Džemati našeg Medžlisa

DŽEMAT JOŠANICA

 

Podaci o počecima organizovanog vjerskog života u džematu Jošanica vežu za period između 1920. i 1930. godine. U toj deceniji sagrađen je prvi mekteb  u naselju Mahala. Zemljište za gradnju mekteba uvakufio je Rahman Ahmetović. Mekteb je služio za vjersko obrazovanje. Prema pamćenju mještana ovog džemata bila je veoma uspješna vjerska nastava. Mekteb je spaljen od strane četnika 1942. godine, a obnovljen na inicijativu jedne grupe džematlija pedesetih godina dvadesetog stoljeća. Tadašnje vlasti su opstruirale obnovu mekteba, ali su inicijatori mudrim pristupom ipak uspjeli dobiti saglasnost za njegovu obnovu.

Prva džamija u Jošanici je izgrađena na zemljištu koje je uvakufio Ibrahim Brkić. Gradnja je počela 1974. godine.  Svečano otvorenje džamije je bilo u septembru 1977. godine. Džamija je 1993. godine minirana od strane četnika. Povratkom Bošnjaka u Jošanicu 2000. godine, počela je obnova džamije. Džamija je ponovo izgrađena sredstvima i fizičkim radom džematlija. Neformalni lider u obnovi džamije bio je rahmetli Abdurahman Bečić, a kao najuporniji aktivisti pamte se: Ismail Šabić, Muhamed i Ćazim Osmanović, Sead Brkić, Ohran i Pašan Šabić, Nazif Šabić, Haso Junuzović, Hasan i Hašim Bečić, Husein i Alija Pašić, Muharem Sinanović, Mensur Bečić, Abdulkadir Bečić i dr. Uz obnovu džamije obnavljanja je i imamska kuća uz samu džamiju u sklopu koje se nalazi i mektebska učionica. Svečanost otvorenja obnovljene džamije održana je u subotu 02. jula 2011. godine.

U okviru vjerskog života u džamiji u Jošanici i u prostoru u imamskoj kući koji služi kao tekija, od marta 2007. godine petkom uveče se uči zikr po rifaijsko-nakšibendijskom usulu. Sufijska halka koja djeluje u Jošanici registrirana je u Tarikatskom centru BiH 2013. godine i pod pročelništvom je šejh Mustafa ef. Čajlakovića. Vekili koji se su zaduženi za brigu o ovoj aktivnosti u Jošanici su Osman ef. Šahbegović i Osman ef. Halilović.

Do završetka džamije 1977. godine u Jošanici je bila organizirana mektebska nastava u mektebu, a na džumu se išlo u Zvornik ili Kula Grad. Iz perioda prije II svjetskog rata kao imami i maullimi pamte se Adem ef. Osmanović, Omer Bečić i Muharem Sinanović. U periodu poslije II svjetskog rata mektebsku pouku su održavali Redžo-ef. Mehmedović sa Kula Grada, Mehmed Meho ef. Hajdarević znan kao hodža Mehač i Ibrahim Osmanović.

Otvorenjem džamije prvi imam je bio Hasim ef. Rizvić od septembra do decembra 1977. godine. Po njegovom odlasku u vojsku imamsku dužnost su obavljali Hasan Husejnović i Ibrahim Osmanović. Od 19. maja 1978. do odlaska u vojsku imam je bio Nurija ef. Čikarić, a po dolasku iz vojske 1980. godine ponovo je imam u džematu Nurija ef. Čikarić do 1. decembra 1982. godine. Kratko je potom bio imam Nasir ef. Šabić, a do 1992. godine imamsku dužnost je obavljao Vasif ef. Mahmutović. Nakon povratka u Jošanici  džumu su  imamili Nehrudin-ef. Čikarić, Mirzet ef. Sinanović i Enes ef Đedović.

Od 2004. godine imam u džematu je Osman ef. Halilović. Rođen je 01.10.1978. godine u Kula Gradu kod Zvornika. Pohađao je osnovnu školu ''Mitar Trifunović - Učo'' u Zvorniku, a osnovno obrazovanje dovršio u Maloj izbjegličkoj školi (MIŠ) u Tuzli. Behram-begovu medresu u Tuzli je završio 1997. godine. Na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Odsjek za bosanski jezik i književnost diplomirao je 2007. godine Bio je honorarni imam tada povratničkih džemata Snagovo i Divič u periodu 2002-2004. godine, od 2004. godine imam je džemata Jošanica. Bio je angažovan kao vanjski saradnik na Odsjeku za bosanski jezik i književnost u Tuzli i kao profesor islamske vjeronauke u SŠC ''Petar Kočić'' i TŠC ''Karakaj'' u Zvorniku. Aktivno se bavi publicistikom, književnom kritikom i lektorsko-korektorskim radom. Član je regionalnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca i predsjednik Suda časti Udruženja ''BH Prosvjetitelj''. Od 2019. godine obavlja dužnost sekretara MIZ Zvornik, koordinatora za rad sa nevladinim organizacijama i honorarni je imam, hatib i maullim džemata Jošanica. Oženjen je i otac dvoje djece.

