BISMILLA

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova! Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu!
            Draga braćo i cijenjene sestre u Islamu ,e-sselamu  alejkum.U današnjoj emisiji ću akoBogda govoriti o vrijednosti učenja BISMILLE I IZGOVARANJU ZAHVALE  ALLAHU DŽ.Š. SA RIJEČIMA ELHAMDULILLAH.! Mi živimo u svijetu, koji na svaki način iz našeg života i iz našeg rječnika želi da izbriše ime ''Allah''. Ako malo obratimo pažnju, vidjet ćemo da mu to polazi za rukom i da su naše svakodnevne najfrekventnije riječi: štres, rad, umor, plata, kredit, stan, kuća, zins (kamata), šparanje i sl. Vrlo rijetko se neko sjeti da spomene Allaha i vrlo rijetko su, oni koji govore da je i rad ibadet, svjesni da bez Bismille i spominjanja Allaha, rad nije ibadet. Tim povodom danas želim da nas podsjetim na važnost jedne rečenice od koje ovisi sav naš rad i uspjeh, i od koje ovise sva naša dobra djela, a to jeBismilla.
Govoreći o Bismilli, Poslanik, a.s., je rekao: ''Kada bi sva stabla na zemlji bila pera, a more tinta, pa kada bi se sva ta pera umakala u tintu i pisala značenje Bismille, prije bi se tinta istrošila nego što bi se zapisalo značenje Bismille, pa čak i kad bi je pisali i meleki i džinni, bili bi nemoćni ispisati značenje ovog ajeta.''
Prema tome, mi ćemo danas vrlo kratko govoriti o Bismilli, odnosno, samo ćemo malo zahvatiti iz mora njene mudrosti.
Navodi se da kada je Uzvišeni Allah prvi put objavio Bismillu, da je Džibrila, koji je nosio Bismillu pratilo 1000 meleka iz počasti prema njoj i njene veličine, a da su, kada je Bismilla bila napisana, iz počasti prema njoj svi džini pali na sedždu Allahu, dž.š.
Bismilla se nalazi na početku svake sure u Kur'anu, osim sure Et-Tevba, jer se u njoj govori o ratovanju, a u ratu nema milosti. S druge strane, u suri En-Neml Bismilla je spomenuta dva puta, tako da se u Kur'anu Bismilla spominje ukupno 114 puta.
Bismilla ima pet riječi i u prijevodu znači: ''U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.'' To su riječi, koje svi učimo već prvog dana u mektebu i koje izgovaramo prije svakog dobrog i korisnog djela. Tim riječima mi poručujemo: ''Ovo djelo ja počinjem sa sjećanjem na Allaha, Koji je Milostiv prema svim svojim robovima, i dobrim i lošim, i Koji će biti Samilostan prema vjernicima na Sudnjem danu.''
             Bismilla sadrži 19 harfova, a toliko ima i čuvara Džehennema (zebanija), pa onaj ko bude stalno učio Bismillu u svim prilikama, Allah će ga sačuvati od zebanija. I uvijek kad izgovori Bismillu, džennetski poslužitelji govore: ''Ja Rabbi, ovaj tvoj rob uči Bismillahir-rahmanir-rahim, pa ga sačuvaj od vatre i uvedi ga u Džennet.''
