje post i pojačan ibadet.

Po hadisu koji se prenosi od Ibn Abbasa r.a. šejh Abdul- Kadir el- Gejlani navodi u svom djelu El- Gunja da su se na taj dan dogodili mnogi važni događaji. ovom prilikom ćemo nabrojati neke od njih, a dio posebno izdvojiti i o njima kazati nešto više, kako bi svi uzeli pouku.

-Na taj dan stvoreni su meleki. Meleki su nevidljiva, duhovna, samo Allahu odana bića koja su stvorena od svjetlosti- nura. Stvoreni su prije ljudi što zaključujemo iz prvog dijela 30. ajeta sure El- Bekare u kojem se kaže: ''A kada Gospodar tvoj reče melekima: 'Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti...'' Biti svjestan postojanja meleka znači biti u svome životu okrenut činjenju dobra i izbjegavanju zla, jer postoje meleki koji sve to bilježe ali i oni koji če nas o našem životu pitati u kaburu, te o onome što smo radili, što radimo i što ćemo raditi obavještavati našega i njihovog Gospodara.

-Na taj dan je stvoren Adem a.s. i na taj dan mu je primljeno pokajanje. Adem a.s. je stvoren od turaba- zemlje. Prvo prebivalište Adema a.s. i njegove žene h. Have r.a. bilo je Džennet. Kao otvoreni neprijatelj ljudi, šejtan je nagovorio Adema a.s. i h. Havu da priđu drvetu, pa će postati meleki, zatim da će imati moć koja nikada neće prestati trajati itd. Sve to kao i radoznalost čovjeka doveli su do toga da je Adem a.s. posegao za onim, što mu je pored tolikih dobara  jedino bilo zabranjeno. Poslije ovoga Adem a.s., h. Hava i šejtan su spušteni na Zemlju. Adem a.s. je zamolio Gospodara da mu oprosti i molba mu je bila uslišana. O tome se u 37. ajetu sure El- Bekare kaže:'' I Adem primi neke riječi od Gospodara svoga i On mu oprosti; On, doista prima pokajanje, On je Milostiv.''  Iz ovoga slučaja mošemo naučiti da je čovjek u stalnoj borbi sa šejtanom, da se ne smije opuštati i da ukoliko bude zaveden i počini grijeh ne treba da gubi nadu i da očajava. On se ima kome obratiti i ima od koga oprost zatražiti, ali da to bude iskreno kajanje uz obećanje da se tom grijehu više nikada neće vratiti. Takav ne samo da biva očišćen od grijeha, nego ulazi mešu one koje Allah dž.š. voli, a što zaključujemo iz kur'anskih riječi: “...zaista Allah voli one koji se kaju i one koji se čiste!“

-Na taj dan je stvoren Ibrahim a.s. i tog dana je spašen od vatre. Ovom prilikom ćemo spomenuti neke događaje iz njegovog života koji nam jasno pokazuju zašto je on stekao počasni naziv HALILULLAH- Allahov prijatelj.

- Poziva oca u islam, iako mu je otac bio idolopoklonik kao i njegovi ostali sunarodnjaci, ali i onaj koji je izrađivao božanstva sebi i svome narodu. Ovaj poziv nije imao sretan završetak, jer su i njegov otac i ostali ljudi ostali gluhi na njegove pozive i upozorenja da im njihova božanstva ne mogu ni korist ni štetu donijeti.

u namjeri da pokaže svojim sunarodnjacima da je to tako on ruši sve kipove osim jednog i dokazuje im da su u zabludi ukoliko bi povjerovali da božanstva mogu pomoži samima sebi a kako tek mogu pomoći njima. Zbog toga biva prognan iz svog naroda i svog zavičaja.

 