Mutevelija džamije od njene izgradnje do agresije bio je hadžija Huso Mahmutović, a predsjednici džematskog odbora u periodu od 2000. do 2022. godine su bili: Abdurahman Bečić, Ismail Šabić i Elvedin Ahmetović. Kao dugogodišnji aktivni mujezini i hizmećari džamije od obnove rada džemata nakon povratka do danas djelovali su rahmetli hadži Džemal Sinanović i hadži Muhamed Osmanović. Mjesto Jošanica je, po svemu sudeći, dobilo naziv po johama koje rastu oko Jošaničke rijeke. Prvobitno se Jošanicom zvalo samo područje oko ušča Jošaničke rijeke u Drinu gdje se u vrijeme austro-ugarske vladavine nalazio i čuveni Han Jošanica. Najveći dio današnje Jošanice se do 1960.-ih godina vodio kao Donje Snagovo. Vremenom je naziv Jošanica proširen na sva naselja današnje teritorije džemata.

U džemat Jošanica spadaju naselja: Mahala, Gaj (Šabići), Brdo (Brđaci), Mušanovići, Bečići, Brkići, Luke (Rijeka), Jezera i Dobra Voda. Jošanicu naseljavaju sljedeće porodice: Bečići, Šabići, Brkići, Sinanovići, Smajlovići, Ahmetovići, Mahmutovići, Junuzovići, Belkići, Ibrahimovići, Uzunići, Osmanovići, Hasanovići, Seferovići, Selimovići, Pašići, Hasići i Muratovići. Većina stanovništva je u periodu od 1830. do 1863. doselila progonom iz prekodrinskih nahija Zvorničkog sandžaka sa području današnje Srbije. Danas oko 40% članova džemata nije stalno naseljeno u Jošanici i žive u inostranstvu na području Austrije, Njemačke, Švicarske, Francuske i SAD, kao i u drugim krajevima Bosne i Hercegovine, a najviše u mjestima: Dubnica, Donji Rainci, Čaklovići, Simin Han, Tinja i Živinice.

DŽEMAT ZASEOK

Džemat Zaseok nastao odvajanjem od džemata Nezukn 1996. u naselju je postojao stari mekteb prije drugog svjetskog rata, ali je bio zapaljen i porušen 1941. Mještani su izgradili novi mekteb, koji je svečano otvoren 07. septembra 1969. godine. Prvu džamiju su Bošnjaci Zaseoka započeli graditi 1991. godine, ali je ona tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bila znatno oštećena. Obnovljena džamija je otvorena 2006 godine. Džemati pripada mekteb u Vreloj Strani.

U džematu Zaseok su službovali imami: Husejn ef. Mehmedović, Mustafa ef. Hadžić, Idriz ef. Osmanović.

Od 04.07. 2003 na dužnosti imama je Senad ef. Mumić. Rođen 18. 03. 1983. godine u Zvorniku od oca Fetije i majke Nuhrete. Osnovno obrazovanje je započeo u Križevićima, a završio u Vukovijama. Behram-begovu medresu u Tuzli je završio 2002 godine. Oženjen je i otac troje djece.

DŽEMAT SULTANOVIĆI

                                                  Džamija u Sultanovićima

Džemat Sultanovići se nalazi na oko 10 km jugozapadno od Zvornika. Nastao je izdvajanjem iz džemata Divič. U džematu je postojao stari mekteb, a na njegovom mjestu mještani su 1976. sagradili mesdžid. Naknadno je dograđena drvena munara. Mesdžid je 1992. godne uništen. Povratkom Bošnjaka svojim domovima izgrađena je postojeća džamija.

Imami u džematu su bili: Hariz ef. Mehmedović, Muhamed ef. Redžić - hodža Memo, Nehrudin ef. Čikarić, Elvir ef. Malić, Osman ef. Mehmedović, Eldar ef. Sultanović, Almedin ef. Rizvić,

                                                                                                                Idriz ef. Osmanović

Sadašnji imam je Idriz ef. Osmanović, rođen 03. 02. 1971. godine od oca Ismeta i majke Mejre. Osnovnu školu završio u Sapni 1986., a po završetku osnovne škole upisao Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bio pripadnik Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Dana 19. 12. 1993. godine bio teže ranjen u mjestu Selimovići. Od 1994. biva demobilisan, pa je i preuzeo dužnost vjeroučitelja u OŠ Sapna. Bio je honorarni imam u više džemata Medžlisa islamske zajednice Zvornik. Sa dužnosti imama u džematu Žuje-Šarci preuzeo je poziciju direktora “Lataif” doo. Stalno zaposlen u ovom preduzeću, a dužnost honorarnog imama u Sultanovićima obavlja od 12. 05. 2023.

