MUHAMMED, ALEJHI-S-SELAM, U NAŠIM I TUĐIM OČIMA

MUHAMMED, ALEJHI-S-SELAM, U NAŠIM I TUĐIM OČIMA

Vodeći se Kur'anskim ajetom u kojem Allah, dž.š. kaže:

A kada Isa, sin Merjemin, reče: „O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći.“ I kad im je donio jasne dokaze, oni rekoše: „Ovo je prava vradžbina!“

...cilj teksta mi je dokazati, Biblijskim stihovima, ovu Kur'anski istinu, i predočiti cijenjenim čitateljima, ono što Biblija ima za reći o Allahovom miljeniku, Muhammedu, 'alejhi-s-selam.

Muhammed, 'alejhi-s-selam, je Allahov, dž. š., posljednji poslanik i Njegov odabranik te zbog toga on zauzima najposebnije mjesto u muslimanskim životima. Rođen je 12. rebi' ul-evvela, 570. godine. Godine 610., u četrdesetoj godini života Muhammed, 'alejhi-s-selam, je počeo primati Objavu, koja je trajala pune dvadeset i tri godine. On je središnja spona u svetopovijesnom lancu božanskog izaslanja i središnji lik na povijesnoj liniji nebeskog objavljenja, čije Poslanje je trajno, Poruka univerzalna a Vjerozakon posvudašnji i vječan. Sve poruke koje Muhammed, 'alejhi-s-selam, prenosi na ljude imaju isti cilj, odnosno tvrde da je Allah, dž. š., Jedan, Milostiv i Svemoćan, kao i da nadzire tok događaja. Na Sudnji dan On će ljudima suditi prema njihovim djelima i poslati ih u Džennet ili Džehennem.

Godine 622., bogati sloj pobunio se protiv nove religije, i to zbog osude njihovog ponašanja u Kur´anu, počeo je progoniti Muhammeda, 'alejhi-s-selam, a i njegove sljedbenike. Zbog dugotrajne torture, koju su nad Muhammedom, 'alejhi-s-selam, i njegovim prvim sljedbenicima provodile snage politeističkih ideologija, muslimani bivaju prinuđeni radi očuvanja islamskog učenja da se isele iz Mekke (gdje je Objava trajala 13. g.) u Medinu (gdje je Objava trajala još 10. g.). Ovo putovanje je poznato pod imenom Hidžra, i to je za muslimane godina prva. 13. rebi' ul-evvela 632. godine, desete godine po Hidžri, Muhammed, 'alejhi-s-selam, je preselio na ahiret u šezdeset i trećoj godini života.

U Historiji čovječanstva se nije pojavio čovjek, a da je historija na tako precizan način u svojim svijetlim stranicama zapisala njegovo ime, njegovu biografiju, zapisala je čak i ono što je činio u svome životu, u danju i noći. Nikada se nije pojavio čovjek na zemaljskoj kugli, a da su njegovi sljedbenici tako dosljedno prenijeli od njega njegovu praksu, kao što je Muhammed 'alejhi-s-selam. Bio je nepismen poslanik. Bio je milost i poslanik. Bio je milost svim svjetovima. Bio je velika dobrota, poslan sa nepobitnom istinom. Bio je čovjek koji se odnosio blago prema svim ljudima. Nije nikada, u svome životu, podigao ruku da udari ni jedno ljudsko biće. Nikad! Ni roba, ni ženu, ni djete ni prijatelja. Bio je milost svjetovima. Bio je najbolji uzor. Bio je posljednji poslanik čovječanstva. Poslan je svim ljudima i džinima. Bio je pobjednik nad svim sistemima i bio je stvoren na uzvišenom standardu. Nikada nije, u životu konzumirao alkohol, nikada nije koristio bilo kakvu  vrstu opojnih sredstava. Nikada nije učinio blud ili preljubu. Nikada nije pogledao ni jednu ženu sa požudom u cijelom svom životu. Ovakav je bio čovjek Muhammed 'alejhi-s-selam. Njegova tolerancija, njegova milost, njegovo strpljenje i njegovo poštenje.