- Bio je bačen u vatru kojoj je Allah dž.š. naredio:'' O, vatro, budi hladna i spas Ibrahimu.''
- Ibrahim a.s. je doživio duboku starost sa svojom suprugom, a nije imao poroda. U takvom stanju on se obraća Allahu dž.š. da mu podari čestito dijete. U suri Es- Saffat, 100-107 o tome se kaže: ''Gospodaru moj, daruj mi porod čestit, reče Ibrahim. I Mi ga obradovasmo dječakom lijepe naravi. I kada on odraste toliko da mu u poslu poče pomagati Ibrahim reče: 'O sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zaklati, pa šta ti misliš (o tome)? 'O oče moj', reče, 'onako kako ti se naređuje postupi vidjećeš, ako Bog da, da ću sve izdržati.' I njih dvojica poslušaše, i kada ga on čelom prema zemlji položi Mi ga zovnusmo:' O, Ibrahime, ti si se objavi u snu odazvao a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine. To je, zaista, bilo pravo iskušenje. I kurbanom ga velikim iskupismo.'' Ovo kur' ansko kazivanje nam pokazuje šta je Ibrahim a.s. bio spreman učiniti za Allahovo zadovoljstvo, ali i to da je njegov sin bio spreman da posluša svoga roditelja i svoga Gospodara. Ibrahim a.s. nije tražio od svoga sina da pristane na klanje, nego je pitao šta on misli o tome, šta bi on uradio kada je Allahova naredba u pitanju. Kako bi naša djeca postupila u daleko manjim zahtjevima od gubljenja života ne trebamo posebno govoriti. Naravno da u tome veliku ulogu imaju i sami roditelji koji odgajaju svoju djecu ili su brigu o njihovom odgoju prepustili nekome ili nečemu drugom. Događaj o iskupljenju Ibrahimovog sina desio se na dan Jeumu Ašura.

 

-Tog dana je Musa a.s. i njegovi sljedbenici spašen od faraona koji je nešto ranije naredio svojim podanicima da mušku djecu Israilićana ubijaju, a žensku ostavljaju u životu. Musa a.s. je vidio da će Israilićani kao ljudska vrsta izumrijeti ako se ne isele u drugo mjesto. Musa a.s. je poveo Israilićane u Obećanu zemlju, a faraon sa vojskom je pošao  u potjeru za njima. Kad su došli do mora Musa a.s. je udario štapom po vodi i ona se povukla ostavljajući pješčani prolaz kroz more, a koji se zatvorio kada je faraon i njegova vojska naišla kroz njega.

-Na taj dan su otklonjene muke  Ejjuba a.s.. U Allahove poslanike koji su podnijeli najveća iskušenja spada i Ejjub a.s. koji je bio kušan time što je najprije izgubio imetak, zatim djecu, nakon čega je toliko obolio da su mu dijelovi tijela otpadali tako da se nije mogao pomijerati. Jedini pokretni dio njegovog tijela bio je jezik kojim je zahvaljivao svome Gospodaru, Allahu dž.š. i molio Ga za oprost i milost. O ovome se u Kur'anu a.š. u suri El- Enbija u 83. i 84. ajetu kaže:'' I Ejjubu se, kada je Gospodaru svome zavapio:' Mene je nevolja snašla, a ti si od milostivih najmilostiviji- odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu milošću Našom čeljad  njegovu i uz njih još toliko i da bude pouka onima koji se Nama klanjaju.''

-Na taj dan je rođen i uzdignut pretposljednji Božiji poslanik Isa a.s.  Allah dž.š. stvorio ga je direktno u utrobi majke. O tome se u Kur' anu a.š. kaže:'' Slučaj Isaa  kod Allaha je kao i slučaj Adema, stvorio ga je od zemlje i rekao:' Budi i on postade.''

Što se tiče njegove smrti njegovi protivnici kažu da je razapet na križu, ali to Kur' an a.š. demantuje riječima:'' Nisu ga ubili niti razapeli nego im se pričinilo, a u drugom ajetu kaže: "Nego ga je Allah uzdigao Sebi.''

-Tog dana Nuh a.s. je spašen od potopa. Allah dž.š. je poslao Nuha a.s. njegovom narodu da ih poziva u islam. Nuh a.s. je čovjek koji je proveo najduži život na ovom svijetu. I pored toga što je među svojim narodom proveo hiljadu manje pedeset godina, pozivajući ih danonoćno nije uspio pridobiti veliki broj vjernika. Nakon nevjerstva Nuhovog naroda, Allah dž.š. na Zemlju spušta sveopći potop, a Nuh a.s. i njegove pristalice spas nalaze u lađi, koju je Nuh a.s. sagradio po Allahovoj dž.š. volji i naređenju. Potop je trajao sedam dana i nakon toga voda se povukla tako da su Nuh a.s. i njegove pristalice bili spašeni. U slučaju Nuha a.s. možemo vidjeti da ni njegov sin ni njegova supruga ne prihvataju Islam i ostaju nevjrnici bez obzira što se radi o supruzi i sinu Allahovog poslanika. To što nečiji član porodice ne želi da bude pokoran Allahu dž.š. i pored truda koji se na tom putu ulaže ne daje nam opravdanje da nekoga smatramo manje vrijednim kod Allaha zbog nepokornosti Bogu nekih članova porodice. Isti je slučaj i kada se neko okrene vjeri a njegovi roditelji javno krše propise islama. On zbog toga ne smije biti omalovažavan, jer će svako pojedinačno biti pitan za svoju pokornost Allahu dž.š., ali i za trud da drugima prenesu poruku islama.

