10.                    RAMAZAN- MJESEC  KUR'ANA

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

«U  mjesecu  Ramazanu  počelo  je  objavljivanje  Kur'ana, koji  je  putokaz   ljudima  i  jasan  dokaz  pravoga  puta  i  razlikovanja  dobra  od zla. Ko  od  vas  u  tome  mjesecu  bude  kod  kuće,  neka  ga  u  postu  provede, a  ko  se  razboli  ili  se  na  putu  zadesi,  neka  isti  broj  dana  naposti,- Allah  želi  da  vam  olakša, a  ne  da  poteškoće  imate-, da  određen  broj  dana  ispunite, i da  Allaha  veličate  zato  što  vam  je  ukazao  na pravi put, i  da  zahvalni  budete.»

Iz  navedenog  ajeta  jasno se  da zaključiti  da  je  objavljivanje  Kur'ana  počelo  u  mjesecu  Ramazanu  i  evidentno  je  da  se  svi  mi,  intenzivnije  nego  u  drugim  danima,  vraćamo  Kur'anu  tokom  Ramazana. Kroz  mukabele, vazove  dersove  ali  i  pojedinačno  više  se  obraćamo  kur'anskom  vrelu, tražeći  uputu  s  kojom  je  objavljen. Učeći  Kur'an  i  razmišljajući  o  njegovom  sadržaju  mi  u  stvari  tragamo  za  istinama  koje  će  nam  pokazati  kuda  da  hodimo  tj.   Huda,  ali  i  dokazima  i  išaretima  pomoću  kojih  ćemo  jasno  razlučiti  istinu  od  laži, svjetlo  od  tame, a  to  je  Furkan.

Vijestima  o  ranijim  narodima  i  Poslanicima  Kur'an  kod  čitalaca  pobuđuje  osjećaj  samosvijesti, osjećaj  za  vremenom  i  prostorom  u  kome  živimo.

Ovakvim  pristupom  Kur'anu, svaki  učač  ili  čitalac  nastoji  da  se  nađe  u  plejadi  odabranih  za  koje  je  Poslanik  as,  rekao : «Najbolji  među  vama  je  onaj  ko  nauči  Kur'an  i  druge  njemu  podučava «

Kada  su  h. Aišu ra.  pitali  kakav  je  bio  Poslanik  as,  ona  je  rekla  da  je  on  bio « Kur'an  koji  hoda.»

Iz  primjera  ashaba  Allahova  Poslanika  a.s,  najbolje  se  vidi  kakav  odnos  prema  Kur'anu  trebamo  imati  svi  mi  koji  za  sebe  tvrdimo  da  je Kur'an  naš Kitab. Naime, ashabi  su  od  Poslanika  as,  pamtili  tek  po  nekoliko  ajeta  ili  odlomaka  te  bi  odlazili  i  nastojali  da  to  nauče i   primijene  u  svakodnevnom  životu. Tek  onda  bi  pristupili  memorisanju  sljedećih  ajeta. Ovo  je  istinski  odnos  prema  Kur'anu, a  ovo  je  mjesec  u  kome  se  svi  mi  posebno  vraćamo  Kur'anu.

Slika  od  prije  samo  pedesetak  godina   na  ovim  prostorima  je  bila  da  je  postojao  u  mektebima  po jedan  ili  dva primjerka  Kur'ana, pa  je  po  desetoro  djece  učilo  iz  jednog  Mushafa. I  bilo  je  napretka. Danas,  u  svakome  mektebu  obično  ima  po  deset  primjeraka  Kur'ana  na  jednog  učača. A  toliko  je  danas lakše  poslati  dijete  u  mekteb  nego  ranije, toliko  se  hvalimo  ljepotom  naših  mekteba,  grijanjima  i  tablama u  njima. Ali, ovo  je  vrijeme  u  kome  mi  živimo.

Znajmo  da  ćemo  biti  pitani  za  svaku  stvar,  kakav  smo  odnos  imali  prema  njoj,  pa  između  ostalog , bićemo  pitani  kakav  je  bio  odnos, nas  i  naše  porodice,  prema  Kur'anu.

 U  suri  Junus  ajetu  57-om  Allah  uzvišeni  kaže; « O  ljudi, već  vam  je  stigla  pouka  od  Gospodara  vašega  i  lijek  za  vaša  srca  i  uputstvo  i  milost  vjernicima.»

