Hvala neka je Allahu dž.š. Gospodaru svih svjetova. Salavat i selam neka su na Njegovog poslanika, Muhammeda a.s. Neka Uzvišeni Gospodar našim šehidima podari lijepi Džennet, a njihovim porodicama sabur.

Draga braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nekoliko rečenica o dobročinstvu prema roditeljima.

Dobročinstvo prema roditeljima predstavlja jedno od najdražih djela Allahu dž.š. Lijepo postupanje prema njima svrstava se odmah nakon vjerovanja u Allaha dž.š. Neposlušnost prema roditelja, prema hadisu, definira se kao najveći grijeh, odmah nakon širka (pripisivanja druga Allahu dž.š.) i kufra (nevjerovanja u Allaha dž.š.). Roditelji posvećuju veliki dio svog života svojoj djeci da im obezbijede sve što im je potrebno za život. Oni ih rađaju, odgajaju, hrane, školuju, brinu o njima kada su i zdravi, a posebno kada se razbole bdiju nad njima dok ih ne izvedu na selamet. Naravno, riječ je o najvećem broju odgovornih roditelja prema svojoj djeci. I oni zaslužuju da im se posveti dužna pažnja kada se zbog djece potroše i kada dožive starost. U osnovne dužnosti djece prema roditeljima možemo ubrojati sljedeće: da ih vole poštiju i pomažu, da prema njima budu blagi i milostivi, da ih izdržavaju ako su siromašni, da ih obilaze ako ne žive zajedno, da ih posjećuju ako su bolesni i da im donose poklone, da održavaju lijepe odnose sa njihovim prijateljima i da im klanjaju dženazu ako presele na Ahiret.

U suri el-Isra se kaže: „Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: "Uh!" – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: "Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!“ (El-Isra, 23-24)

Neko je upitao Poslanika a.s. o dužnostima djece prema roditeljima, a on je odgovorio: "Oni su ti Džennet ili Džehennem".(Ibn Madže)

Nažalost, neka djeca ovo zaboravljaju. Najlakši način da zaradimo džennet je da slušamo, poštujemo i činimo dobro roditeljima. Zato je jednom prilikom Resulullah a.s., na hutbi, tri puta ponovio: "Neka ga je sram! Koga Allahov Poslanice? - Onoga kod koga roditelji dožive starost, a on (kod njih) ne zaradi Džennet." (Muslim i Ahmed)

Nažalost, djeca više nisu pomoć i garant mirne starosti. Gorku istinu sadrzi turska poslovica: „Otac (od)hrani devet sinova, devet sinova ne mogu da dohrane jednog oca!“

Hasan el-Basri je rekao: "Allah dž.š., će uvesti u Džennet i obasuti milosću čovjeka koji je dobar prema roditeljima, samilostan prema potčinjenima, brižan prema siročetu i zašitnik nemoćnih".
Od Poslanika,a.s., se prenosi veliki broj hadisa o dužnostima i pažnji prema roditeljima iz koji zaključujemo koliko Allah dž.š. voli one koji su dobri prema svojim roditeljima:

''Allahu,dž.š., najdraža djela su: klanjanje namaza na vrijeme i dobročinstvo prema roditeljima.''

''Božije zadovoljstvo je uz zadovoljstvo roditelja i Božija srdžba uz srdžbu roditelja.'' 

''Činite zadovoljstvo svojim roditeljima pa će i vaša djeca činiti vama.''

''Ko je pokoran Allahu,dž.š., i roditeljima biće u Džennetu na najvišem stupnju.''

''Tri dove će bez sumnje biti uslišane: dova roditelja kojom proklinje svoje dijete, dova mazluma (onoga kome je učinjena nepravda) i dova musafira (putnika).''

''Ako Allah,dž.š., hoće On odloži sve kazne do Sudnjeg dana, osim neposlušnosti roditeljima. Kaznu za ovaj grijeh Allah,dž.š., ubrzava još na ovom svijetu, prije smrti griješnika.''

Muaz ibn Džebel prenosi predaju u kojoj stoji da je Poslanik a.s. zabranio neposlušnost roditeljima makar ga isključili iz nasljedstva. 

