Post kao vrsta ibadeta ima više svojih aspekata, a ovom prilikom ću navesti tri:

1. - Duhovni aspekt posta:

U postu je, prije i poslije svega, primjetan faktor potpunog predavanja Allahu dž.š. i upotpunjavanje robovanja samo Njemu. Postom se čovjek oslobađa zaokupljenosti od strane njegovih strasti, i ostavljajući ono što je životinjsko u njemu približava se melekima i duhovnim visinama.

Kada je u obilju blagodati čovjek vrlo često živi tako da ih i ne osjeća u njihovoj punini, i tek poslije njihovog nestajanja ili gubljenja shvati koliko su one vrijedne. Muhammed a.s. rekao:"Nudio mi je moj Gospodar da mi ucini dolinu Mekke zlatnom. Rekao sam: "Ne, moj Gospodaru, nego učini me dan sitim a dan gladnim, pa kad izgladnim da se obratim Tebi i da Te spomenem, a kad se zasitim da Ti zahvalim."(Prenosi Tirmizi)

Post jača volju i odgaja postača u strpljivosti. Postač gladuje i kad su pred njim hrana I voda koji su mu  toliko potrebni. Nema u tome kontrolora osim Allaha dž.š.Imami-Ahmed r.a. prenosi hadis u kome Muhammed a.s. veli:"Za svaku stvar se daje zekat. Zekat tjela je post a post je pola strpljivosti:"

2. - Zdravstveni aspekt posta:

Post je izuzetna prilika da pored jačanja duše ojačamo i naša tijela. Mnogo je ljudi koji su  dobili  razne bolesti zbog prekomjernog uzivanja hrane ili pića, a pretjerivanje u tome je zabranjeno- haram. Muhammed a.s. u hadisu koga prenose Tirmizi, Ibni Madždže i Ibni Hibban preporučuje da se jedna trećina stomaka napuni hranom, druga vodom, a treća trećina da ostane slobodna za normalno udisanje zraka. Post je posebna prilika da se učini generalni remont našeg tijela. U ovom pravcu su i riječi Mumammeda a.s.:"Postite - bićete zdravi!"(Prenosi Taberani)

3. - Socijalni aspekt posta:

Društvene tajne posta se naziru u prisjećanju gladnih i ugroženih koje čini postač glasom svoga zeluca i jaukanjem praznog stomaka. Onaj koji nije osjetio muku gladnih ili napor žednih, on misli da su svi ljudi kao i on. Nije bez razloga Allah dž.š. post kao obavezu propisao i bogatom siromašnom.Prenosi se da je Jusuf a.s. puno postio, a u svojim rukama je imao stovarište hrane i ogromno bogatstvo, pa kad je upitan o tome rekao je: "Plašim se, ako se najedem, da ne zaboravim glas siromaha."

Ovim primjerom Jusufa a.s. se potvrduje kontinuitet vjere, iste vjere koju su prenosili svi Allahovi poslanici, pa kao da je Jusuf a.s. slušao Muhammedovu a.s. poruku:

"Milostivi će se smilovati milostivima . Smilujte se onima koji su na Zemlji, vama će se  smilovati onaj koji je na Nebu." 
(Prenose Ebu Davud i Tirmizi)

Allahu dž.š. daj da nas post učini duhovno i tjelesno jačima i osjećajnijima za tuđe nevolje.

(22) Ponašanje prilikom (nečije) smrti i dženaze


Kada osjetimo sigurne znakove bolesnikove smrti, onda je potrebno učiniti sljedeće:

-uzeti bolesniku abdest ako mu teće stvarati dodatne poteškoće, jer je to veoma važno;

-okrenuti bolesnika prema Kibli tako da bude položen na leđa, a noge okrenute u pravcu Kible. Treba mu podmetnuti jastuk pod glavu kako bi mu i lice bilo okrenuto prema Kibli;

-treba bolesnika navoditi da uči Kelimei-šehadet. To treba činiti učeći Kelimei-šehadet poluglasno ili glasno, a ne nagovarajući bolesnika da to i sam čini. Dovoljno je da bolesnik čuje učenje;

-treba da neko uči Jasini-šerif;

-ako nije pri svijesti, treba mu češće davati vode,

-kada bolesnik izdahne, treba mu zatvoriti oči i usta i povezati ga ispod brade i preko tjemena;

-osloboditi umrlog svake odjeće osim rublja i spustiti ga sa posteljine na tle;

-staviti mu na stomak neki predmet, najbolje je željezni,da se spriječi nadimanje,

-treba požuriti sa opremanjem umrlog, a mekruh je učiti Kur'an kod umrloga prije nego bude okupan.