Hranio je siromašne, posjećivao bolesne, opremao vojsku, bio je državnik i bio je sudac. Ušivao je svoju odjeću, čistio kuću, kupovao hranu. Radio je sve stvari, što ti i ja radimo,  i noću stajao i molio se po četiri, pet sati neprekidno. A danju je vodio bitke. Vodio je vojske, davao im je snagu bodreći ih i objašnjavao pravila. Objašnjavao im je Kur'an. Gradio je ljudska ponašanja. Kako je čovjek mogao raditi sve to i stajati četiri, pet sati u noći neprekidno? Kakvo bi ljudsko biće to moglo biti? To je bio Vjerovjesnik, to je bio Poslanik, to je bio čovjek sa porukom. Ovo je bio čovjek na ovome svijetu ali koji je uvijek razmišljao o drugome svijetu. O muslimani! O ne musmilani! Razmislite o ovom čovjeku! Da li ste ikada čuli o takvom čovjeku? Da li ste ikada vidjeli takvog čovjeka? Da li ste ikada čitali o takvom čovjeku?

S jasnim ciljem ovog teksta, neophodno je napomenuti da Muhammed, 'alejhi-s-selam, nema poseban status u Kršćanstvu. Mnogi orijentalisti, nazivaju upravo njega autorom Kur'ana časnog, te pjesnikom koji je imao jako dobru poeziju i mnogo bolje vidike od drugih. Takav stav zauzima, recimo, Sulejman Grozdanić, koji izražavajući svoje mišljenje, kaže:

„Tekst Kur'ana predstavlja zbirku propovjedi i govora jedne krupne istorijske ličnosti koja je obilježila epohu, vizionara koji je vidio unaprijed više i dalje od drugih, mislioca koji je pronikao u najtamnije dubine duha svog naroda i to ne samo u svojoj savremenosti nego i u prošlosti mnogih generacija i mutnih, mitskih ciklusa arapskog i uopšte semitskog postojanja, vođe i političara koji je pokrenuo zapretane energije jednog vitalnog življa, čovjeka koji je snagom svog poniranja u stvarnost otkrio i prihvatio njen socijalni i kulturni izazov.“

Naravno, ovo je mišljenje samo jednog orijentaliste. Za muslimane, časni Kur'an je posljednja i konačna objava koja je objavljena posljednjem i konačnom Božijem poslaniku Muhammedu, 'alejhi-s-selam. Sve objave prije Kur'ana su bile objavljivane samo jednom narodu, a Kur'an je objavljen cijelom čovječanstvu. O tome nas obavještava Gospodar u svojoj posljednjoj Objavi gdje kaže:

„Mi ti objavljujemo Knjigu zbog svih ljudi – samo istinu; onaj ko bude išao pravim putem – sebi će koristiti, a onaj ko bude išao stranputicom – sebi će nauditi, ti nisi njima tutor.“

Kur'an objašnjava i razlog zbog kojeg je poslan posljednji poslanik Muhammed, 'alejhi-s-selam, gdje Allah, dž. š., kaže:

 „A tebe smo samo kao milost svijetovima poslali.“

Kada bi sada upitali nekog kršćanina:

„Islam jako lijepo, a Kur'an ako ne i najbolje od svih objavljenih knjiga govori o Isau, a.s., pa možete li nam nešto reći o tome, šta Biblija kaže o Muhammedu, 'alejhi-s-selam, jer to je posjednji Allahov Poslanik, pečat svih vjerovjesnika, i mnoge knjige o njemu su napisane. Vjerovatno o njemu mora pisati nešto i u Bibliji kao Božijoj Objavi?“

Prvi odgovor koji bi ste čuli bio bi u smislu:

„U Bibliji se ne spominje Muhammed, tamo o njemu ništa nepiše, a kako bi i pisalo kad je došao posljednji nakon svih. Sam Islam je religija koja je proizašla iz Judaizma i Kršćanstva, te kao takav Islam je nova religija, a o tom osnivaču islama, poslaniku Muhammedu ne može ništa biti napisano u Bibliji jer je došao s Islamom poslije svih drugih, tj posljednji.“

Naravno, stanovište nas muslimana je da je islam i najstarija i najmlađa religija. Ako kažemo da je najstarija onda mislimo na to da je počeo sa Ademom, a.s., prvim čovjekom na zemlji, a kad kažemo da je to najmlađa religija, mi želimo reći da je on svoju upotpunjenu formu stekao sa Muhammedom, 'alejhi-s-selam. Bez obzira na sve tvrdnje kršćana, nama muslimanima preostaje da argumentirano odgovorimo na nove izazove.