Kada je na Isra-i Miradžu Poslanik, a.s., ušao u Dženet, vidio je četiri rijeke. Prva je bila bistra, druga od mlijeka, treća od vina, a četvrta od meda. Poslanik, a.s., je upitao Džibrila odakle izviru te rijeke, a on mu odgovori da zna da one uviru u vrelo Kewser, a da ne zna odakle izviru i da to pitanje može uputiti svome Gospodaru. Allah, dž.š., je tada poslao meleka koji je rekao Poslaniku, a.s., da zatvori oči. Nakon što ih je ponovo otvorio, Poslanik, a.s., se našao ispred jednog stabla na kome je bila kupola od bijelog bisera, vrata od zelenog jakuta, a brava od crvenog zlata. Kupola je toliko velika da kada bi se svi džinni i ljudi sakupili na njoj, bili bi kao jedna ptica na vrhu nekog brda. Melek ga upita zašto ne uđe u kupolu, a Poslanik, a.s., mu odgovori da nema ključa. Melek mu tada reče da je ključ kod njega, a to je Bismilla. Nakon što je Poslanik, a.s., proučio Bismillu, vrata su se otvorila i kada je ušao, vidio je da one četiri rijeke izviru sa četiri strane kupole. Preko cijele kupole je napisana Bismilla. Prva Rijeka izvire iz harfa ''mim'' iz riječi ''Bismillah'', druga iz harfa ''ha'' iz iste riječi. Treća rijeka izvire iz harfa ''mim'' iz riječi ''Rahman'', a četvrta iz harfa ''mim'' iz riječi ''Rahim''. Tada mu je Allah Uzvišeni rekao: ''O Muhammede, ko god Me se od tvoga ummeta sjeti i spomene Me ovim imenima, napit će se sa ovih rijeka.''
            Osim navedenih Ahiretskih blagodati Bismilla nudi i i Dunjalučke, a to su berićet i sigurnost. Navodi se u hadisima da ona štiti čovjeka od nesreća i belaja. A u jednom hadisu Poslanik, a.s., je rekao da kada čovjek uđe u kuću bez Bismille, onda šejtan vikne svojim jaranima: ''Hodite, našli smo sebi konaka.'' A kada još čovjek počne jesti hranu bez Bismille, onda šejtan vikne svojoj raji: ''Hodite, evo imamo i večeru.'' Također je Poslanik, a.s., rekao da kada čovjek prije spolnog odnosa ne izgovori Bismillu, onda i šejtan učestvuje u tom odnosu.
            Braćo! Blagodati Bismille su neprebrojne. Danas smo čuli samo mali broj njih i mislim da nam je za početak dovoljno. I zbog svega navedenog vas pozivam: Učite što češće Bismillu i udaljite šejtana od sebe, od svoje porodice i od svoje imovine. Isto tako, nastojte da i vaše porodice što češće je izgovaraju. Napominjite im naglas, sve dok sami ne počnu da je uče.
Uzvišeni Allah poručuje: ''MALO je Mojih robova ZAHVALNIH.'' (Es-Sebe', 13.)
! U stalnoj utrci sa vremenom i u bezglavoj halapljivosti za dunjalučkim blagodatima, mi koji živimo na dunjaluku, vrlo često gubimo iz vida još jednu jako važnu stvar, a to je da je Uzvišeni Allah, iz milosti Svoje, stvorio sve nas i podario nam sve što nam je potrebno za život na ovom kratkom i prolaznom svijetu i da On, za uzvrat, od nas traži samo ono što bi svako od nas očekivao od druge osobe kad joj kakav hajr učini – ZAHVALNOST. Da je to, zaista tako, reći će nam činjenica da su prve riječi u Kur'anu upravo izraz zahvale: ''Hvala Allahu Gospodaru svjetova!'' To su najbolje riječi, kojima čovjek može izraziti zahvalnost svome Gospodaru i danas ću,takođe reći nešto i  o vrijednostima tih riječi.
Riječi ''El-hamdu lillah'' (Hvala Allahu!) prvi je od ljudi izgovorio Adem, a.s. Nakon što je Uzvišeni Allah stvorio Adema i udahnuo u njega dušu, Adem je kihnuo i izrekao zahvalu svome Gospodaru što ga je živim učinio. Tada su mu meleki rekli: ''Jerhamuke Rabbuke.'' (Neka ti se smiluje tvoj Gospodar!) I zato u sjećanje na Adema, a.s., i mi kada kihnemo izgovaramo: ''El-hamdu lillah.'' A onaj ko nas čuje kaže: ''Jerhamukellah!'' (Neka ti se smiluje Allah!)
Osim Adema, a.s., i svi drugi poslanici su izgovarali spomenutu zahvalu, a u Kur'anu se spominju neki od njih. Nuh, a.s., je nakon što je u lađi spašen od potopa rekao: ''Hvala Allahu, Koji nas je spasio od nasilnog naroda.'' Dragi Allah ga je zbog tih riječi nagradio i dao da se Nuh, a.s., sa vjernicima hairli iskrca na brdu el-Džudijj.