 -ženama je zabranjeno pratiti dženazu (mekruh-tahrimen).


Stari je i lijep običaj u nekim muslimanskim sredinama da u kuću žalosti komšije, rođaci i prijatelji donose hranu. Ovaj čin je sunnet jer svi znamo da su ti ukućani ožalošćeni izbunjeni, pa im nije do spremanja hrane.


Na osnovu hadisa koji: „Požurite sa dženazom, jer ako je dobra za nju je bolje da je što prije položite u mezar, a ako nije dobra, onda je ona zlo, pa je treba što prije spustiti sa ramena.“,običaj je kod muslimana da se dženaza nosi prilično ubrzanim hodom.


Pohvaljeno je iskazati poštovanje prema dženazi ustajanjemna noge, jer je Muhammed a.s. rekao: „Kada ugledate dženazu ustanite i recite: „Ovo je on što nam je obećao Allah dž.š. i Njegov poslanik i to je istina. Bože, učvrsti nas u imanu!“

Dženazu redovito prati veća ili manja grupa ljudi. Sunnet je ići iza dženaze i neprekidno veličati (zikr činiti) Allaha dž.š. Nije lijepo razgovarati  jer pratilac mora biti dostojanstven.

 Pri spuštanju umrlog u mezar treba učiti: „Bismillahi ve billahi ve 'ala milleti Resulillahi.“


Sunnet je posjetiti ožalošćenu porodicu i izraziti svoje saučešće, usmeno ili pismeno. Posjetilac treba da se postavi razumno, da ukaže da je smrt svačija neminovnost, da umrlom zaželi oprost grijeha i džennet, a njegovim ukućanima i rodbini zdravlje i strpljivost. Treba izbjegavati sve što bi  rastuživalo rodbinu umrlog. Glasno naricanje je islamom zabranjeno. Ako se već mora zaplakati, neka to bude iz ljubavi i milosti prema umrlom i iz brige kako će položiti račun za svoja djela.


Kada imam upita kakav je bio umrli(a) sunnet je posvjedočiti da je bio(la) dobar. Jer, ovaj lijepi običaj datira još iz Pejgamberovog vremena. Jednom prilikom, kada je umro neki čovjek, Muhammed a.s. je upitao prisutne muslimane kakav je on bio. Muslimani su odgovorili da je bio dobar. Kasnije je Alejhisselam rekao svojim drugovima (ashabima): »Došao mi jeDžibril a.s. i rekao: „Muhammede! Tvoj ashab nije bio onakav kako rekoše i posvjedočiše upitani. On je javno radio na jedan, a tajno na drugi način, ali Allah dž. š, ga je primio onakvim kako su posvjedočili tvoji ashabi i oprostio mu je ono što oni i ne znaju.“

Gospodaru naš učini da živimo i umiremo samo kao muslimani.