Sa  ovim  ajetom  brate,  i  moj  i  tvoj  pristup  Kur'anu  biće  drugačiji

 U  suri  Isra, devetom  ajetu  Uzvišeni  veli;

« Ovaj  Kur'an  vodi  ljude  onome  što  je  najispravnije  i  donosi  radosnu  vijest  svim  mu'minima  koji  rade  dobra  djela, da  ih  čeka  velika  nagrada.»

Bejheki  prenosi  da  je  Poslanik  as,  rekao ; «Kur'an je  jasno  svjetlo, mudra  opomena  i  Pravi  put «

Bejheki, Hakim  i  Ibn  Madže   bilježe  hadis  u  kome   AS,  kaže «Koristite  dva  lijeka; med  i  Kur'an.»

I  veliki  broj  nas  će  sada  reći  ja  nisam  naučio  učiti  Kur'an, ali  ja  vjerujem  da  će  mu  i  prije  nego  to  izusti  naumpasti  da  je  Kur'an  preveden  na  naš  jezik. Ovo  nam  samo  govori  koliko  su  jadni  ti  naši  izgovori  kojima  pokušavamo  umiriti  svoju  savjest, ali  s  time  nam  valja  izaći  i  pred  našeg  Gospodara, nemojmo  to  zaboravljati. Isto  tako  vjerujem  da  onaj  ko  sebe  smatra  muslimanom  zna  makar  jednu  ili  bar  nekoliko  sura  Kur'ana, učimo  li  makar  ono  što  znamo. Poslanik  as,  je  rekao;

« Najveličanstveniji  ajet  Kur'ana  je  Ajetul- Kjursija». Ovome  hadisu  ne  treba  komentar. Dalje  kaže  Poslanik  a.s; « Ajet  koji  ulijeva  najviše  straha je; Fe  men  jeamel  miskale  zerretin  hajren  jereh, ve  men  je'mel  miskale  zerretin  šerren  jereh. «  ( Ko  uradi  koliko  trun  dobra  vidjeće  ga, ko  uradi  koliko  trun  zla  vidjeće  ga)». Ovo  su  ajeti  većinom  poznati  nama, evo  imamo  materijala, radimo  li,  razmišljamo  li , primamo  li  pouku.Svedimo  račune  sa  samima  sobom  prije  Konačnog  obračuna.

11.                               MJESEC  SADAKE – DOBROVOLJNOG  DAVANJA

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stječete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili – kada ni vi sami ne biste to primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan. (267)

Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve, (268)


Izlazimo  evo  iz  prve  trećine  mjeseca Ramazana  za  koju  je  u  hadisu  Poslanik  as,  rekao  da  je  Rahmet, milost,  i  mislim  da  je  lijepo  večeras  govoriti o  milosti  vjernika  jednih  prema  drugima. Naravno, milost  vjernih  jednih  prema  drugima  ogleda  se  u  mnoštvu  postupaka  ali  je  vidljivi  dio  milosti  jednih  prema  drugima  sigurno  sadaka. Ona  je  sigurno  gest  od  koga  nagradu  primaju  obje  strane. U  ovome  mjesecu  srca  ljudi  su  mekša, saosjećaju  sa  drugima, milostiviji  su , ranjiviji, Ramazan ostavlja  traga  na  ljudima. Valjda  se  više  cijeni  i  ona  mrvica  hljeba  koja  ispadne  prilikom  jela.

Češće  pomislimo  na  one  koji  nemaju, koji  sebi  i  svojima  nemogu  obezbijediti  nešto  što  žele. E  tada  dolazi  do  izražaja  djelovanje  Ramazana  na  ljude. Pogotovo  pred  iftar. Jedan  od  velikih  ashaba  je  molio  Allaha; « Ja  Rabbi, raširi  moja  pleća  toliko  da  njima  pokriješ  cijeli  Džehennem  da  niko  od  Tvojih  robova  više  ne  uđe  u  njega.» Ovo  je  osjećaj  za  druge.

Sadaka  je  dobrovoljno  davanje. Ovdje  ne  mislimo  na  sadekatul- fitr, nego  na  ono  neobavezno  davanje  koje  je  sigurno  prisutno  u  životima  svih  nas. Sve  fadilete  sadake  je  teško  pobrojati.

