All Stories

Mališani EMMAUS-ovog Dnevnog centra za djecu u Zvorniku posjetili izložbu "Kuća sjeveroistočne Bosne"

Dana 26.08.2016. godine, korisnici MFS-Emmaus-ovog Dnevnog centra za djecu Zvornik posjetili su  izložbu "Kuća sjeveroistočne Bosne" koja je upriličena u okviru vjersko-kulturne manifestacije „Kušlat 2016“.

Izložbu je pripremila KU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona.

Cilj posjete ovoj izložbi je upoznavanje naših najmlađih sa bosanskohercegovačkom kulturnom i historijskom baštinom, kao i razvijanje interesovanja za tradicionalne i kulturne vrijednosti.  Na izložbi je predočeno nekoliko tipova bogatog nasljeđa tradicionalne bosanske kuće.

Djeca su sa interesovanjem posmatrala izložene kuće te birali onu  najljepšu, a najstariji su bili zainteresovani da saznaju iz kojeg vijeka i grada su izložene kuće.  Ova izložba je još jedno iskustvo u procesu socijalizacije naših najmlađih.

 

Mališani EMMAUS-ovog Dnevnog centra za djecu u Zvorniku posjetili izložbu "Kuća sjeveroistočne Bosne"

Prodaja motornog vozila u vlasništvu "Lataif" doo

U skladu sa Rješenjem o formiranju komisije za provođenje licitacije i prodaje putničkog motornog vozila broj: 28/16 od 02.03.2016.godine i Odluke o prodaji motornog Vozila u vlasništvu DOO „Lataif“ Sapna broj: 24/15 od 18.12.2015.godine, Direktor firme DOO „Lataif“ objavljuje:

J A V N I OGLAS

o prodaji službenog motornog vozila putem javnog nadmetanja zatvorenim pisanim ponudama

I PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je službeno putničko motorno vozilo, vlasništvo DOO“Lataif“ Sapna.

II PODACI O VOZILU

Motorno vozilo vrsta: M1–putnički automobil; marka: mercedes-benz; tip: 28; komercijalni opis: broj šasije: WDB1240081F258872; pogrebno vozilo; godina proizvodnje: 1993.godina; boja: zelena; broj sjedišta: 2; radni obim motora: 2799 cm3; maksimalna snaga: 145 kW; vrsta goriva: benzin;; broj motora: 10494212017271; neregistrovan, sa utvrđenom početnom cijenom od 1000,00 KM (slovima: hiljadu konvertibilnih maraka).

III PREGLED VOZILA

Motorno vozilo se može pogledati svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 sati. Vozilo se nalazi u garaži Medžlisa Islamske zajednice Zvornik u Kraljevićima.

IV KRITERIJ PRODAJE

Najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda sa najvišim ponuđenim iznosom. U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama dostave ponudu sa istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu, po datumu i vremenu prijemnog štambilja sa protokola DOO„Lataif“Sapna. Prodaja će se obavljati po načelu „viđeno–kupljeno”, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

V PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica. Pravo učešća u javnom nadmetanju nemaju uposleni u DOO“Lataif“ Sapna.

VI SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda treba da sadrži: 1. Dokumenta i podaci o ponuđaču: a) fizičko lice ( fotokopija lične karte, adresa i kontakt telefon ) b) pravno lice ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime ovlaštenog lica za zastupanje, adresa i kontakt telefon) 2. Iznos ponude izražene u KM.

VII DOSTAVLJANJE PONUDA

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ponuda - NE OTVARAJ – Javni poziv za prodaju motornog vozila putem javnog nadmetanja zatvorenim pisanim ponudama” putem pošte ili u firmu DOO“Lataif“ Sapna, Kraljevići bb. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je petak, 11. marta 2016. godine do 12,00 časova, uključujući i ponude upućene putem pošte a pristigle do naznačenog datuma i vremena. Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, kao i ponude sa iznosom manjim od utvrđene početne cijene, Komisija neće uzeti u razmatranje. Javno nadmetanje će biti punovažno i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

VIII DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA

Javno otvaranje ponuda, obavlja Komisija, održat će se u utorak, 15. marta 2016. godine sa početkom u 12:30 časova u prostorijama DOO „Lataif“ Sapna, Kraljevići bb. Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopćavaju se pravila javnog nadmetanja. Javnom otvaranju ponuda, može prisustvovati ovlaštena osoba pravnog lica ili fizičko lice, uz prezentaciju punomoći odnosno lične karte. Nakon otvaranja svih blagovremenih ponuda, zaključuje se javno nadmetanje, utvrđivanjem liste ponuđača koji su ponudili cijenu iznad utvrđene početne cijene, počevši od ponuđača sa najpovoljnijom ponudom i konstatuje se da je motorno vozilo prodato najpovoljnijem ponuđaču. Važenje utvrđene liste ponuđača je 15 dana od dana javnog otvaranja.