-Tog dana je oprošteno Davudu a.s., data je vlast Sulejmanu a.s., tada je spuštena prva kiša i prva milost, Lut a.s. je spašen od svoga naroda...

Jeumu Ašura je bio poseban dan za neke narode i prije dolaska Muhammeda a.s. O tome nam govori i to da su Jevreji posebno svetkovali taj dan, a Muhammed a.s. je preporučio vjernicima da ga provode u 'ibadetu U vezi sa Jeumu Ašurom Muhammed a.s. je rekao: ''Za post Jeumu Ašure, ja ću se zauzeti kod Allaha dž.š. i zamoliti za onoga ko bude postio taj dan da mu bude kefaret (za grijehe koje je počinio u prošloj godini).'' Koliko vrijedi post desetoga dana, ali i drugih dana ovog mubarek mjeseca vidimo iz hadisa koji glasi: ''Poslije farz posta (ramazanskog), Allahu je najdraži post u mjesecu muharremu.'' Oni koji žele postiti Jeumu Ašuru koja pada u subotu, trebaju taj dan povezati sa danom ispred ili iza njega, jer je Muhammed a.s. preporučio da se ne posti samo petak, samo subota, ili samo nedjelja, jer su to dani koji su posebni dani jedan za muslimane- petak, drugi za Jevreje- subota, a treći za kršćane- nedjelja. Dakle ko ima namjeru da posti neka uz subotu posti i petak ili nedjelju. Oni koji se odluče da dan provedu u postu trebaju početi sa postom u trenutku zore, a ona je ovih daan oko 5,00 sati.

U nekim našim krajevima običaj je da se na ovaj dan napravi jelo zvano hašura, koje se pravi od raznih zrnastih plodova, suhog voća, začina i mirođija.

Kod muslimana u pojedinim zemljama Srednjeg Istoka ovaj dan se posebno dočekuje i obilježava, jer je na ovaj dan dakle desetog muharrema 61. godine po Hidžri (10. 10. 680. god.) u mjestu Karbeli 25 milja od Kufe u Iraku ubijen poslanikov unuk h. Husejn. Imami Husejn je sin h. Alije r.a. i h. Fatime r.a.

Allahu dž.š., učini nas od onih koje će obasuti Tvoja milost u ovim mubarek danima i kojima ćeš primiti njihove 'ibadete. Amin!

                                                                               Hariz ef. Pašić

 