DŽEMAT SAPNA

Džemat Sapna se nalazi 19 km sjeverozapadno od Zvornika, na regionalnom putu Sapna-Tuzla, odnosno Sapna-Teočak. Mjesto je dobilo naziv po rijeci Sapni koja protječe kroz njegov središnji dio. Džemat ima oko 350 domaćinstava i jedan je od najstarijih džemata na području općine Sapna, o čemu govore i stari nišani koji se nalaze u haremu stare džamije. Džemat broji 540 članova. U džematu se nalaze dvije džamije: Stara džamija je sagrađena između 1910-1920. godine. Srušena je početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992), a obnovljena 1996. godine, tj. odmah nakon agresije. Nova džamija i islamski centar, pored prostora namijenjenog za obavljanje ibadeta posjeduje i divanhanu, sobu za imama, mektepsku učionicu, abdesthanu i kuhinju. Kamen temeljac je položen 29. marta 2019., a radno otvorenje džamije upriličeno 04.11.2022. godine. Svečano otvorenje 29. 07. 1923. U ovom džematu je postojala i mektebiibtidaija, svečano otvorena 20. 10. 1938. Džemat posjeduje još: imamsku kuću, gasulhanu i mektepsku učionicu.

Imami džemata su bili:Nezir ef. Nezirović, Suljo ef. Osmanović, Kasim ef. Ibrišimović, Ali ef. Sadiković, Meho ef. Omerović, Sinan ef. Hamzić, Sulejmen ef. Hasanović, Nurija ef. Omerović, Muhamed ef. Rizvić, Smajo ef. Hamzić i Hasim ef. Rizvić.

Trenutni imam je Fahir ef. Ahmetović, je rođen 13. jula 1993. g. u Međeđi, općina Sapna, od oca Husejna i majke Fakete. Osnovnu školu završava 2007/08. u Sapni, a Behram-begovu medresu 2011/12. u Tuzli. Na Fakultetu islamskih nauka Necmettin Erbakan Univerziteta u Konyi je studirao u periodu od 2012. do 2018. godine. Od avgusta 2018. je na dužnosti imama džemata sapna. Aktivno govori turski jezik, a koristi se arapskim i engleskim. Oženjen je i otac dvoje djece.

DŽEMAT NEZUK

Džemat Nezuk obuhvata područje naselja Nezuk na području općine Sapna i Dugi Dio koji teritorijalno pripada gradu Zvorniku. Ima ukupno oko 500 članova Islamske zajednice. Prema raspoloživim podacima džamija je prvi put izgrađena 1801. godine. Poznato je da je više puta rekonstuisana i to 1930.-ih, te 1963. Usljed stalnog granatiranja sa položaja VRS-a 1993. bila je potpuno porušena. Džamija je obnovljena u trenutnim dimenzijama i izgledu, a svečano otvorena 16. 08. 2003. godine. U svom sastavu ima osposobljenu gasulhanu, mektebsku učionicu kao i druge pomoćne objekte. Džematu Nezuk pripada i džamija u Dugom Dijelu, izgrađena umjesto mekteba na novoj lokaciji i svečano otvorena 04. 08. 2019. godine.

Imami u Nezuku su bili: hfz. Smajl Muhamedović (Muhamedbegović), Rašifd ef. Muhamedbegović, hfz. Ibrahim ef. Sejdinović, Muradif ef. Muhamedbegović, Hsejn ef. Mehmedović, Mirzet ef. Sinanović. Aktuelni imam Sead ef. Rizvić je rođen 18. 09. 1996. godine u Tuzli. Osnovno obrazovanje je stekao u Zvorniku, a Behram-begovu medresu završio u Tuzli 2015. godine. Na Burch Univerzitetu u Sarajevu studirao je u razdoblju od 2015. do 2019. godine. Obavljao dužnost imama u džamiji Glodi. Oženjen je i otac jednog dječaka.

DŽEMAT KRALJEVIĆI

Džemat Kraljevići se nalazi na području općine Sapna, u njenom centru. U sastavu džemata Kraljevići nalazi se naselja: Kraljevići, Kobilići, Svrake i Kosa. Džemat broji ukupno 420 domaćinstava i oko 580 članova džemata. U samim početcima vjerski život se odvijao u mektebu mahale Kraljevići u sastavu džemata Vitinica i Sapna, a 1985. godine formitan je samostalni džemat. Džamija sagrađena je 1985. godine, a svečano otvorena 20. juna 1986. Vakif zemljišta za ovu džamiju je bio hadži Mehmed Hasanović i džematlije. Džamija je u ratu 1992-1995. oštećena, a renovirana 1996. godine. Godine 2018. je ponovo renovirana, gdje je osim unutrašnjosti, urađena i kupola umjesto dotadašnjeg četverovodnog krova. U džematu su mesdžid sa munarom u Kobilićima, mektebi u Kraljevićima, Svrakama i Kosi. Postoje 2 gasulhane, 2 mektebske učionice i preko 100 dunuma vakufskog zemljišta. U neposrednoj blizini džamije nalazi se i Nakšibendijska tekija „Mehmed ef. Hafizović“.

Muallimsku ili imasku dužnost u mktebima su obavljali: Mustafa ef. Delić, Sinan ef. Gušić (Svrake), Ragib ef. Hergić, Husein ef. Pjanić, Hasan ef. Smajlović, zatim Mustafa ef. Beganović, Edhem ef. Ahmetović. Imami u novoj džamiji su bili Dželal ef. Huremović, hfz. Nurija ef. Čikarić i hfz. Izet ef. Salkanović.