Sadakom  pokušajmo  liječiti  svoje  bolesne,jer  Poslanik  as,  je  rekao; « Svoj  imetak  zaštitite  zekjatom  bolesne  liječite  sadakom, a  razne  nevolje  dočekujte  dovama.»

 Nemojmo  ni  pomisliti  da  ćemo  sadakom  umanjiti  svoj  imetak, naprotiv, sadakom uvećavamo  svoj  imetak  jer  kaže Poslanik  savs,  « Sadaka  ne  umanjuje  imetak. Allah  neće  oprostiti  robu  a  da mu  ne  podari  ugled, niti  će  neko  biti  pokoran  Allahu, a  da  ga  On  ne  uzvisi. «  Muslim.

U  dijelu hadisa  kojeg  prenosi  Ebu  Derda  ra,  od  Poslanika, pominju se  dva  meleka  koji  u  svakom  danu  mole  Allaha  riječima;»Allahu  naš, onome  ko  dijeli svoj  imetak  brzo  nadoknadi  utrošeno  još  boljim, a  onome  ko  škrtari  svojim  imetkom  Ti  ubrzaj  propast.»

Sadaka  je  siguran put do  dženneta  i  spas  od  džehennema.Od  Poslanika  as,  se  bilježi  da  je  rekao                                                                                                                          

« Darežljivac  je  blizu  Allaha, blizu  Dženneta  i  blizu  ljudima  a   daleko  od  džehennema.»

Braćo, u  duhu  ovih  nekoliko  hadisa, jesmo  li  ikada  razmišljali  o  tome  da oni  koji  daju, uvijek  daju  i  uvijek  imaju. Ponekad  ni  oni  ne  znaju  otkud  i  odakle  ali  daju. A  oni  što  škrtare  oni  su  uvijek  sami  svoji,  zauzeti  strahom  od  neimaštine  i  zaokupljeni  mišlju  kako  su  teško  stekli  ono  što  imaju,pri  tome zaboravljajući  da  sve  što  imaju,  imaju  milošću  Allahovom  a  odbijaju  da  i  sami  budu  milostivi.

Fekih, da  mu  se  Allah  smiluje, rekao  je ;» Potrudi  se  da dijeliš sadaku, bilo  to  malo  ili  puno, jer  u  sadaki   ima  deset  dobrobiti, pet  je  vezano  za  dunjaluk  a  pet  za  Ahiret.One  koje  su  vezane  za dunjaluk  su;» Sadaka  čisti  imetak  jer  poslanik  as,  kaže ; Doista prilikom  prodaje  ima  i  varanja  i  zaklinjanja, pa  to  očistite sadakom. 

Sadaka  čisti  tijelo jer  Allah  u Kur'anu  kaže; Uzmi  od  dobara  njihovih  zekjat, da  ih  njime očistiš.

Sadakom  se  otklanjaju  bolesti  jer  kaže  Poslanik  as,  ; « Liječite  svoje  bolesne  sadakom»

Sadako se  unosi  radost  među  siromahe a  među  najbolja  djela  spada  da  obradiješ  vjernika.

Sadakom  se  povećava  bereket  jer  Allah  Uzvišeni,  u  suri  Sebe   kaže;» Što  god  vi  udijelite, On  će  to  nadoknaditi.»


Kada  poneseš  ustima  svojim  zalogaj  hrane  ili  gutljaj  vode   pomisli  na  one  kojima  je  to  daleko  i  nedokučivo.Pomisli  na  majku  od  koje  dijete  moli  zalogaj  a  ona  se  guši  u  suzama, pomisli  na  safove  ljudi  poredane  da  klanjaju  džennazu  djetetu  koje  je  umrlo  od  neuhranjenosti.Pokušaj  zamisliti  sebe  u  situaciji  kad  dijete  od  tebe  moli  a  ti  kriješ  od  njega  svoj  pogled, kako  ne  bi  vidjelo  bol  koji  se  u njemu  krije. Pomisli  na  ahiret.