Hariz ef. Pašić
Hutbe i tekstovi

RAMAZANSKI IBADETI II
30. Jul 2013.
DAREŽLJIVOST U RAMAZANU U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće, a i uskraćuje, ali, većina ljudi ne zna. (36) Ni bogatstva vaša ni djeca vaša neće vas učiniti Nama bliskim; samo one koji...
RAMAZANSKI IBADETI I
30. Jul 2013.
10. RAMAZAN- MJESEC KUR'ANA U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! «U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tome mjesecu bude kod kuće, neka...
SEHUR, IFTAR I TERAVIJA
29. Jul 2013.
. VRIJEDNOSTI SEHURA U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobiće nagradu od Gospodara svoga; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. (274) Post...
RAMAZAN
28. Jul 2013.
3. HADIS O RAMAZANU U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! ۞ Ono što žele – vjernici će postići, (1) oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, (2) i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, (3) i koji milostinju udjeljuju, (4)...
POST
28. Jul 2013.
1. MJESEC RAMAZAN Bismillahirrahmanirrahim O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, (183) i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti...
SMISAO ŽIVOTA NA DUNJALUKU II dio
13. Mar 2013.
Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i sve dobre robove koji ga...
SMISAO ŽIVOTA NA DUNJALUKU I dio
13. Mar 2013.
Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i sve dobre robove koji ga...
OBRAĐIVANJE ZEMLJIŠTA SA ASPEKTA VJERE
13. Mar 2013.
OBRAĐIVANJE ZEMLJIŠTA SA ASPEKTA VJERE Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i...
Ženidba
25. Feb 2013.
ŽENIDBA E’UZU BILLAHI MINEŠŠEJTANIRRADŽIM BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM EL-HAMDU LILLAHI RABBIL-‘ALEMIN. VES-SALATU VES-SELAMU ‘ALA RESULINA VE NEBIJJINA MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALIHI VE SAHBIHI EDŽME’IN. Neka je hvala Allahu dž.š. i neka je salavat i selam ne Njegovoga miljenika i poslanika Muhammeda s.a.v.s., njegovu...
Muhammed, 'alejhi-s-selam, u Bibliji
07. Jan 2013.
Muhammed, 'alejhi-s-selam, u Bibliji -Početak kazivanja- U prvom tekstu smo upoznali cijenjene čitatelje o tome kakva je slika Muhammeda, 'alejhi-s-selam u našim a kakva u tuđim očima. Sada pogledajmo šta to Biblija kaže o Muhammedu, 'alejhi-s-selam? Gospodin (jedan od izraza...
MUHAMMED, ALEJHI-S-SELAM, U NAŠIM I TUĐIM OČIMA
07. Jan 2013.
MUHAMMED, ALEJHI-S-SELAM, U NAŠIM I TUĐIM OČIMA Vodeći se Kur'anskim ajetom u kojem Allah, dž.š. kaže: A kada Isa, sin Merjemin, reče: „O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam...
Roditeljima se ne možemo odužiti
07. Dec 2012.
Hvala neka je Allahu dž.š. Gospodaru svih svjetova. Salavat i selam neka su na Njegovog poslanika, Muhammeda a.s. Neka Uzvišeni Gospodar našim šehidima podari lijepi Džennet, a njihovim porodicama sabur. Draga braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nekoliko rečenica o...
Svi ljudi su grešnici, a najbolji grešnici su oni koji se kaju
29. Nov 2012.
Hvala neka je samo Allahu dž.š. Salavat i selam donosimo na Allahovog miljenika i najodabranijeg poslanika Muhammeda a.s., poslanikovu časnu porodicu i drugove- ashabe. Mir Allahov, napredak i spas neka su na sve pripadnike časnoga islama. Neka Allah dž.š. našim...
JEUMU AŠURE
23. Nov 2012.
Hvala neka je samo Allahu dž.š. Salavat i selam donosimo na Allahovog miljenika i najodabranijeg poslanika Muhammeda a.s., poslanikovu časnu porodicu i drugove- ashabe. Mir Allahov, napredak i spas neka su na sve pripadnike časnoga islama. Neka Allah dž.š. našim...
KURBAN
13. Nov 2012.
I ispričaj im priču o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kad su njih dvojica žrtvu prinijela, pa kad je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao: „Sigurno ću te ubiti!“ – Allah prima samo...
POUKE I PORUKE HIDŽRE
09. Nov 2012.
Pouke i poruke hidžre Hidžra je zakon u širenju velikih pokreta, jer su svi veliki umovi, nosioci ideja koji utiskuju svoj pečat događajima, morali se povlačiti iz svoje sredine, usljed otpora, tražeći pogodnije tlo. Istu sudbinu su dijelili i Allahovi...
HIDŽRA
08. Nov 2012.
HIDŽRA Hidžretska godina se računa od jednog važnog događaja koji se desio u historiji islama. Taj događaj je hidžra - seoba muslimana iz Mekke u Medinu. Samo određivanje tog datuma nije praksa Allahovog Poslanika, a.s., nego hazreti Omera koji je...
HADŽ I
20. Sep 2012.