Allah,dž.š., nam poručuje u Kur'anu a.š.: ''Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan svojim roditeljima. Majka ga nosi a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku od dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. Meni će se svi vratiti.''( Lukman,14)

Dijete ima pravo i obavezu da odbije poslušnost roditeljima ukoliko od njega traže da bude nepokoran Allahu dž.š. koji je rekao: ''A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća; Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti.'' ( Lukman, 15)

Roditeljima je gotovo nemoguće odužiti se za sve ono što su učinili za svoju djecu. U brojnim predajama se navodi da su ashabi pitali Allahovog Poslanika a.s. da li su se nekim svojim postupcima odužili svojim roditeljima, pa je on odgovarao da se time nije odužilo ni za jedan njihov uzdah.

U predaji koju je zabilježio Imam Buharija stoji da je Abdullah ibn Omer bio kod Ka'be. U to vrijeme čovjek ide i na leđima nosi svoju majku. Tavafi oko Ka'be i na leđima nosi svoju majku. Pa kaže Abdullahu ibn Omeru: šta misliš jesam li se ja odužio ovoj svojoj majci, vidiš kako ja nju nosim, na leđima ona tavafi. Kaže: Nisi moj prijatelju ni za jedan porođaj ni bol. Ne možeš se odužiti. Allahov Poslanik a.s. načinio je izuzetak u tom pogledu, pa u predaji Ebu Hurejre, r.a, kaže: „Dijete se ne može odužiti svome roditelju, izuzev da ga nade kao roba, pa ga otkupi i onda ga oslobodi!“

Dobročinstvo prema roditeljima je ono što produžava život čovjeku. Sehl b. Mu'az prenosi od svog oca da je Vjerovjesnik a.s. rekao: „Blago onome ko bude dobročinstvo činio svojim roditeljima. Allah Uzvišeni će mu produžiti životni vijek!“ 
Treba naći načina da se roditelji zadovolje i usreće. Nekada je za to potrebno veoma malo truda, napora i materijalnih sredstava. Opasno je da roditelji proliju suze zbog nas i našeg ponašanja. Na sve načine to moramo izbjegavati, jer 'Abdullah b. Omer, r.a, ashab koji je najstriktnije primjenjivao Sunnet Allahovog Poslanika a.s. upozorava: „Suze roditelja se ubrajaju u neposlušnost i velike grijehe!“ 

Draga braćo i sestre, radimo za majčinu dovu, a ne kletvu, jer se i jedno i drugo primaju kod Allaha dž.š. 
Prenosi se da je Musa a.s. pitao svog Gospodara: „Gospodaru, pokaži mi ko će biti moj komšija u džennetu?“ Pa mu Uzvišeni Allah objavi: „O Musa, onaj čovjek koji prvi prođe ovim putem pored tebe on će biti tvoj komšija u Džennetu.“ I prođe pored njega jedan čovjek, a Musa a.s. krenu za njim želeći da dozna šta ovaj čovjek čini da bi dostigo tu deredžu, da bude u društvu poslanika u Džennetu? Čovjek stiže do jedne kuće, uđe u nju i sjede ispred jedne starice, pa uze meso koje je donio sa sobom i ispeče i zalogaj po zalogaj nahrani onu staricu, a zatim je napoji i izađe iz kuće, pa ga upita Musa a.s.: „Tako ti Allaha, ko je ona?“ A čovjek, ne znajući ko ga pita, reče: „Ona je moja majka.“ Musa a.s. mu reče: „A zar ona ne moli Allaha za tebe?“ Odgovori mu ovaj čovjek: „Ona moli Allaha za mene samo jednom dovom i nikad je ne mijenja.“ Reče mu Musa a.s.: „Šta kaže ona u toj dovi?“ Odgovori mu: „Ona stalno moli u toj dovi za mene riječima: - Allahu moj, učini mog sina drugom Musa'a ibn Imrana u Džennetu.“ Pa mu reče Musa a.s.: „Raduj se! Allah je primio njenu dovu, a ja sam Musa ibn Imran!“


Sasvim nam je jasno da roditelji žrtvuju za nas više nego bilo ko drugi, da su čak spremni i svoj život položiti štiteci i braneci svoju djecu. Zbog toga naš odnos prema njima mora biti dostojan njihove žrtve. Na žalost, sve je više djece koji svoje roditelje prepuštaju socijalnim i drugim ustanovama i na taj način im uskraćuju ljubav koju su im dužni priuštiti. 