12.                      RAMAZAN  -  MJESEC  SADEKATUL  FITRA


U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Postići će šta želi onaj koji se očisti (14) i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi! (15) Ali, vi više život na ovom svijetu volite, (16) a onaj svijet je bolji i vječan je. (17) Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim, (18) listovima Ibrahimovim i Musaovim. (19)           

 

Od  brojnih  odlika   mjeseca  Ramazana  je  i  ta  da  je  on  mjesec  zekjatul- fitra, sadekatul –fitra  ili  kako  mi  to  obično  kažemo  vitre. Naime, svakom  imućnom  muslimanu  i  muslimanki vadžib  je  dati  bajramsku  sadaku, ili  sadaku  za  svršetak  posta, poznat  u  narodu  kao  vitre.Dužnost  davanja  ove  sadake  nastaje  rađanjem  zore  prvoga  ševvala  pa  do  klanjanja  bajram – namaza. Prema  tome, ko  prije  toga  umre  ili  se  poslije  toga  rodi, nije  dužan  dati  sadekai- fitr.

Ona  osoba  koja  je obavezna  dati  sadekai- fitr, dat  će  ga  za  sebe  i  svoju  djecu  koja  nisu  punoljetna  te  za  sluge  ako  ih  ima  i  za  maloumne  osobe. Ako  djeca  koja  nisu  punoljetna  imaju svoga  imetka  dat  će  se  iz  njihovog  imetka, ako  ne,- staratelji  će  iz  svoga  imetka  dati  za njih.

Nije  obaveza  da  čovjek  daje  sadekatul-fitr  za  svoju  suprugu  i  punoljetnu  djecu, jer  oni  su  punoljetni  i  mogu  dati  sami  za  sebe.

Sadekatul  fitr  je  propisan  za  mladog  i  odraslog, muškarca  i  ženu, slobodnog  i  roba, od  muslimana, shodno  hadisu Abdullaha  ibn  Omera; «Poslanik  as,  je  propisao  zekjatul- fitr, od  jednog  sa'a  hurmi  ili  jednog  sa'a  pšenice, na  svakog  roba  ili  slobodnog čovjeka, muškarca  ili  ženu, malog  ili  velikog  među  muslimanima. Poslanik  as,  je  naredio  da  se  dadne  prije  nego  svijet  izađe  da  klanja  bajram- namaz»  Količina  od  jednog  sa'a  je   koliko  četiri  pregršti.

Dati  sadekatul  fitr  je  vadžib  zato  što je  ustanovljen  na  argumentu  koji  nije  kategoričen, pa  se  ne  može  okvalifikovati  nevjernikom  onaj  koji  negira  ovu  obavezu.

Sadekatul- fitr  je  ustanovljen  na  osnovu  nekoliko  predaja  a  mi  ćemo  spomenuti  neke;

 Buhari  i  Ibn  Madže  bilježe  predaju  u  kojoj  Ibn  Omer  ra, kaže; Resulullah  a.s, je  naredio  da  se  dadne  na  ime  zekjatul- fitra  jedan  sa'a  datula, ili  ječma,  za  svakog  roba, slobodnog, maloljetnog  i  odraslog muslimana.»

 Ibn  Abbas  ra,  je  izjavio; Poslanik, s,a,v,s,  je  odredio  da se  daje  zekjatul- fitr  kao  čiščenje  postaču  od  bespotrebnog  i ružnog  govora, i  da  bi  se  opskrbili  siromasi. Pa ko  da  sadekatul-fitr  prije(bajram)  namaza   to  će  mu  biti  prihvaćena  sadaka, a  ko  je  da  nakon  obavljenog  (bajram ) namaza  pa  to  je  onda  jedna  od  običnih  sadaka..

Sadekatul – fitr  nadoknađuje  određene  propuste  koji  se  postaču dogode  u  toku  posta. Veki'  ibn  Džerah, ra, je  kazao; Sadekatul-fitr  u  Ramazanu  je  poput  sehvi- sedžde  u  namazu. Ispravlja  grške posta  kao  što  sedžda  sanira greške  namaza.»

Što se  tiče  količine  koja  se  daje  u našem  vremenu, jedan  sa'a  je  procijenjen  na  dva  kilograma  i  jednu četvrtinu, otprilike,  a  učenjaci  hanefijskog  mezheba  su  saglasni  da  se  može  dati  i  protuvrijednost  u  novcu  jer  je  cilj  sadekatul- fitra  da  se  siromah  zbrine  na  dan  Ramazanskog  bajrama. Naime, ponekad  je  siromahu  potrebno  i  nešto  drugo  osim  hrane  te su  s  toga  rekli; Dati  protuvrijednost  u  novcu  je  bolje  i  korisnije  od  davanja  hrane  u  vrijeme  izobilja. Međutim, u  vrijeme  nestašice  i  krize  za  hranu  bolje  je  dati  hranu  nego  novac  jer  je  Poslanik  as,  rekao;

«Zbrinite  ih  pa  da  ne  obilaze  svijet  i  ne  traže  u  ovome  danu.»