HADŽ INeka je hvala Uzvisenom Allhu dz.s. Gospodaru sudnjeg dana neka je salavat i selam na poslednjeg poslanika Muhammeda a.s. njegove ashabe njegovu casnu porodice neka je Allahov mir i spas nasve muslimane sirom svijeta. Postovani vjernici na samom pocetku...
HADŽ
20. Sep 2012.
HADŽDva zadnja mjeseca u hidžretskom islamskom kalendaru; zul-ka’de i zul-hidždže, dva su mjeseca u kojima se obavljaju zadnje i najmanje pripreme za kurban i hadždž, u kojima, buduče hadžije, odlaze i obavljaju svoju petu islamsku dužnost. U danjašnjoj hutbi, uz...
UTEMELJENOST OBILJEŽAVANJA BAJRAMA NA BOSANSKI NAČIN
19. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, posljednji su minuti ramazana 1433. hidžretske godine. Sutra nam dolazi Bajram pa gledajmo da u njemu radimo ono što je dozvoljeno i pohvalno, a na se klonimo ružnih djela i harama u ovim ali i ostalim...
USTRAJNOST U IBADETU (I POSLIJE RAMAZANA)
19. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, cijenjeni postači, uovom prolikom ću kazati nekoliko riječi o ustrajnosti u dobrim djelima. Mi smo u toku ramazana činili mnogo dobroh djela i to ne smijemo prekinuti sa završetkom ramazana, Bajrama ili nešto malo iza toga....
ISLAMSKI ODGOJ
15. Avg 2012.
Draga braćo i sestre u emisiji od prije dva dana govorili smo o potrebi odgoja, vremenu kada se mora početi sa njim i problemima koje zanemarivanje ove obaveze nosi sa sobom. Ovom prilikom kazaću nekoliko riječi o potrebi i vrijednosti...
LEJLETU-L-KADR
15. Avg 2012.
Hvala pripada samo Allahu dž.š., mir i spas neka su na Njegovog poslanika i miljenika Muhammeda a.s., poslanikovu porodicu i ashaba, kao i sve vjernike. Neka Uzvišeni Gospodar našim šehidima podari lijepi džennet, a njihovim porodicama strpljivost. Amin. Draga braćo...
ODGOJ DJECE
15. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, u ovoj emisiji kazaću nešto o jednoj veoma bitnoj zadaći roditelja od čijeg ispunjenja ovisi kakvu ćemo imati porodicu, ali i širu zajednicu. Radi se o odgoju djece, a za nas muslimane jedini ispravan odgoj je...
DOVA
13. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nekoliko riječi o dovi. Pored toga što dova spada u najbolje ibadete, ona je i sredstvo koje nam omogućava da budemo u direktnoj vezi sa našim Gospodarom i da njome promijenimo ono što...
KATEGORIJE POSTA
10. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, cijenjeni postači, islamski učenjaci dijele post na tri kategorije: 1. - Običan post koji se sastoji od ustezanja od jela i pića i spolnog općenja. 2. - Posebni post koji bi se sastojao od ustezanja sluha,...
FETVA REISUL-LULEME O ZEKATU
07. Avg 2012.
Draga braćo i sestre, u današnjoj emisiji ću vam prenijeti dio fetve o zekatu koju je reisu-l-ulema preko hatiba uputio svim muslimanima koji Islamsku zajednicu u BiH doživljavaju kao svoju. U ovoj fetvo se pored ostalog kaže: „Lijepe i drage...
BITKA NA BEDRU
05. Avg 2012.
Hvala Allahu dž.š., gospodaru svih svjetova, salavat i selam neka su na prvaka svih poslanika i vjerovjesnika, Muhammeda a.s. Draga braćo i sestre, sutra je sedamnaesti dan ramazana i to je jedan od bitnijih dana u povijesti islama. To je...
POSJETA BOLESNIKU
04. Avg 2012.
Braći i sestre ovom prilikom kazaću nekoliko riječi o posjeti bolesniku i ponašanju u toj prilici. Život je isprepleten periodima zdravlja i bolesti. Kod nekoga je više jednog, a kod nekoga drugog. Iako je bolest jedna vrsta poteškoće i iskušenja...
DUŽNOSTI PREMA KOMŠIJAMA
04. Avg 2012.
Poštovana braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nešto o dužnostima prema susjedima ili komšijama. Komšije su ljudi, bez obzira na rasu, porijeklo, vjersku, nacionalnu ili klasnu pripadnost, spol ili životnu dob ukoliko žive na istom prostoru koje se zove mahala,...
DUŽNOSTI RODITELJA PREMA DJECI
04. Avg 2012.
Djeca su naši dunjalučki ukrasi, koji ispunjavaju i razgaljuju naše duše, a mi prema tim ukrasima po našoj lijepoj vjeri imamo velike obaveze. Pored toga što su ukrasi djeca su emanet na našim plećima, koji moramo u potpunosti ispuniti ako...
PROMOCIJA MONOGRAFIJE KAMENICA I GLODI
01. Avg 2009.
U četvrtak 06. avgusta 2009. godine u 17:00 sati u sali zgrade Medžlisa IZ-e Zvornik (Islamski centar) u Zvorniku bit će održana promocija knjige Kamenica i Glodi - monografija autora: Dževada Tosunbegovića i Bekira Omerovića.
Hutba reisul-l-uleme u Zvorniku
06. Jun 2009.
Zvornik, 5. juni - ( MINA ) - Danas je reisu - l- ulema dr. Mustafa Cerić imamio džumu namaz i održao hutbu u džamiji Begsuja u Zvorniku. Prije džume namaza posjetio je medžlis IZ Zvornik i imao prijem kod...

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062