Nasuprot tome, najprije neki bi rekli da je Muhammed, 'alejhi-s-selam, Kur'an prepisao od Starih Grka, jer se u njemu nalaze neke činjenice o kojima se još u to vrijeme govorilo. Naime, ako neko nešto kaže, što se slaže sa Kur'anom, to ne znači da je Kur'an prepisan od njega. Pretpostavimo da neka osoba sada kaže nešto tačno, ali to isto je neko ranije već rekao, to ne znači da je ta osoba kopirala nečije ideje. Možda jeste, možda nije?

Ako i uzmemo kao mogućnost to da je Muhammed, 'alejhi-s-selam, nešto kopirao od Starih Grka, uredu! Ali zapitajmo se, zašto Kur'an nije prepisao i one greške u, recimo, Hipokratovim učenjima? Ako prepisujete prepisat ćete sve, jer to je logično. Osim ako je Muhammed, 'alejhi-s-selam, bio naučnik, pa da kaže: „Eh, ovo nije tačno, to neću prepisati, a ovo je tačno, to ću prepisati.“ Ako je Muhammed, 'alejhi-s-selam, prepisivao, zašto onda nije prepisao i vjerovanje da je Sunce nepokretno?! Vjerovali su da je Sunce centar kosmosa. Pa zašto bi Muhammed, 'alejhi-s-selam, prepisao ispravne stvari a odstranio ne naučne? Sa druge strane, kršćanski povjesničari i egzegete će sada reći da je Kur'an prepisan iz Biblije. Prije svega, ono što je bitno napomenuti jeste to da se Kur'an, naziva i el-Furqan! To znači da je on, rastavljač istine od neistine. A sada komparirajmo u nekim sličnim segmentima Kur'an i Bibliju, pa da vidimo, kako je to Kur'an el-Furqan?

 • Najprije, pogledajmo šta kažu povjesničari? Oni tvrde slijedeće:

a) Poučavao ga je Rimski kovač. Ovim se želi reći da je Muhammed, 'alejhi-s-selam učio Kur'an od rimskog kovača koji je bio kršćanin i živio u predgrađu Mekke. Jedan Kur'anski ajet vrlo jasno odbacuje ove optužbe.

„Mi dobro znamo da oni govore: 'Poučava ga jedan čovjek!' Jezik onoga zbog koga oni krivo govore je jezik tuđina, a ovaj Kur'an je na jasnom arapskom jeziku.“

Kako je neko ko je bi stranac, govorio stranim jezikom i vrlo slabo poznavao arapski jezik, mogao biti autor tako nenadmašnog djela, kao što je časni Kur'an?

b) Poučavao ga je Hatidžin rođak. Muhammed, 'alejhi-s-selam se rijetko susretao sa jevrejskim i kršćanskim svećenicima. Najznačajniji kršćanin kojeg je poznavao bio je Vereka ibn Nevfel, Hatidžin (poslanikova žena), rođak. Prihvatio je kršćanstvo, a obzirom da je znao čitati i pisati, bio je dobro upoznat sa svetim spisima i teologijom.

Muhammed, 'alejhi-s-selam ga je sreo samo dva puta u životu. Prvi put je to bilo prije poslaničke misije, a drugi put su se sreli kada je Muhammed, 'alejhi-s-selam, nakon početka Objave, otišao vidjeti Vereku ibn Nevfela. Vereka je umro tri godine kasnije a Objava je trajala još 20 godina.

 

c) Religijski razgovori s jevrejima i kršćanima. Istina, Muhammed, 'alejhi-s-selam, je imao religijske razgovore s jevrejima i kršćanima, ali tek 13 godina nakon početka Objave. Zapravo on im je bio učitelj i pozivao ih u islam. Ukazivao im je na sve devijacije njihovih dogmi, pa je veliki broj jevreja i kršćana tako prihvatio islam.

 

d) Učio je Kur'an od jevreja i kršćana izvan Arabije. Svi dostupni historijski izvori navode da je Muhammed, 'alejhi-s-selam, samo tri puta prije poslanstva izišao iz Mekke:

- kad je imao 6. godina, pošao je s majkom u Medinu
- između 9. i 12. godine, pridružio se amidži Ebu Talibu na putu ka Siriji, i
- kad je imao 25. godina, poveo je Hatidžinu karavanu u Siriju.