Dobročinstvo treba ukazati prema oba roditelja, a posebno se potcrtava odnos prema majci, zbog njene veće žrtve i materinske uloge. U ajetu jasno se naglašava: «Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi». Uz to majka, radi djeteta, trpi ono što niko drugi ne bi nikada trpio. 
U našem narodu se rado prepričava poznata šala o Nasrudin-hodži u kojoj se navodi da se njegovo dijete naveče rasplakalo i čitavu noć plakalo. Hodžina žena ga čitavo vrijeme ljuljuškala i uspavljivala i kada ju je pred zoru san savladavao, zamolila je hodžu da i on ustane i malo se žrtvuje za svoje dijete, rekavši mu: „Deder, hodža, i ti malo ljuškaj, dijete je pola tvoje k'o i moje!“, a hodža joj mirno odgovara: „Samo ti, ženo, ljuškaj svoju polovicu, moja polovica nek' i dalje plače!“ Zbog toga je i Poslanik a.s. naglašavao da majke zaslužuju najviše našeg poštovanja. Ebu Hurejre, r.a., kaže da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao:

- Allahov Poslaniče! Ko među ljudima zaslužuje moje najveće poštovanje?

"Tvoja majka", rekao je on.

- A ko zatim - upitao je?

"Opet tvoja majka", odgovorio je.

- A ko zatim? - upitao je.

"Opet tvoja majka", odgovorio je.

- A ko zatim? - upitao je.

"A zatim tvoj otac", odgovorio je Muhammed a.s.

Allahu dž.š., omili nam dobročinstvo prema našim roditeljima i daj da budemo od onih s kojima će roditelji biti zadovoljni i za koje će se u lijepim dovama moliti kod Tebe. Amin!