Imamsku dužnost trenutno obavlja Mirzet ef. Sinanović. Rođen je 03. 07. 1981. godine u Zvorniku. Osnovnu školu završio u Sapni, a  Behram-begovu medresu 2001. godine u Tuzli. Predavao nastavu vjeronauke u O.Š. Sapna, te dužnost imama džematima: Jošanica, Kozluk i Novo Selo. Od 2009. do 2022. bio imam hatib i muallim u dzematu Nezuk. Od juna 2022. godine na dužnsoti imama, hatiba i muallima u džematu  Kraljevići. Oženjen i otac dvoje djece.

DŽEMAT MEĐEĐA

Džemat Međeđa se nalazi izmedu Kalesije i Sapne. U džematu se nalazi džamija, te mektebi u Baljkovici i Grabovici. Zemljište na kojem se nalazi sadašnja džamija uvakufila je Zilka Mešić. Džemat broji oko 450 članova Islamske zajednice i oko 360 domaćinstava. Sama džamija je mijenjala svoju lokaciju. Postojeća je renovirana 1998., a 1999. je upriličeno svečano otvorenje. Uz džamiju postoje prateći objekti: abdesthana , gasulhana, mokri čvor, te šehidska česma otkrivena 2019. godine.

Poznati imami koji su bili na dužnosti bili su: hfz. Abdul-Mumin ef. Ahmetović, Omer ef. Hamidović, Džemil ef Jukić, Edhem ef Ahmetović, Fadil ef. Smajlović, Salih ef. Hrnjić, Šefko ef. Sulejmanović, Mensur ef. Dedić, Said ef Ahmetović, Zemir ef Latifović, Mehrudin ef Hibić.

Na službi od 2004. godune je Mirsad ef Mumić. Mirsad ef Mumić rođen je 18. 03. 1983. u Zvorniku. Osnovnu školu je započeo u Križevićima i zbog ratnih okolnosti istu završio u osnovnoj školi Donje Vukovije. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli 2002. godine. Nakon završetka medrese započeo sa imamsko-muallimskim radom u džematu Kula Grad 2003. godine. Na dužnosti imama u Međeđi je od 2004. godine. Oženjen je i otac dvoje djece (dječak i djevojčica).

DŽEMAT KLISA

Džemat Klisa je nastao izdvajanjem iz džemata Kozluk. Prvi mekteb u Klisi je sagrađen 1910. godine. Zemljište gdje se danas nalazi džamija je uvakufio Džemil Omerović sa hanumom Eminom. Gradnja džamije je poćela 1979., a  svečano ozvorena 1982. godine. Gosti vaizi na otvaranju džamije su bili: Husein ef. Smajić, vjerskoprosvetni refernt Odbora Islamske zajednice Zvornik, hfz. Husein ef. Mijić, muftija tuzlanski, dr. Ahmed ef. Smajlović, predsjednik Starješinstva Islamske zajednice za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju. Čast da otvori džamiju je imamo vakif zemljišta Džemil Omerović. Džamija je uništena 1992. godine. Prva džuma nakon rata je klanjana u martu 1999. godine u razrušenoj džamiji. Iste godine je počela njena obnova. Do 2004. godine je završena obnova džamije i mektebske učionice koja je uz samu džamiju, mesdžida sa munarom u Šeticima i mekteb u Kaludranima.

U Klisi postoji šehidska česma, koja je prema predaji  bila motiv da se stanovnici ovog naselja u njemu nekada davno nastane i ostanu da žive. Za stradale u agresiji na Bosnu i Hercegovinu (1992-1995.) izgrađeno je šehidsko spomen obilježje. Za šehidsko mezarje zemljište je uvakufio Alić Smajo. Imami u džematu su bili: Mehmed ef. Jašarević do 1957., Mehdin ef. Jašarević od 1957. do 1991. godine. Od 1991. do 1992. imam je bio Sakib ef. Bajrić koji je odveden zajedno sa svojim džematlijama. Tijelo mu je identifikovano i ukopan je u šehidskom mezarju u Memićima. Iza njega je ostalo dvoje djece i roditelji.

Imamsku dužnost od 1999. do danas obavlja Senajid ef. Alić. Rrođen 24. aprila 1976. godine u Loznici. Osnovnu školu završio 1990. u Petkovcima. Gazi Husref-begovu medresu upisao u školskoj 1990/91., a završio nakon rata.

DŽEMAT GORNJA KAMENICA

Džemat Gornja Kamenica se nalazi na 21. kilometru jugozapadno od Zvornika. Pripadaju mu naselja: Mehići, Ibrahimbegovići, , Lučica, Lemino Brdo, Kunići, Salkići, Čančari, Baručići, Alići, Kadrići i Bakrači. Prva džamija je izgrađena 1879. u naselju Mehići i služila svrsi do 1977. godine. Nova džamija, na sadašnjoj lokaciji je svečano otvorena 1978. Tokom agresije je bila meta tenkova VRS-a, zapaljena u 1992., a minirana 1993. godine. Obnova je započela od 2002., a svečano otvorena 06. septembra 2003. Ovom džematu gravitira i mesdžid u naselju Brdo.