Sadekatul-fitr  se  može  dati  i  prije  bajram-namaza  kako  bi  se  zbrinuli  siromasi, a  obaveza  sadekatul- fitra neće  prestati  ako  se  on  ne  da  na  vrijeme, s  toga  je  treba izvršiti, makar  i  sa  zakašnjenjem  kada  je  i  nagrada  umanjena.

U  djelu  Minberski  biseri, autora, Mustafe  ef  Čolića  navodi  se  da  postoji  rivajet  o  tome  kako  je  hazreti  Osman ra  zaboravio  podijeliti  sadekatul- fitr  prije  bajram  namaza, pa  je  zbog  toga  oslobodio  roba. Kada  je  obavijestio  Poslanika  o  tome  on  mu  je  rekao:

„Da  oslobodiš  stotinu  robova, ne  bi  postigao  pravog  sevaba  od  sadekatul-fitra  koji  se  podijeli  u  pravo  vrijeme.“


Kategorije  kojima  se  daje  sadekatul-fitr  su  iste  one kojima  se  daje  i  zekat, iako  ima  uleme  koja  smatra  je  sadekatul- fitr, samo  pravo  siromaha.

Smatram  važnim napomenuti  sljedeće; Prilikom  davanja  sadekatul-fitra  potrebno  je  imati, donijeti  nijet, naravno, nijetiti  ili  odlučiti  srcem  kao  i  kod  ostalih  ibadeta,

 Izbjegavanjem  ove  dužnosti  njena  obaveznost  ne  prestaje  niti  se  umanjuje  i  posebno  napominjem

Nije  propisan  nikakav  namaz  kojim  bi  se  otklanjale  vitre, kako  naš  narod  voli  reći, odnosno, ona  osoba  kojoj  se  daje  sadekatul-fitr  nejma  nikakvu  obavezu  te  vrste  prema  davaocu.Hutbe i tekstovi