IX OBAVEZA KUPCA

Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno kupac dužan je uplatiti cjelokupan utvrđeni iznos na transakcijski račun broj: 1321402013718339 primaoca DD „Lataif“ Sapna, a svrha uplate: uplata za kupovinu motornog vozila, najkasnije u roku od 7 dana od dana javnog otvaranja, nakon čega će se, uz prezentaciju dokaza o uplati, s njim zaključiti Ugovor o kupoprodaji. Ako ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, odnosno kupac, ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji, u ostavljenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine, te u tom slučaju DOO „Lataif“ Sapna zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o kupoprodaji slijedećem najpovoljnijem ponuđaču, sa utvrđene liste. Sve poreze i troškove oko prijenosa prava vlasništva nad kupljenim motornim vozilom snosi Kupac. Kupac nakon uplate i zaključenja Ugovora o kupoprodaji, može odmah preuzeti motorno vozilo, zajedno sa pratećim dokumentima motornog vozila.

X DODATNE INFORMACIJE

Javni poziv za prodaju vozila putem postupka javnog nadmetanja objavit će se na lokalnom radiu „Radio Glas Drine“ Sapna, na oglasnoj tabli DOO „Lataif“ Sapna, na oglasnoj tabli Medžlisa Islamske zajenice Zvornik, kao i na službenoj web stranici Medžlisa Islamske zajednice Zvornik www.medzlis-zvornik.info

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je: Idriz Osmanović, broj telefona: 061 / 803 – 421.

Direktor: ______________________ /Idriz Osmanović/

"Lataif" doo; Kraljevići bb, 75411 SAPNA; tel/mob: 061/803-421, 066/014-643; ID 4210129630000; e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Transakcijski račun: 1321402013718339 NLB Banka dd Tuzla

Prodaja motornog vozila u vlasništvu "Lataif" doo

MARATONCI IZ VUKOVARA STIGLI U ZVORNIK

Zvornik je po četvrti put domaćin maratoncima koji U pet etapa trče od Vukovara do Srebrenice.

U IV. ultramaratonu sudjeluju četiri hrvatska ratna veterana: Duško Štrbac iz Zagreba, Elvir Rakipović, Robert Kasumović i Branimir Keler iz Osijeka. Ove godine sudjeluju i Križan Bago iz Ureda gradonačelnika Zagreba te Božidar Popović i Dražen Ćućić iz Osijeka, kao i student Domagoj Šeremet iz Vukovara.

Maratonci su jutros krenuli na četvrtu etapu dugu 42 kilometra iz Janje do Zvornika. Po tradiciji trčali su zgrade Medžlisa, a dočakali su ih glavni imam Medžlisa Haris ef. Mustajbašić i predsjednik IO Medžlisa Mustafa Muharemović.

Maratonce će na putu pratiti filmska ekipa iz Osijeka koja će napraviti dokumentarni film koji povezuje patnju rata koju su prošle Hrvatska i Bosna i Hercegovina.

Ultramarazon organizira Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, a predvodi mr. Kemal Bukvić, prijedsednik Vijeća. Nakon odmora u Zvorniku učesnici ovogodišnjeg maratona će ujutro u 6 sati započeti posljednju etapu od Zvornika do Srebrenice.

MARATONCI IZ VUKOVARA STIGLI U ZVORNIK

OGRAĐIVANJE KAZANBAŠČE

Akcija ograđivanja mezarja Kazanbašča je u toku.

Nakon što su prikupljena inicijalna sredstva, nabavljen je materijal i započelo ograđivanje Donje Kazanbašče. Ovaj trenutno pasivni dio mezarja dugo vremena je bio nezaštićen. Hvala Allahu dž. š. radovi koji su u toku će zaštiti ovaj prostor. Ovo se upravo dešava u mubarek ramazanskim danima.