Imami u džematu su bili: Mehmed ef. Omerović, Salih ef. Omerović (Salihović), Mahmut ef. Hamzabegović, Husejn ef. Omerović, Hakija ef. Baščelić, Osman ef. Baščelić i Hrustan ef, Nočić. Imam od 2004. u džematu je Selvir ef. Muminović. Rođen je 29. 11. 1984. godine u Kamenici općina Zvornik. Prvi razred osnovne škole završio u rodnoj Kamenici 1992.,  osnovnoškolsko obrazovanje nastavio 1994. u Zahirovićima-Srebrenik, a završio u u Podorašju takođe općina Srebrenik. Behram-begovu Medresu u Tuzli završio 2004 godine. Osijek Pedagogije i psihologije na Filozofskom fakultetu u Tuzli  završio 2009. godine. Oženjen je i otac dva dječaka i jedne djevojčice.

DŽEMAT ĐULIĆI

Džemat Đulići se nalazi sjeverozapadno od Zvornika s obije strane saobraćajnice prema sapni. Čine ga naselja: Lupe, Tahići, Kučić Kula, Mrakodo, Mahmutovići, Durakovići, Hajdarevići, Tahići, Čelišmani, Radava, Bijeli Potok, Hamzići, Dardagani, Ramici i Grebe.

Prvi mekteb u džematu Đulici spominje se 1933. godine. Na zemljištu koji je uvakufila je Terzić Pemba, izgrađena je džamija koja je svečano otvorena 1968. godine. Džamija je 1992. najprije pretvorena u logor, a zatim potupno uništena. Obnova džamije je započela 31.05 2002. godine postavljanjem kamena temeljca, a svečano otvorena 16. 08. 2008. zajedno sa spomen obilježjem ubijenim Bošnjacima Đulića. Džamiju je otvorila rahmetli hadži Hurija Bekrić čiji sinovi su bili najveći vakifi. Pored džamije u džematu su izgrađeni mesdžid sa munarom u Kučić Kuli, te mektbi u Mrakodolu, Lupama, Tahicima i Čelišmanima. U džematu je takođe i spomen obilježje žrtvama zloćina VRS-a od 1. juna 1992. godine iz kolone Bijeli Potok.

Poznata ulema u džematu su bili: godine 1919. spominje se Hrustan ef. Hrustić sibijan muallim iz Petkovaca. Od periodu od 1933. imamsku dužnost su obavljali Juso ef.Lupić, Ibro ef.Grahić, Bilal ef. Ahmetović, Hasan ef. Smajlović, Suljo ef. Memić, Nusret ef. Tabaković, Dužnost imama u džematu Đulici od avgusta 2001. godine do danas obavlja Zijad ef. Hasanovic Hasanović. Rođen je 01. 03. 1979. godine u Čelismanima opstina Zvornik. Do 6. razreda osnovnu školu pohađao u Petkovcima, a završio u Sapni. Gazi Husrev begovu medresu u Srajevu završio 2000. Bio na dužnosti imama u džematu Kovačevići i vjeroučitelja OŠ "Desanka Maksimović". Oženjen i otac dva sina i dvije kćerke.

DŽEMAT DIVIČ

Divič je naselje koje se nalazi u blizini grada Zvornika. zapljuskuju ga vode Zvorničkog jezera i kada se gleda sa okolnih brda ili visine, izgleda kao poluotok. Ovaj izgled naselje je dobilo izgradnjom hidroelektrane na rijeci Drini 1955. godine. Samo naselje datira vjerovatno od polovine 16. stoljeća, kada je napravljena i prva džamija sa drvenom munarom. Zbog zastarjelosti i potrebe za renoviranjem, 1935. godine do je temelja porušena, da bi 30. 10. 1936. godine svečano otvorena. Nova džamija je bila od čvrstog materijala i imala zidanu munaru. Uz džamiju je tada i podignut novi mekteb, a samo finansiranje izgradnje nove džamije bilo je od strane rahmetli hadži Hase Bojića. Nova rekonstrukcija je izvršena 1974., kada je natkrivena bakarnim kupolama. Džamija je porušena 1992. a na njenim temeljima podignuta pravoslavna crkva.

Godine 2009. crkva je izmješetena na novu lokaciju, zemljište vraćeno Islamskoj zajednici i počela izgradnja džamije. Nova džamija jesvečano otvorena 24. 07. 2011. Imami u Divičkoj džamiji u periodu od 1863. do 1935 godine, bili su iz pordice Hažiefendić, protjeranih iz Užica 1862. Prvi imam bio je Ahmed ef. Hadžefendić, obnašao je funkciju muftije, nakon njegove smrti imamsku dužnost preuzima njegov sin Salih, a nakon njega mlađi brat hafiz Abdullah, zvani hadži Avdija, koji je vjerovatno predak današnje porodice Hadžiavdić. Naslijedio sin Asim ef. Koji je preselio 1910. a i njega je na mjesto imama divičke džamije zamjenio sin Salih ef. Hadžiefendić. Nakon dakle izgradnje nove džamije 1936. godine, imamsku dužnost do 1979. preuzeo je hafiz Salih ef. Kavazbašić. Imam, hatib i muallim od 1979. do 1992. bio je Ruvej ef. Jahić. Ruvejd ef. Jahić je zajedno sa svojim džematlijama prošao kroz sve golgote i torture koje su im zločinci činili, te preživio logore u Čelopeku i Batkoviću.