                                        Hariz ef. PašićHutbe i tekstovi

RAMAZANSKI IBADETI II
30. Jul 2013.
DAREŽLJIVOST U RAMAZANU U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće, a i uskraćuje, ali, većina ljudi ne zna. (36) Ni bogatstva vaša ni djeca vaša neće vas učiniti Nama bliskim; samo one koji...
RAMAZANSKI IBADETI I
30. Jul 2013.
10. RAMAZAN- MJESEC KUR'ANA U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! «U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tome mjesecu bude kod kuće, neka...
SEHUR, IFTAR I TERAVIJA
29. Jul 2013.
. VRIJEDNOSTI SEHURA U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobiće nagradu od Gospodara svoga; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. (274) Post...
RAMAZAN
28. Jul 2013.
3. HADIS O RAMAZANU U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! ۞ Ono što žele – vjernici će postići, (1) oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, (2) i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, (3) i koji milostinju udjeljuju, (4)...
POST
28. Jul 2013.
1. MJESEC RAMAZAN Bismillahirrahmanirrahim O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, (183) i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti...
SMISAO ŽIVOTA NA DUNJALUKU II dio
13. Mar 2013.
Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i sve dobre robove koji ga...
SMISAO ŽIVOTA NA DUNJALUKU I dio
13. Mar 2013.
Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i sve dobre robove koji ga...
OBRAĐIVANJE ZEMLJIŠTA SA ASPEKTA VJERE
13. Mar 2013.
OBRAĐIVANJE ZEMLJIŠTA SA ASPEKTA VJERE Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i...
Ženidba
25. Feb 2013.
ŽENIDBA E’UZU BILLAHI MINEŠŠEJTANIRRADŽIM BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM EL-HAMDU LILLAHI RABBIL-‘ALEMIN. VES-SALATU VES-SELAMU ‘ALA RESULINA VE NEBIJJINA MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALIHI VE SAHBIHI EDŽME’IN. Neka je hvala Allahu dž.š. i neka je salavat i selam ne Njegovoga miljenika i poslanika Muhammeda s.a.v.s., njegovu...
Muhammed, 'alejhi-s-selam, u Bibliji
07. Jan 2013.
Muhammed, 'alejhi-s-selam, u Bibliji -Početak kazivanja- U prvom tekstu smo upoznali cijenjene čitatelje o tome kakva je slika Muhammeda, 'alejhi-s-selam u našim a kakva u tuđim očima. Sada pogledajmo šta to Biblija kaže o Muhammedu, 'alejhi-s-selam? Gospodin (jedan od izraza...
MUHAMMED, ALEJHI-S-SELAM, U NAŠIM I TUĐIM OČIMA
07. Jan 2013.
MUHAMMED, ALEJHI-S-SELAM, U NAŠIM I TUĐIM OČIMA Vodeći se Kur'anskim ajetom u kojem Allah, dž.š. kaže: A kada Isa, sin Merjemin, reče: „O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam...
Svi ljudi su grešnici, a najbolji grešnici su oni koji se kaju
29. Nov 2012.
Hvala neka je samo Allahu dž.š. Salavat i selam donosimo na Allahovog miljenika i najodabranijeg poslanika Muhammeda a.s., poslanikovu časnu porodicu i drugove- ashabe. Mir Allahov, napredak i spas neka su na sve pripadnike časnoga islama. Neka Allah dž.š. našim...
JEUMU AŠURE
23. Nov 2012.
Hvala neka je samo Allahu dž.š. Salavat i selam donosimo na Allahovog miljenika i najodabranijeg poslanika Muhammeda a.s., poslanikovu časnu porodicu i drugove- ashabe. Mir Allahov, napredak i spas neka su na sve pripadnike časnoga islama. Neka Allah dž.š. našim...
KURBAN
13. Nov 2012.
I ispričaj im priču o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kad su njih dvojica žrtvu prinijela, pa kad je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao: „Sigurno ću te ubiti!“ – Allah prima samo...
POUKE I PORUKE HIDŽRE
09. Nov 2012.
Pouke i poruke hidžre Hidžra je zakon u širenju velikih pokreta, jer su svi veliki umovi, nosioci ideja koji utiskuju svoj pečat događajima, morali se povlačiti iz svoje sredine, usljed otpora, tražeći pogodnije tlo. Istu sudbinu su dijelili i Allahovi...
HIDŽRA
08. Nov 2012.
HIDŽRA Hidžretska godina se računa od jednog važnog događaja koji se desio u historiji islama. Taj događaj je hidžra - seoba muslimana iz Mekke u Medinu. Samo određivanje tog datuma nije praksa Allahovog Poslanika, a.s., nego hazreti Omera koji je...
HADŽ I
20. Sep 2012.
HADŽ INeka je hvala Uzvisenom Allhu dz.s. Gospodaru sudnjeg dana neka je salavat i selam na poslednjeg poslanika Muhammeda a.s. njegove ashabe njegovu casnu porodice neka je Allahov mir i spas nasve muslimane sirom svijeta. Postovani vjernici na samom pocetku...
HADŽ
20. Sep 2012.
HADŽDva zadnja mjeseca u hidžretskom islamskom kalendaru; zul-ka’de i zul-hidždže, dva su mjeseca u kojima se obavljaju zadnje i najmanje pripreme za kurban i hadždž, u kojima, buduče hadžije, odlaze i obavljaju svoju petu islamsku dužnost. U danjašnjoj hutbi, uz...