Hutbe i tekstovi

RAMAZANSKI IBADETI II
30. Jul 2013.
DAREŽLJIVOST U RAMAZANU U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće, a i uskraćuje, ali, većina ljudi ne zna. (36) Ni bogatstva vaša ni djeca vaša neće vas učiniti Nama bliskim; samo one koji...
RAMAZANSKI IBADETI I
30. Jul 2013.
10. RAMAZAN- MJESEC KUR'ANA U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! «U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tome mjesecu bude kod kuće, neka...
SEHUR, IFTAR I TERAVIJA
29. Jul 2013.
. VRIJEDNOSTI SEHURA U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobiće nagradu od Gospodara svoga; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. (274) Post...
RAMAZAN
28. Jul 2013.
3. HADIS O RAMAZANU U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! ۞ Ono što žele – vjernici će postići, (1) oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, (2) i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, (3) i koji milostinju udjeljuju, (4)...
POST
28. Jul 2013.
1. MJESEC RAMAZAN Bismillahirrahmanirrahim O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, (183) i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti...
SMISAO ŽIVOTA NA DUNJALUKU II dio
13. Mar 2013.
Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i sve dobre robove koji ga...
SMISAO ŽIVOTA NA DUNJALUKU I dio
13. Mar 2013.
Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i sve dobre robove koji ga...
OBRAĐIVANJE ZEMLJIŠTA SA ASPEKTA VJERE
13. Mar 2013.
OBRAĐIVANJE ZEMLJIŠTA SA ASPEKTA VJERE Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i...
Ženidba
25. Feb 2013.
ŽENIDBA E’UZU BILLAHI MINEŠŠEJTANIRRADŽIM BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM EL-HAMDU LILLAHI RABBIL-‘ALEMIN. VES-SALATU VES-SELAMU ‘ALA RESULINA VE NEBIJJINA MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALIHI VE SAHBIHI EDŽME’IN. Neka je hvala Allahu dž.š. i neka je salavat i selam ne Njegovoga miljenika i poslanika Muhammeda s.a.v.s., njegovu...
Muhammed, 'alejhi-s-selam, u Bibliji
07. Jan 2013.
Muhammed, 'alejhi-s-selam, u Bibliji -Početak kazivanja- U prvom tekstu smo upoznali cijenjene čitatelje o tome kakva je slika Muhammeda, 'alejhi-s-selam u našim a kakva u tuđim očima. Sada pogledajmo šta to Biblija kaže o Muhammedu, 'alejhi-s-selam? Gospodin (jedan od izraza...
MUHAMMED, ALEJHI-S-SELAM, U NAŠIM I TUĐIM OČIMA
07. Jan 2013.
MUHAMMED, ALEJHI-S-SELAM, U NAŠIM I TUĐIM OČIMA Vodeći se Kur'anskim ajetom u kojem Allah, dž.š. kaže: A kada Isa, sin Merjemin, reče: „O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam...
Roditeljima se ne možemo odužiti
07. Dec 2012.
Hvala neka je Allahu dž.š. Gospodaru svih svjetova. Salavat i selam neka su na Njegovog poslanika, Muhammeda a.s. Neka Uzvišeni Gospodar našim šehidima podari lijepi Džennet, a njihovim porodicama sabur. Draga braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nekoliko rečenica o...
Svi ljudi su grešnici, a najbolji grešnici su oni koji se kaju
29. Nov 2012.
Hvala neka je samo Allahu dž.š. Salavat i selam donosimo na Allahovog miljenika i najodabranijeg poslanika Muhammeda a.s., poslanikovu časnu porodicu i drugove- ashabe. Mir Allahov, napredak i spas neka su na sve pripadnike časnoga islama. Neka Allah dž.š. našim...
KURBAN
13. Nov 2012.
I ispričaj im priču o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kad su njih dvojica žrtvu prinijela, pa kad je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao: „Sigurno ću te ubiti!“ – Allah prima samo...
POUKE I PORUKE HIDŽRE
09. Nov 2012.
Pouke i poruke hidžre Hidžra je zakon u širenju velikih pokreta, jer su svi veliki umovi, nosioci ideja koji utiskuju svoj pečat događajima, morali se povlačiti iz svoje sredine, usljed otpora, tražeći pogodnije tlo. Istu sudbinu su dijelili i Allahovi...
HIDŽRA
08. Nov 2012.
HIDŽRA Hidžretska godina se računa od jednog važnog događaja koji se desio u historiji islama. Taj događaj je hidžra - seoba muslimana iz Mekke u Medinu. Samo određivanje tog datuma nije praksa Allahovog Poslanika, a.s., nego hazreti Omera koji je...
HADŽ I
20. Sep 2012.
HADŽ INeka je hvala Uzvisenom Allhu dz.s. Gospodaru sudnjeg dana neka je salavat i selam na poslednjeg poslanika Muhammeda a.s. njegove ashabe njegovu casnu porodice neka je Allahov mir i spas nasve muslimane sirom svijeta. Postovani vjernici na samom pocetku...
HADŽ
20. Sep 2012.
HADŽDva zadnja mjeseca u hidžretskom islamskom kalendaru; zul-ka’de i zul-hidždže, dva su mjeseca u kojima se obavljaju zadnje i najmanje pripreme za kurban i hadždž, u kojima, buduče hadžije, odlaze i obavljaju svoju petu islamsku dužnost. U danjašnjoj hutbi, uz...