Prvi posljeratni imam ovoga džemata je bio Vahid ef. Kapidžić. Trenutni imam Mehmed ef. Tuhčić, rođen 27. 07. 1988. godine u Zvorniku. Osnovno obrazovanje stekao u Vogošći, a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio 2008. godine. Nakon medrese upisao Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. U oktobru 2009. godine biva imenovan imamom, hatibom i muallimom u svom svom rodnom džematu Divič. Oženjen je i otac troje djece.

DŽEMAT DRINJAČA

Džemat Drinjača se nalazi na 18. kilometru na putu Zvornik-Sarajevo, a pripadaju mu naselja: Drinjača, Sopotnik, Kostijerevo i Pahljevići. Najstarija džamija na području džemata se nalazi u tvrđavi Kušlat. Gradnja džamije se vezuje za vrijeme sultana Mehmeda II Fatiha. Bila je zapaljena 1993. godine, a obnovljena i svečano otvorena 2013. Džamija u samom naselju je izgrađena prije 1910., a nalazila se u poljima Drinjače koja su potopljena 1954. gradnjom hidrocentrale u Zvorniku. Izgradnja nove džamije je započela 1969. na mjestu gdje se danas nalazi. Vakif zemljišta za ovu džamiju je porodica Osmanović Sulje. Džamija je završena i svečano otvorena 1973. godine. Džamija je uništena od strane VRS-a 1992., a obnovljena i svečano otvorena 18. 07. 2010.

Prije gradnje džamije vjerski obredi su obavljani u mektebu u naselju Bajramovići. Mekteb je postojao i u naselju Kostijerevo još prije Drugog svjetskog rata, a temeljito renoviran 1967. godine. Najstariji mekteb u Kostjerevu se nalazio u naselju Dautovići. Godine 1990. je dobivena građevinska dozvola za gradnju džamije na temeljima mekteba. Gradnja je počela 1991. godine. Temelji ove građevine su očuvani i očišćeni od ruševina. U naselju Pahljevići započela je izgradnja mekteba 1991. godine. Obnova je nastavljena nakon povratka stanovnika svojim kućama, a svečano otvoren 2008. godine. Vakifi za ovaj mekteb je porodica Mustafić.

U džematu Drinjača službovali su sljedeći imami: Mustafa ef. Sulejmanović, Ibrahim ef. Sulejmanović, Hašim ef. Hodžić iz Pobuđa do 1975., Hasan ef. Huseinović iz Maćeha, Sulejman ef. Sulejmanović iz Tekije, Mehmed ef. Kurtić, Mustafa ef. Gobeljić, Amir ef. Memić, Bekir ef. Šabić, Muhamed ef. Čikarić, Mevludin ef. Mehmedović ,Muhamed ef. Mehmedović. Imamsku dužnost od 01. 01. 2013. obavlja Nermin ef. Ahmetović, rođen 10. 11. 1985. godine u Kostijerevu. Osnovno obrazovanje završio u Doborovcima, općina Gračanica, a Behram-begovu medresu u Tuzli 2005. godine. Oženjen i otac dvoje djece. Muslimani Drnjače su 1992. godine protjerani, a 110 muškaraca i žena je ubijeno pred domom u Drinjači. Među ubijenim je bila i supruga Hajre Efendića TV mehaničara Marija. Ukupan broj ubijenih u proteklom ratu je 285.

DŽEMAT SELIMOVIĆI-MAHMUTOVIĆI

Džemat Selimovići-Mahmutovići nalazi se u općini Sapna od čijeg je centra udaljen oko 5 km (od Zvornika oko 25). Osnovan je 1972. godine odvajanjem od džemata Vitinica. U skolpu džemata nalaze se naslja Selimovići, Mahmutovići, Jusići i Krstac. Broj članova džemata je oko 400, a domaćinstava oko 200. Džamija je sagrađena na mjestu starog mekteba dimenzija 11X9 metara. Tokom agresije oštećena je oko 90 %. Dio stare munare ostavljen je na mjestu gdje je pao prilikom rušenja granatama. Poslije agresije obnovljena je sredstvima Visokog saudijskog komiteta za pomoć BiH i sredstvima džematlija. Otvaranje je bilo 1999. godine. Za novih oko 80 m2 proširena je u periodu 2020-2022. Ima sve potrebne uslove za obavljanje vjerskih obreda. Osim ove džamije u periodu od 2020-2022. godine izgrađena je i džamija u Jusićima. U cijelosti je finansirana dobrovoljnim prilozima. Na starom šehidskom mezarju izgrađen je mesdžid, turbe i šehidska česma. Vakif je hadži Jusuf ef. Latifović sa porodicom. Mektebi su u Selimovićima u sklopi imamske kuće i u Jusićima.