Čista je imaginacija tvrditi da je Kur'an rezultat razgovora s jevrejima i kršćanima nakon ova tri putovanja.

 • Sada pogledajmo, da li je Kur'an kopiran iz Biblije?

U vrijeme Muhammeda, 'alejhi-s-selam, Biblija još nije bila prevedena na arapski jezik. Najstariji prijevod Starog Zavjeta pojavio se 250 godina nakon Muhammeda, 'alejhi-s-selam, dakle 900. godine, kojeg je uradio Saadias Gaon, a najstariji prijevod Novog Zavjeta na arapski se pojavio oko hiljadu godina nakon Muhammeda, 'alejhi-s-selam, tek 1616. godine, od izvjesnog Erpeniusa.

Ako knjige imaju određene sličnosti ne znači da je mlađa prepisana iz starije, već to znači da obje knjige imaju isti treći izvor, a to je Bog. Kur'an je došao da potvrdi, upotpuni i usavrši sve prijašnje objave.

Rekli smo već, da je Kur'an el-Furqan, tako da na osnovu njega možemo utvrditi šta je od prijašnjih knjiga sačuvano, a šta je izmjenjeno. Kako bi dokazali istinitost Kur'ana, a i to da on nije prepisan, već da je izvorno objavljen od Allaha, dž. š., sada ćemo pokušati samo u nekim segmentima (a takvih je mnogo), napraviti razliku između istinske i sačuvane Objave, s jedne strane, te iskrivljenih tzv. svetih spisa, s druge.

a) Stvaranje kosmosa za šest dana. Prema Knjizi Postanka (prva knjiga Petoknjižja u Bibliji), kosmos je stvoren za šest dana od kojih svaki traje 24 sata. Kur'an spominje stvaranje kosmosa za šest ejjam, tj. veoma dugačkih perioda. Naučnici nemaju nikakav prigovor na to da je kosmos zaista mogao nastati za šest veoma dugih epoha, od nekoliko milijardi godina. Time je stav Biblije o stvaranju kosmosa za šest običnih dana kontradiktoran potvrđenim naučnim činjenicama.

 

b) Prvo stvoren dan pa onda Sunce. Biblija kaže da je fenomen dana i noći stvoren prvog dana stvaranja kosmosa. Svjetlost koja cirkulira kosmosom rezultat je kompleksnih reakcija na zvijezdama. Međutim, te iste zvijezde, prema Bibliji stvorene su četvrtog dana stvaranja.

 

Nelogično je da svjetlo bude stvoreno prvog dana, a izvor svijetlosti, tri dana kasnije. Osim toga, postojanje dana i noći bilo je moguće samo nakon stvaranja Zemlje i njene rotacije oko svoje ose i Sunca. Za razliku od Biblije, Kur'an ne sadrži ni jednu rečenicu koja bi bila proturječna potvrđenim naučnim argumentima.

 

c) Stvaranje Sunca, Mjeseca i Zemlje. Zemlja je stvorena trećeg dana. Sunce i Mjesec su stvoreni četvrtog dana. Naučna je činjenica da su Zemlja i Mjesec bili dio Sunca pa su se kasnije izdvojili. Zbog toga je ideja o stvaranju Zemlje prije Sunca i Mjeseca kontradiktorna potvrđenim naučnim činjenicama. A Kur'an još prije 1400. godina govori o teoriji Velikog Praska, koja je skoro otkrivena:

„Zar neznaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali...?“

d) I Sunce i Mjesec imitiraju svjetlost. Biblija kaže da i Sunce i Mjesec imaju sopstvenu svjetlost. Savremena nauka nam kaže da Mjesec ne posjeduje vlastitu svjetlost, već je to reflektovana svjetlost od Sunca. Ta činjenica je potvrdila ispravnost kur'anskog koncepta, koji kaže da Mjesec nema sopstvenu već samo reflektira sunčevu svjetlost.

„On je Sunce izvorom svjetlosti učinio, a Mjesec sjajnim i položaje mu odredio da bi ste znali broj godina i računanje. – Allah je to mudro stvorio. – On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju.“

Ovo su samo neke od razlika, koje potvrđuju ispravnost Kur'ana i koje pokazuju, zašto je on el-Furqan? Nemoguće je da je čovjek koji je živio prije 1400. Godina u pustinji, uvidio ove greške u Bibliji pa ih prilikom prepisivanja ispravljao. Ako je Muhammed, 'alejhi-s-selam, lično napisao Kur'an, otkud je znao koje biblijske stihove preskočiti, zato što sadrže katastrofalne naučne greške?!