UTEMELJENOST OBILJEŽAVANJA BAJRAMA NA BOSANSKI NAČIN
19. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, posljednji su minuti ramazana 1433. hidžretske godine. Sutra nam dolazi Bajram pa gledajmo da u njemu radimo ono što je dozvoljeno i pohvalno, a na se klonimo ružnih djela i harama u ovim ali i ostalim...
USTRAJNOST U IBADETU (I POSLIJE RAMAZANA)
19. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, cijenjeni postači, uovom prolikom ću kazati nekoliko riječi o ustrajnosti u dobrim djelima. Mi smo u toku ramazana činili mnogo dobroh djela i to ne smijemo prekinuti sa završetkom ramazana, Bajrama ili nešto malo iza toga....
ISLAMSKI ODGOJ
15. Avg 2012.
Draga braćo i sestre u emisiji od prije dva dana govorili smo o potrebi odgoja, vremenu kada se mora početi sa njim i problemima koje zanemarivanje ove obaveze nosi sa sobom. Ovom prilikom kazaću nekoliko riječi o potrebi i vrijednosti...
LEJLETU-L-KADR
15. Avg 2012.
Hvala pripada samo Allahu dž.š., mir i spas neka su na Njegovog poslanika i miljenika Muhammeda a.s., poslanikovu porodicu i ashaba, kao i sve vjernike. Neka Uzvišeni Gospodar našim šehidima podari lijepi džennet, a njihovim porodicama strpljivost. Amin. Draga braćo...
ODGOJ DJECE
15. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, u ovoj emisiji kazaću nešto o jednoj veoma bitnoj zadaći roditelja od čijeg ispunjenja ovisi kakvu ćemo imati porodicu, ali i širu zajednicu. Radi se o odgoju djece, a za nas muslimane jedini ispravan odgoj je...
DOVA
13. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nekoliko riječi o dovi. Pored toga što dova spada u najbolje ibadete, ona je i sredstvo koje nam omogućava da budemo u direktnoj vezi sa našim Gospodarom i da njome promijenimo ono što...
NEKOLIKO ASPEKATA POSTA
13. Avg 2012.
Post kao vrsta ibadeta ima više svojih aspekata, a ovom prilikom ću navesti tri: 1. - Duhovni aspekt posta: U postu je, prije i poslije svega, primjetan faktor potpunog predavanja Allahu dž.š. i upotpunjavanje robovanja samo Njemu. Postom se čovjek...
KATEGORIJE POSTA
10. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, cijenjeni postači, islamski učenjaci dijele post na tri kategorije: 1. - Običan post koji se sastoji od ustezanja od jela i pića i spolnog općenja. 2. - Posebni post koji bi se sastojao od ustezanja sluha,...
FETVA REISUL-LULEME O ZEKATU
07. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, u današnjoj emisiji ću vam prenijeti dio fetve o zekatu koju je reisu-l-ulema preko hatiba uputio svim muslimanima koji Islamsku zajednicu u BiH doživljavaju kao svoju. U ovoj fetvo se pored ostalog kaže: „Lijepe i drage...
BITKA NA BEDRU
05. Avg 2012.
Hvala Allahu dž.š., gospodaru svih svjetova, salavat i selam neka su na prvaka svih poslanika i vjerovjesnika, Muhammeda a.s. Draga braćo i sestre, sutra je sedamnaesti dan ramazana i to je jedan od bitnijih dana u povijesti islama. To je...
POSJETA BOLESNIKU
04. Avg 2012.
Braći i sestre ovom prilikom kazaću nekoliko riječi o posjeti bolesniku i ponašanju u toj prilici. Život je isprepleten periodima zdravlja i bolesti. Kod nekoga je više jednog, a kod nekoga drugog. Iako je bolest jedna vrsta poteškoće i iskušenja...
DUŽNOSTI PREMA KOMŠIJAMA
04. Avg 2012.
Poštovana braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nešto o dužnostima prema susjedima ili komšijama. Komšije su ljudi, bez obzira na rasu, porijeklo, vjersku, nacionalnu ili klasnu pripadnost, spol ili životnu dob ukoliko žive na istom prostoru koje se zove mahala,...
DUŽNOSTI RODITELJA PREMA DJECI
04. Avg 2012.
Djeca su naši dunjalučki ukrasi, koji ispunjavaju i razgaljuju naše duše, a mi prema tim ukrasima po našoj lijepoj vjeri imamo velike obaveze. Pored toga što su ukrasi djeca su emanet na našim plećima, koji moramo u potpunosti ispuniti ako...
PROMOCIJA MONOGRAFIJE KAMENICA I GLODI
01. Avg 2009.
U četvrtak 06. avgusta 2009. godine u 17:00 sati u sali zgrade Medžlisa IZ-e Zvornik (Islamski centar) u Zvorniku bit će održana promocija knjige Kamenica i Glodi - monografija autora: Dževada Tosunbegovića i Bekira Omerovića.
Hutba reisul-l-uleme u Zvorniku
06. Jun 2009.
Zvornik, 5. juni - ( MINA ) - Danas je reisu - l- ulema dr. Mustafa Cerić imamio džumu namaz i održao hutbu u džamiji Begsuja u Zvorniku. Prije džume namaza posjetio je medžlis IZ Zvornik i imao prijem kod...

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062