Jubilej grada Zvornika 600 godina od prvog spominjanja bio je povod da se na Danima Hasana Kaimije organizira naučni skup „Zvornik kroz stoljeća“ . Na skupu su učestvovali kompetentni gosti Filozofskog fakulteta iz Tuzle.

 

 

Predavač na Pravnom fakultetu u Tuzli doc. dr. Edin Mutapčić je govorio na temu „Zvornik i okolina u srednjem vijeku“. U izlaganju se dotakao i arheoloških nalaza na području Zvornika, a zatim govorio o srednjovjekovnom Zvorniku kao strateški značajnom gradu i gradu koji je spadao u krug gradova srednje veličine za taj period.

 

Prof. dr. Galib Šljivo sa Filozofskog fakulteta iz Tuzle, doajen među historičarima izabrao je za temu svog nastupa značajno pitanje iz prve polovine 19. stoljeća „Zvornik i otcjepljenje prekodrinskih nahija 1829-1834.

alt

 

Doc. dr. Izet Šabotić, direktor Kantonalnog  arhiva u Tuzli je govorio o zvorničkoj porodici koja je obilježila značajan period historije ovog grada. Naslov njegove teme je „Značaj i uloga porodice Fidahić za historiju Zvornika s posebnim osvrtom na Ali pašu Fidahića“

 

Prof. dr. Azem Kožar, profesor na Odsjeku za historiju u Tuzli izložio je pitanje „Demografske promjene na području Zvornika u vrijeme Austrougarske uprave“.  Prof. Kožar je ukazao na politiku kolonizacije Harsburške monarhije.

 

Doc. dr. Senaid Hadžić je prisutnim govorio na temu „Konfesionalne i obrazovne prilike u deugoj polovini 19. stoljeća u Zvorniku i okolini“.

alt

 

Period između svjetskih ratova je obradio doc. dr. Sead Selimović. Tema njegova izlaganja je „Etnička i konfesionalna struktura stanovništva Zvornika između dva svjetska rata“.

 

Na temu „Političko-društvene prilike na području Zvornika nakon Drugog svjetskog rata 1945-1947.“ govorio doc. dr. Adnan Jahić sa Filozofskog fakulteta u Tuzli.

alt

 

Nakon prezentiranja radova uslijedila je diskusija u kojoj su učestvovali Dževad Tusunbegović, Izet Šabotić i Adib Đozić. Na kraju je moderator skupa Mustafa Muharemović najavio štampanje zbornika radova sa ovog skupa, dopunjenih još nekim radovima, do kraja godine.

alt

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062