RAMAZANSKI IBADETI II
30. Jul 2013.
DAREŽLJIVOST U RAMAZANU U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće, a i uskraćuje, ali, većina ljudi ne zna. (36) Ni bogatstva vaša ni djeca vaša neće vas učiniti Nama bliskim; samo one koji...
SEHUR, IFTAR I TERAVIJA
29. Jul 2013.
. VRIJEDNOSTI SEHURA U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobiće nagradu od Gospodara svoga; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. (274) Post...
RAMAZAN
28. Jul 2013.
3. HADIS O RAMAZANU U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! ۞ Ono što žele – vjernici će postići, (1) oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, (2) i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, (3) i koji milostinju udjeljuju, (4)...
POST
28. Jul 2013.
1. MJESEC RAMAZAN Bismillahirrahmanirrahim O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, (183) i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti...
SMISAO ŽIVOTA NA DUNJALUKU II dio
13. Mar 2013.
Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i sve dobre robove koji ga...
SMISAO ŽIVOTA NA DUNJALUKU I dio
13. Mar 2013.
Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i sve dobre robove koji ga...
OBRAĐIVANJE ZEMLJIŠTA SA ASPEKTA VJERE
13. Mar 2013.
OBRAĐIVANJE ZEMLJIŠTA SA ASPEKTA VJERE Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i...
Ženidba
25. Feb 2013.
ŽENIDBA E’UZU BILLAHI MINEŠŠEJTANIRRADŽIM BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM EL-HAMDU LILLAHI RABBIL-‘ALEMIN. VES-SALATU VES-SELAMU ‘ALA RESULINA VE NEBIJJINA MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALIHI VE SAHBIHI EDŽME’IN. Neka je hvala Allahu dž.š. i neka je salavat i selam ne Njegovoga miljenika i poslanika Muhammeda s.a.v.s., njegovu...
Muhammed, 'alejhi-s-selam, u Bibliji
07. Jan 2013.
Muhammed, 'alejhi-s-selam, u Bibliji -Početak kazivanja- U prvom tekstu smo upoznali cijenjene čitatelje o tome kakva je slika Muhammeda, 'alejhi-s-selam u našim a kakva u tuđim očima. Sada pogledajmo šta to Biblija kaže o Muhammedu, 'alejhi-s-selam? Gospodin (jedan od izraza...
MUHAMMED, ALEJHI-S-SELAM, U NAŠIM I TUĐIM OČIMA
07. Jan 2013.
MUHAMMED, ALEJHI-S-SELAM, U NAŠIM I TUĐIM OČIMA Vodeći se Kur'anskim ajetom u kojem Allah, dž.š. kaže: A kada Isa, sin Merjemin, reče: „O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam...
Roditeljima se ne možemo odužiti
07. Dec 2012.
Hvala neka je Allahu dž.š. Gospodaru svih svjetova. Salavat i selam neka su na Njegovog poslanika, Muhammeda a.s. Neka Uzvišeni Gospodar našim šehidima podari lijepi Džennet, a njihovim porodicama sabur. Draga braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nekoliko rečenica o...
Svi ljudi su grešnici, a najbolji grešnici su oni koji se kaju
29. Nov 2012.
Hvala neka je samo Allahu dž.š. Salavat i selam donosimo na Allahovog miljenika i najodabranijeg poslanika Muhammeda a.s., poslanikovu časnu porodicu i drugove- ashabe. Mir Allahov, napredak i spas neka su na sve pripadnike časnoga islama. Neka Allah dž.š. našim...
JEUMU AŠURE
23. Nov 2012.
Hvala neka je samo Allahu dž.š. Salavat i selam donosimo na Allahovog miljenika i najodabranijeg poslanika Muhammeda a.s., poslanikovu časnu porodicu i drugove- ashabe. Mir Allahov, napredak i spas neka su na sve pripadnike časnoga islama. Neka Allah dž.š. našim...
KURBAN
13. Nov 2012.
I ispričaj im priču o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kad su njih dvojica žrtvu prinijela, pa kad je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao: „Sigurno ću te ubiti!“ – Allah prima samo...
POUKE I PORUKE HIDŽRE
09. Nov 2012.
Pouke i poruke hidžre Hidžra je zakon u širenju velikih pokreta, jer su svi veliki umovi, nosioci ideja koji utiskuju svoj pečat događajima, morali se povlačiti iz svoje sredine, usljed otpora, tražeći pogodnije tlo. Istu sudbinu su dijelili i Allahovi...
HIDŽRA
08. Nov 2012.
HIDŽRA Hidžretska godina se računa od jednog važnog događaja koji se desio u historiji islama. Taj događaj je hidžra - seoba muslimana iz Mekke u Medinu. Samo određivanje tog datuma nije praksa Allahovog Poslanika, a.s., nego hazreti Omera koji je...
HADŽ I
20. Sep 2012.
HADŽ INeka je hvala Uzvisenom Allhu dz.s. Gospodaru sudnjeg dana neka je salavat i selam na poslednjeg poslanika Muhammeda a.s. njegove ashabe njegovu casnu porodice neka je Allahov mir i spas nasve muslimane sirom svijeta. Postovani vjernici na samom pocetku...
HADŽ
20. Sep 2012.