Svi koji su voljni da podrže akciju mogu svoje priloge uplatiti na žiro-račun Medžlisa (sa naznakom za ograđivanje Kazanbašče), na blagajnu Medžlisa, kod inkasanata džemata Zvornik, te kod Rabije Buljubašić, koja vodi ovu akciju.

OGRAĐIVANJE KAZANBAŠČE

Takmičenja iz vjeronauke na području MIZ Zvornik

Dana 20.2.2016. godine održana su  takmičenja osnovnih škola iz islamske vjeronauke na području Medžlisa Islamske zajednice Zvornik i to nivou grada Zvornika, i Općine Sapna

Na takmičenju su učestvovali učenici 8. i 9.razreda i to:

Grad Zvornik:

 1. “Sveti Sava“ -Zvornik
 2. „Jovan Cvijić“ - Drinjača
 3. “Desanka Maksimović“  - Čelopek
 4. „Petar Kočić“ - Kozluk
 5. „Vuk Karadzic“ Roćević

Općina Sapna:

 1. OŠ „Sapna“

Domaćini ovogodišnjeg takmičenja islamske vjeronauke bile su OŠ „Sapna“ u Sapni i OŠ „Petar Kočić“ u Kozluku .

Najbolje razultate ostvarili su sledeći takmičari:

ZVORNIK

VIII razred :

 1. mjesto : Amina Kadrić (OŠ „Desanka Maksimović“) Čelopek
 2. mjesto: Ahmed Gutić (OŠ „Sveti Sava“ ) Zvornik
 3. mjesto: Nermina Banjanović (OŠ „Petar Kočić“) Kozluk

IX razred:

 1. Mjesto : Rasema Jatić (OŠ „Petar Kočić“) Kozluk
 2. Amina Pandur (OŠ  „Desanka Maksimović“) Čelopek
 3. Šemsa Talović (OŠ „Sveti Sava“) Zvornik

 

SAPNA

VIII razred :

 1. mjesto Amir Tabakovic
 2. mjesto Selma Dzinic
 3. mjesto Belma Mahmutovic

IX-razred

 1. mjesto Alma Ramic
 2. mjesto Ajla Selimovic
 3. mjesto Senada Kahrimanovic

Ispred škola su učenici dobili diplome i priznanja, dok je Medžlis Islamske zajednice Zvornik i ove godine pripremio novčane nagrade za sve pobjednike. Čestitke svima na postignutim uspjesima, a školama OŠ Petar Kočić i OŠ Sapna velika pohvala za organizaciju.

 

 

 

Takmičenja iz vjeronauke na području MIZ Zvornik

IFTAR ZA UČESNIKE MARŠA MIRA U NEZUKU

U organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Zvornik i pomoći donatora otganiziran je iftar za učesnike "Marša mira 2015." u Nezuku.
Pod vođstvom Hasim ef. Rizvića, te uz pomoć kuhara i omladine iz džemata Sapna pripremljeno je i servirano 350 obroka svježe pripremljene hrane.

Ovaj iftar su pomogli: reprezentativac Bosne i Hercegovine Vedad Ibišević, Muharem Sinanović, džemat Kozluk i kuzlučka dijaspora, Velid Hadžiefendić, Albat DOO Ilidža, Čektalopromet Vitinica, Rubus DOO Sapna, džematlije džemata Sapna. Ovim zahvaljujemo svim donatorima i volonterima.
Postači učesnici Marša mira će biti posluženi sa oko 700 iftara i večeras u Liplju.

Nakon iftara klanjan je u džematu akšam-namaz i teravih-namaz.

IFTAR ZA UČESNIKE MARŠA MIRA U NEZUKU

USVOJEN PLAN BAJRANSKOG TURNIRA U ZVORNIKU

Bajramski turnir za 2015. godinu će biti održan treći dan Ramazanskog bajrama.
Ovo je danas zaključeno na prvom sastanku Organizacionog odbora ove sportsko-kulturne manifestacije. Po deveti put će se okupiti omladina iz  Podrinja u sportskoj dvorani u Zvorniku, te u cjelodnevnom razigravanju i druženju obilježiti mubarek bajramske dane.
 