Imamsku dužnost u ovom džematu obavljali su: h. Omer ef. Selimović, h. Ahmo ef. Selimović, Ibrahim ef. Softić, Hasim ef. Rizvić I Muharem ef. Čanić. Sadašnj imam je Hariz Pašić. rođen 16. 01.1975. godine u Donjem Snagovu, Zvornik. Osnovnu školu završio u Zvorniku, a 1990. godine upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Zbog agresije na BIH školovanje prekida u periodu 1992-1994. Nakon završetka medrese počinje raditi kao imam u džematu Selimovići-Mahmutovići, 19.07.1996. godine, gdje je i trenutno zapošljen. Na Fakultetu islamskih nauka studirao je u periodu od 2006. do 2012. godine te stekao zvanje profesor islamske teologije. Trenutno je student postdiplomskog studija na istom fakultetu. Oženjen je suprugom Amirom i ima sina Emira i kćerku Ilmu.

DŽEMAT NOVO SELO

Većina stanovništva Novog sela je u periodu od 1830. do 1863. doselila progonom iz prekodrinskih nahija Zvorničkog sandžaka sa području današnje Srbije. Početak organizovanog vjerskog života kao džemata vezuje se za 1883. godinu. Prvi imam koji je imao dekret i završenu Zvorničku medresu bio je Selimović Selim 1863-1944. On je uz pomoć mještana sagradio mejtef na svom zemljištu. Nakon Drugog svjetskog rata trošni mjetef je zamjenjn novim na zemljištu Selimović Salke. Na inicijativu Adema Selimovića džematlije su izgradile novi mesdžid, na novoj lokaciji. Vakif zemljišta je Emina i Omer Selimović. Gradnja je počela 1989. godine. Mesdžid je porušen u agresiji na našu zemlju a zatim je obnovljen nakon povratka 2001 godine. Incijator obnove je bio tadasnji predsjednik mjesne zajednice Senad Omerović. Godine 2022. je na njemu izgrađena drvena munara.U naselju Sefići, takođe je izgrađen mesdžid 1986. godine. Vakifi zemljišta su Salko i Derviša Halilović. Derviša zvana Ramiza rođena Tarabić je bila najveće inicijator za gradnju mesdžida. Hodža Ibrahim Sulejmanović bio je imam i predvodio teravije sve do 1992 godine u ovom objektu. Godine 2023. je izgrađena zidana munara uz ovaj mesdžid.

Imamsku dužnost su obavljali: Selim ef. Selimović, njegov sin Hasan ef. Selimović, Ibrahim ef. Selimović njegov brat, Salkan ef. Selimović, Ismail ef. Selimović i Adem ef. Selimović. Nakon povratka imami su bili: Ibrahim ef. Sulejmanović, Sabit ef. Sejfić, Mirzet ef. Sinanović, Muhamed ef. Krajinović i Ahmed ef. Hadžiefendić.

Sadašnji imam je Mehmed ef. Huremović - rođen 06.11.1966. u Sapni. Osnovnu školu završio u Sapni, a Gazi-husrev begovu medresu u Sarajevu 1985. Diplomirao na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici-smjer islamska vjeronauka 2009. godine. Imamsku dužnost obavljao u džematima: Džanići - Konjic, Husejnovići - Teočak, Izbišno - Foča, Križevići - Zvornik. Od 1997 god. radi u J.U.O.Š. "Sapna" na poziciji nastavnika islamske vjeronauke. Uporedo radio kao honorarni imam u džematima: Gornji Križevići, Glodi, Kraljevići, Sultanovići, G. Novo Selo. Oženjen je i otac troje djece.

DŽEMAT ŽUJE-ŠARCI

Džemat Žuje-Šarci je najmlađi džemat na području MIZ Zvornik. Nastao je izdvajanjem iz džemata Sapna odobrenjem Rijaseta IZ od 26. 06. 2007. U džematu je izgrađen mesdžid 1991. godine u kojem se tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu klanjala džuma-namaz, te povremeno i drugi namazi. Uz ovaj objekat je 2009. godine izgrađena munara, a dobrotvor je bio Alija Hodžić.

Imam ratnom periodu imam je bio Muhamed ef. Rizvića, a nakon njega: Idriz -ef. Osmanović, Mirsad -ef. Smajlović. Aktuelni imam je Ajdin ef. Mehmedović rođen 22. 03.1992. godine u Zvorniku. Osnovno obrazovanje stekao je u Vitinici, a Behram-begovu medresu u Tuzli završio 2011. godine. Na fakultetu za tjelesni odgoj i sport u Tuzli je studirao u razdoblju od 2011. do 2016. godine. A kasnije na istom fakultetu zavšava II ciklus studija,te 2020 dobija zvanje Magistra tjelesnog odgoja i sporta.Od 2015. godine radi kao imam, hatib i muallim u džematu Žuje-Šarci, MIZ Zvornik. Stalni mujezin džemata je Mirza Alić.