U cijelom Kur'anu ne postoji ni jedna jedina kontradiktornost naučnim činjenicama. Na stotine je kur'anskih ajeta  koji govore o nauci. Ako bi sada koristili „Teoriju vjerovatnoće“, da pokažemo koliko je vjerovatno da u ono vrijeme sve precizno i tačno bude kazano, za razliku od biblijskih kazivanja, tek onda bi na pravi način sve to uspjeli dokazati.

Naravno, sličnosti postoje, jer fundamentalna učenja svih velikih religija ne mogu biti kontradiktorna (pod uslovom da ih niko nije izmjenio, a vidimo da to s Kur'anom nije slučaj jer on ispravlja greške), čak i ako je između poslanika prošlo dosta vremena, iz razloga, kako smo to već ranije naveli: ako knjige imaju određene sličnosti ne znači da je mlađa prepisana iz starije, već to znači da obje knjige imaju isti treći izvor, a to je Allah, dž. š..

Konačno, u njima sada možemo vidjeti, ne velike sličnosti, nego drastične razlike: u stilu, u ljepoti izražavanja, u konciznosti, ali i u svim sličnim nadnaravnostima i neprevaziđenostima Kur'anskog izraza.

Svi ovi racionalni dokazi, nisu uzaludni pokušaj kojim se želi dokazati da je Kur'an Božija Objava. Pravi dokaz da Muhammed, 'alejhi-s-selam, nije ništa prepisivao nalazi se u Kur'anu gdje Allah dž. š. kaže:

„Ti prije nje nijednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao; inače, posumnjali bi oni što laži govore.“

Božiji poslanik Muhammed, 'alejhi-s-selam, je dakle bio UMMIJJ, bio je nepismen! Ta historijska činjenica je dovoljan dokaz da on nije ništa prepisivao, jer Muhammed, 'alejhi-s-selam, nije znao čitati i pisati.

“Onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni da čita ni da piše, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze…“

Reci: "O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik, Njegova vlast je na nebesima i na Zemlji; nema drugog boga osim Njega, On život i smrt daje, i zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova, vjerovjesnika, koji ne zna da čita i piše, koji vjeruje u Allaha i riječi Njegove; njega slijedite - da biste na pravom putu bili!"

Ovo je dovoljan dokaz, kojim Allah, dž. š., kaže da se o Muhammedu, 'alejhi-s-selam, nalazi priča u Tevratu i Indžilu koju ćemo mi uz Božiju pomoć uspješno i u najljepšem svjetlu prikazati. Pa pogledajmo, šta to Biblija kaže o Muhammedu, 'alejhi-s-selam?

Semir Salihović, prof. Islamske pedagogije

 

Od istog autora

 • LJUBAV PREMA DOMOVINI

  LJUBAV PREMA DOMOVINI

  Sva zahvala pripada Uzvišenom Allahu. Salavat i selam neka su na našeg poslanika Muhammeda, negovu p...

  Mar 11, 2015

 • VAŽNO OBAVJEŠTENJE

  Važno obavještenje

  Obavještavamo vas da je zbog vremenskih neprilika MEVLUD u džematu Nezuk koji je bio zakazan za subot...

  Mar 06, 2015

 • ROĐENJE POSLANIKA A.S.

  ROĐENJE  POSLANIKA  A.S.

  Nalazimo se u mjesecu Rebiul evvel, 1436, godine. Iako, većini je današnji dan poznat kao prvi...

  Dec 30, 2014

 • U SUSRET REBIUL-EVVELU

   U SUSRET  REBIIUL EVVELU     


  Hvala Allahu  Uzvišenom koji je u Svojoj Knjizi rekao : 
  إِنَّ ع...

  Dec 30, 2014

 • Predavanje na temu ODGOJ DJECE U ISLAMU

  U organizaciji Asocijacije žena Medžlisa IZ Zvornik u nedjelju 01.decembra 2013.godine će se u džamiji u Kozluku poslije podne nama...

  Nov 27, 2013

Povezano