USVOJEN PLAN BAJRANSKOG TURNIRA U ZVORNIKU

U prostorijama MIZ ZVORNIK upriličen prijem za Šampiona

U prostorijama MIZ Zvornik danas je upriličen prijem za reprezentativca BiH u sjedećoj odbojci Ejuba Mehmedovića koji je prije nekoliko dana osvojio deveto zlato, kada su u pitanju Evropka prvenstva.

U društvu savjetnika federalnog ministra za povratak Nisveta Mujanovića, Mehmedović je „ukoračio“ u Medžlis IZ u Zvorniku ističući da je on ponosni Podrinjac.

Hari-ef. Mustajbašić glavni imam, zajedno sa imamima Zijad-ef. Hasanovićem i Izudn-ef. Memićem dočekao je našeg zlatnog reprezentativca te mu čestitao na uspjehu, ali i na predstavljaju Podrinja u pozitivnom smislu. Također mu j eprenio čestitke predsjednika MIZ Zvornik, Mustafe-ef. Muharemovića, koji se, zbog drugih obaveza, priključio nešto kasnije ovom dočeku.

„Ova posjeta će ostati upamćena za buduće generacije koje će govoriti da smo imali jednog ovakvog reprezentativca. Raduje me što je tu sa nama i što mu ovako lično možemo čestitati“, istakao je glavni imam.

Oduševljenje upriličenim prijemom nije skrivao ni sam Ejub Mehmedović koji je istakao da mu je ovo prvi prijem od povratka sa prvenstva i da je sretan jer svugdje u svijetu može reći da je iz Podrinja.

Glavni imam Haris-ef. Mustajbašić je Ejubu Mehmedoviću uručio i priznanje, a za uzvrat glavni imam je dobio potpisan dres sa kojim je Mehemdović nastupao na posljednjem Evropskom prvenstvu.

Nakon prijema u MIZ Zvornik, za ovog Podrinjca upriličen je prijem u rodnim Samarima gdje ga je nekoliko desetina mještana dočekalo ispred mjesnog mekteba uz natpis „Dobro došao šampione“.

„Ovo je ostvarenje sna vjerujte. Ovo je najbolji doček, među svojom rajom i među svojom familijom“, kazao je Mehmedović.

Prilikom kratke ceremonije upriličene u znak šampiona, Ejubu Mehmedoviću je saopćeno i to da je od džemata na poklon dobio putovanje na hadž, što je on prihvatio govoreći da im to nikada neće i ne smije zaboraviti.

Pored dočeka našem zlatnom odbojkašu su uručeni i pokloni. Prvo je Nehla Mujanović uručila mu cvijeće u bojama BiH, a zatim najstariji džematlija u Samarima uručio je Ejubu prigodnu hediju.

U prostorijama MIZ ZVORNIK upriličen prijem za Šampiona

PROFESORICE BBM U POSJETI MIZ ZVORNIK

 
U nedjelju, 05. 07. 2015. godine, upriličena su predavanja za žene u džamiji u Kraljevićima i u Riječanskoj džamiji. Džematlijke su imale veliku čast da slušaju predavanja profesorica Emine Hatunić i Merzije Bašić koje iza sebe imaju puno uspjeha i radnog iskustva u Behram-begovoj medresi. Kroz hadise i ajete podsjetile su džematlijke na najljepše prilike u Ramazanu koje trebaju iskoristiti, dobročinstvo prema roditeljima i izbjegavanje stvari koje oduzimaju korisno vrijeme.
Nakon predavanja džematlijke su prisustvovale redovnoj ženskoj mukabeli.
Molimo Allaha dž.š. da nagradi sve koje one koje su podržale ovakvo druženje i želimo im još puno uspjeha.
 
 
 
PROFESORICE BBM U POSJETI MIZ ZVORNIK

OBILJEŽENE KLIŠANSKE NOĆI STRAHA I NEIZVJESNOSTI

Dvadeset tri godine je prošlo od masovnog zločina nad Bošnjacima koji su 31. maja 2015. godine odvedeni iz Klise prema Bijelom Potoku.
U znak sjećanja na te događaje danas su porodice ubijenih posjetili lokacije tih događaja. U bivšem domu kulture u Pilici oko dvijestotine članova porodica su se prisjetili mučenja i maltretiranja kroz koje su prošli njihovi najbliži.