DŽEMAT SNAGOVO

Džemat Snagovo se nalazi 6 km zapadno od Zvornika, na starom Putu Zvornik-Tuzla. Broji oko 130 porodica koji žive u Snagovu.

U Džematu pred agresiju na Bosnu i Hercegovinu bila je nedovršena džamija, koja je srušena 1992. Obnovljena po povratku snagovljana iz muahdžirluka svojim kućama. Svečano je otvorena 21. 07. 2007., a otvorila ju je Fatima Fejzić umjesto sina Ismaila. U naselju Cerik se nalazi mesdžid sa munarom, a u Mehmedićima je obnovljen mekteb.

Imami u džematu su bili: Abdurahman ef. Čivić, Hasir ef. Redžić, Alija ef. Mehmedović, Osman ef. Halilović, Seid ef. Džinić, Muhamed ef. Krajinović i Mevludin ef. Smajlović.

Trenutno imamsku dužnost obavlja Ismail ef. Halilović, rođen 25. 07.1990. godine u Tuzli. Osnovnu školu pohađao u Tuzli i Kalesiji, a završio u Zvorniku. Behram-begovu medresu je završio 2009., a Fakultet političkih nauka, odsjek politologijaa Univerziteta u Sarajevu 2013. godine. Oženjen.

DŽEMAT RAVNE

Džemat Ravne se nalazi u rejonu Kamenice 15 kilometara jugozapadno od Zvornika. Nastao je odvajanjem od džemata Glodi 1989. gdine, kada je započela gradnja nove džamije na zemljištu kojeg su uvakufili Sulejman i Nura Memić. Džamija je minirana 1992. godine,a obnovljena nakon špovratka Bošnjaka u ovo mjesto i svečano otvorena 07. 08. 2005.

Imami u džematu su bili: Idriz ef. Memić, Sakib ef. Memić, Nurija ef. Hrnjić, Almedin ef. Rizvić, Abdulah ef. Mujanović i Selmir ef. Husić.

Sadašnji imam je Samir Krilašević, rođen 24. 05. 1998. godine u Tuzli. Osnovno obrazovanje je stekao u Janji, a Karadžoz-begovu medresu u Mostaru završio 2018 godine. Od 2018. godine na dužnosti imama, hatiba i muallima u džematu Ravne Medžlisa islamske zajednice Zvornik. Oženjen je i otac jedne djevojčice.

DŽEMAT REDŽIĆI

Džemat Redžići se nalazi na južnom dijelu teritorije Medžlisa IZ Zvornik i Grada Zvornika i smješten je u centralnom dijelu kameničke doline. Džemat obuhvata naselja: Redžići, Čikarići i Sahanići. Džemat trenutno broji oko 75 članova, sa oko 40 kuća. Zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu većina stanovnika živi u Federaciji kao i van domovine.

Prva džamija sagrađena je oko 1880. godine a sagradio ju je Adem ef. Redžić koji je bio i prvi imam ove džamije. Na istom mjestu je sagrađena džamija sa tod tvrdog materijala i zidanom munarom 1964. godine. Džamija je zapaljane 22. 10. 1992. džamija je obnovljena nakon povratka Bošnjaka u kamenicu, a svečano otvorena 5. avgusta 2017. U džematu se još nalazi imamska kuća s mektepskom prostorijom kao i nakšibendijska tekija ''Šejh Mehmed -ef. Hafizović'' čiji šejh Mustafa ef. Hadžić, te turbe u Sahanićima.

Imami nakon Adem ef. Redžića su bili: njegov sin Redžo ef. Redžić - hodža Redžo (preselio 1946.), Redžić (Redže) Muhamed - Memo 1946-1965., Abdurahman ef. Redžić 1965-1992. honorarni imami nakon povratka su bili: Nurija ef. Hrnjić, Osman ef. Halilović, Enes ef. Sakić i Mensur ef. Redžić.

Sadašnji imam je Emir ef. Grahić, rođen 28.2.1985. godine u Đulićima-Zvornik. Osnovno obrazovanje je stekao u Živinicama, a Karađoz-begovu medresu u Mostaru završio 2004 godine. Diplomirao aa Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici 2009. godine i stekao zvanje Profesr islamske vjeronauke. Od 2008/09 godine radi kao nastavnik islamske vjeronauke u JUOŠ „Sapna“. Školske 2009/10 radi na poslovima nastavnika islamske vjeronauke u JUOŠ „Sapna“ i JU MSŠ „Sapna“. Na poslovima nastavnika iskamske vjeronauke radi u Osnovnoj školi „Kreka“ Tuzla, Osnovnoj školi „Džakule“ Džakule u Gračanici, Osnovnoj školi „Lukavac Grad“ Lukavac, Medicinska škola Tuzla. Trenutno radi na poslovima nastavnika islamske vjeronauke u JUOŠ „Čelić“ u Čeliću. Angažovan je na poslovima imama, hatiba u džematu Redžići. Oženjen je i otac jedne kćerke.