UTEMELJENOST OBILJEŽAVANJA BAJRAMA NA BOSANSKI NAČIN
19. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, posljednji su minuti ramazana 1433. hidžretske godine. Sutra nam dolazi Bajram pa gledajmo da u njemu radimo ono što je dozvoljeno i pohvalno, a na se klonimo ružnih djela i harama u ovim ali i ostalim...
USTRAJNOST U IBADETU (I POSLIJE RAMAZANA)
19. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, cijenjeni postači, uovom prolikom ću kazati nekoliko riječi o ustrajnosti u dobrim djelima. Mi smo u toku ramazana činili mnogo dobroh djela i to ne smijemo prekinuti sa završetkom ramazana, Bajrama ili nešto malo iza toga....
ISLAMSKI ODGOJ
15. Avg 2012.
Draga braćo i sestre u emisiji od prije dva dana govorili smo o potrebi odgoja, vremenu kada se mora početi sa njim i problemima koje zanemarivanje ove obaveze nosi sa sobom. Ovom prilikom kazaću nekoliko riječi o potrebi i vrijednosti...
LEJLETU-L-KADR
15. Avg 2012.
Hvala pripada samo Allahu dž.š., mir i spas neka su na Njegovog poslanika i miljenika Muhammeda a.s., poslanikovu porodicu i ashaba, kao i sve vjernike. Neka Uzvišeni Gospodar našim šehidima podari lijepi džennet, a njihovim porodicama strpljivost. Amin. Draga braćo...
ODGOJ DJECE
15. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, u ovoj emisiji kazaću nešto o jednoj veoma bitnoj zadaći roditelja od čijeg ispunjenja ovisi kakvu ćemo imati porodicu, ali i širu zajednicu. Radi se o odgoju djece, a za nas muslimane jedini ispravan odgoj je...
DOVA
13. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nekoliko riječi o dovi. Pored toga što dova spada u najbolje ibadete, ona je i sredstvo koje nam omogućava da budemo u direktnoj vezi sa našim Gospodarom i da njome promijenimo ono što...
NEKOLIKO ASPEKATA POSTA
13. Avg 2012.
Post kao vrsta ibadeta ima više svojih aspekata, a ovom prilikom ću navesti tri: 1. - Duhovni aspekt posta: U postu je, prije i poslije svega, primjetan faktor potpunog predavanja Allahu dž.š. i upotpunjavanje robovanja samo Njemu. Postom se čovjek...
KATEGORIJE POSTA
10. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, cijenjeni postači, islamski učenjaci dijele post na tri kategorije: 1. - Običan post koji se sastoji od ustezanja od jela i pića i spolnog općenja. 2. - Posebni post koji bi se sastojao od ustezanja sluha,...
FETVA REISUL-LULEME O ZEKATU
07. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, u današnjoj emisiji ću vam prenijeti dio fetve o zekatu koju je reisu-l-ulema preko hatiba uputio svim muslimanima koji Islamsku zajednicu u BiH doživljavaju kao svoju. U ovoj fetvo se pored ostalog kaže: „Lijepe i drage...
BITKA NA BEDRU
05. Avg 2012.
Hvala Allahu dž.š., gospodaru svih svjetova, salavat i selam neka su na prvaka svih poslanika i vjerovjesnika, Muhammeda a.s. Draga braćo i sestre, sutra je sedamnaesti dan ramazana i to je jedan od bitnijih dana u povijesti islama. To je...
POSJETA BOLESNIKU
04. Avg 2012.
Braći i sestre ovom prilikom kazaću nekoliko riječi o posjeti bolesniku i ponašanju u toj prilici. Život je isprepleten periodima zdravlja i bolesti. Kod nekoga je više jednog, a kod nekoga drugog. Iako je bolest jedna vrsta poteškoće i iskušenja...
DUŽNOSTI PREMA KOMŠIJAMA
04. Avg 2012.
Poštovana braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nešto o dužnostima prema susjedima ili komšijama. Komšije su ljudi, bez obzira na rasu, porijeklo, vjersku, nacionalnu ili klasnu pripadnost, spol ili životnu dob ukoliko žive na istom prostoru koje se zove mahala,...
DUŽNOSTI RODITELJA PREMA DJECI
04. Avg 2012.
Djeca su naši dunjalučki ukrasi, koji ispunjavaju i razgaljuju naše duše, a mi prema tim ukrasima po našoj lijepoj vjeri imamo velike obaveze. Pored toga što su ukrasi djeca su emanet na našim plećima, koji moramo u potpunosti ispuniti ako...
PROMOCIJA MONOGRAFIJE KAMENICA I GLODI
01. Avg 2009.
U četvrtak 06. avgusta 2009. godine u 17:00 sati u sali zgrade Medžlisa IZ-e Zvornik (Islamski centar) u Zvorniku bit će održana promocija knjige Kamenica i Glodi - monografija autora: Dževada Tosunbegovića i Bekira Omerovića.
Hutba reisul-l-uleme u Zvorniku
06. Jun 2009.
Zvornik, 5. juni - ( MINA ) - Danas je reisu - l- ulema dr. Mustafa Cerić imamio džumu namaz i održao hutbu u džamiji Begsuja u Zvorniku. Prije džume namaza posjetio je medžlis IZ Zvornik i imao prijem kod...

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062