HADŽDva zadnja mjeseca u hidžretskom islamskom kalendaru; zul-ka’de i zul-hidždže, dva su mjeseca u kojima se obavljaju zadnje i najmanje pripreme za kurban i hadždž, u kojima, buduče hadžije, odlaze i obavljaju svoju petu islamsku dužnost. U danjašnjoj hutbi, uz...
UTEMELJENOST OBILJEŽAVANJA BAJRAMA NA BOSANSKI NAČIN
19. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, posljednji su minuti ramazana 1433. hidžretske godine. Sutra nam dolazi Bajram pa gledajmo da u njemu radimo ono što je dozvoljeno i pohvalno, a na se klonimo ružnih djela i harama u ovim ali i ostalim...
USTRAJNOST U IBADETU (I POSLIJE RAMAZANA)
19. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, cijenjeni postači, uovom prolikom ću kazati nekoliko riječi o ustrajnosti u dobrim djelima. Mi smo u toku ramazana činili mnogo dobroh djela i to ne smijemo prekinuti sa završetkom ramazana, Bajrama ili nešto malo iza toga....
ISLAMSKI ODGOJ
15. Avg 2012.
Draga braćo i sestre u emisiji od prije dva dana govorili smo o potrebi odgoja, vremenu kada se mora početi sa njim i problemima koje zanemarivanje ove obaveze nosi sa sobom. Ovom prilikom kazaću nekoliko riječi o potrebi i vrijednosti...
LEJLETU-L-KADR
15. Avg 2012.
Hvala pripada samo Allahu dž.š., mir i spas neka su na Njegovog poslanika i miljenika Muhammeda a.s., poslanikovu porodicu i ashaba, kao i sve vjernike. Neka Uzvišeni Gospodar našim šehidima podari lijepi džennet, a njihovim porodicama strpljivost. Amin. Draga braćo...
ODGOJ DJECE
15. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, u ovoj emisiji kazaću nešto o jednoj veoma bitnoj zadaći roditelja od čijeg ispunjenja ovisi kakvu ćemo imati porodicu, ali i širu zajednicu. Radi se o odgoju djece, a za nas muslimane jedini ispravan odgoj je...
DOVA
13. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nekoliko riječi o dovi. Pored toga što dova spada u najbolje ibadete, ona je i sredstvo koje nam omogućava da budemo u direktnoj vezi sa našim Gospodarom i da njome promijenimo ono što...
NEKOLIKO ASPEKATA POSTA
13. Avg 2012.
Post kao vrsta ibadeta ima više svojih aspekata, a ovom prilikom ću navesti tri: 1. - Duhovni aspekt posta: U postu je, prije i poslije svega, primjetan faktor potpunog predavanja Allahu dž.š. i upotpunjavanje robovanja samo Njemu. Postom se čovjek...
KATEGORIJE POSTA
10. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, cijenjeni postači, islamski učenjaci dijele post na tri kategorije: 1. - Običan post koji se sastoji od ustezanja od jela i pića i spolnog općenja. 2. - Posebni post koji bi se sastojao od ustezanja sluha,...
FETVA REISUL-LULEME O ZEKATU
07. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, u današnjoj emisiji ću vam prenijeti dio fetve o zekatu koju je reisu-l-ulema preko hatiba uputio svim muslimanima koji Islamsku zajednicu u BiH doživljavaju kao svoju. U ovoj fetvo se pored ostalog kaže: „Lijepe i drage...
BITKA NA BEDRU
05. Avg 2012.
Hvala Allahu dž.š., gospodaru svih svjetova, salavat i selam neka su na prvaka svih poslanika i vjerovjesnika, Muhammeda a.s. Draga braćo i sestre, sutra je sedamnaesti dan ramazana i to je jedan od bitnijih dana u povijesti islama. To je...
POSJETA BOLESNIKU
04. Avg 2012.
Braći i sestre ovom prilikom kazaću nekoliko riječi o posjeti bolesniku i ponašanju u toj prilici. Život je isprepleten periodima zdravlja i bolesti. Kod nekoga je više jednog, a kod nekoga drugog. Iako je bolest jedna vrsta poteškoće i iskušenja...
DUŽNOSTI PREMA KOMŠIJAMA
04. Avg 2012.
Poštovana braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nešto o dužnostima prema susjedima ili komšijama. Komšije su ljudi, bez obzira na rasu, porijeklo, vjersku, nacionalnu ili klasnu pripadnost, spol ili životnu dob ukoliko žive na istom prostoru koje se zove mahala,...
DUŽNOSTI RODITELJA PREMA DJECI
04. Avg 2012.
Djeca su naši dunjalučki ukrasi, koji ispunjavaju i razgaljuju naše duše, a mi prema tim ukrasima po našoj lijepoj vjeri imamo velike obaveze. Pored toga što su ukrasi djeca su emanet na našim plećima, koji moramo u potpunosti ispuniti ako...
PROMOCIJA MONOGRAFIJE KAMENICA I GLODI
01. Avg 2009.
U četvrtak 06. avgusta 2009. godine u 17:00 sati u sali zgrade Medžlisa IZ-e Zvornik (Islamski centar) u Zvorniku bit će održana promocija knjige Kamenica i Glodi - monografija autora: Dževada Tosunbegovića i Bekira Omerovića.
Hutba reisul-l-uleme u Zvorniku
06. Jun 2009.
Zvornik, 5. juni - ( MINA ) - Danas je reisu - l- ulema dr. Mustafa Cerić imamio džumu namaz i održao hutbu u džamiji Begsuja u Zvorniku. Prije džume namaza posjetio je medžlis IZ Zvornik i imao prijem kod...

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062