Ibrahim, a.s., se zahvalio svome Gospodaru riječima: ''Hvala Allahu, Koji mi je u starosti podario Ismaila i Ishaka.'', pa ga je Milostivi Allah nagradio kurbanom, koga je zaklao umjesto svoga sina Ismaila.
Davud, a.s., je izrekao sljedeću zahvalu: ''Hvala Allahu, Koji nas je odlikovao iznad mnogih Njegovih robova vjernika.'', pa ga je Uzvišeni Allah nagradio znanjem i mudrošću.
Najzahvalniji Allahov rob je bio Muhammed, a.s. To govori i njegovo drugo ime – Ahmed, koje u prijevodu znači onaj koji je najzahvalniji. Radi njegove zahvalnosti Dragi Allah mu je kao nagradu dao najvišu deredžu u Džennetu.
A koliko je bio zahvalan Muhammed, a.s., govori predaja da je on dugo stajao na kijamu klanjajući noćnu nafilu, pa bi mu zbog toga znale noge oteći. Kada su ga ashabi upitali zašto to čini kada su mu već oprošteni svi grijesi. On je odgovorio: ''Zar da ne bi trebalo da budem zahvalan svome Gospodaru zbog toga?''
Onaj ko bude zahvalan Dragom Allahu na Dunjaluku, bit će zahvalan i na Ahiretu i te će mu riječi zahvale biti nešto najdraže što će ga pratiti na putu do Dženneta i u toku boravka u džennetskim ljepotama.
Kada završe obračun na Sudnjem danu, vjernici će reći: ''Hvala Allahu Gospodaru svjetova.''
Kada budu prešli Sirat-ćupriju, reći će: ''Hvala Allahu, koji je od nas odstranio tugu i brigu.''
Kada budu ugledali Džennet, reći će: ''Hvala Allahu, Koji nas je na ovo uputio, jer mi ne bismo mogli naći Pravi put da nas On nije uputio.''
Kada budu ušli u Džennet, reći će: ''Hvala Allahu, Koji je prema nama ispunio obećanje Svoje.''
Kada se budu smjestili u Džennetu, reći će: ''Hvala Allahu, Koji nam je, po Svojoj milosti, podario gostoprimstvo u vječnom staništu.''
I na kraju, svaka njihova gozba kod Allaha, dž.š., u Džennetu završavat će se riječima: ''Hvala Allahu Gospodaru svjetova.''
Braćo moja i cijenjene sestre! Uzvišeni Allah poručuje: ''Ako budete zahvalni, Ja ću vam blagodati povećati. Budete li nezahvalni, kazna moja će teška biti.'' (Ibrahim, 7.)
Postoji više načina na koje se možemo zahvaliti svome Gospodaru i dobiti od Njega još više blagodati. O njima ćemo, akobogda, govoriti nekom drugom prilikom. Nama je danas dovoljno da upamtimo jedan način, a to je izgovaranje riječi ''El-hamdu lillah!''. Te su riječi lahke za izgovor, pa ih što više izgovarajte! 
Uzmimo jedan primjer! Samo klanjajući farz-namaze, u jednom danu ćete, učeći Fatihu, riječi ''El-hamdu lillah!'' izgovoriti 17 puta, a ako klanjate i sunnete, odnosno, nafile, onda i više od 40 puta. I upamtite! Što je više zahvale, to su blagodati veće. I na Dunjaluku i na Ahiretu. Što je manje zahvale, to je kazna veća. I na Dunjaluku i na Ahiretu.Upamtite i izaberite!!!
 Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, pa da što češće učimo Bismillu i da nam podari sve njene blagodati i na Dunjaluku i na Ahiretu i da što više budemo zahvalni svom Stvoritelju i da nas ta zahvala prati na putu do Dženneta. Amin!

                                                                                                           Vehid ef. Muratbegović

Od istog autora