DUŽNOSTI PREMA KOMŠIJAMA

Poštovana braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nešto o dužnostima prema susjedima ili komšijama. Komšije su ljudi, bez obzira na rasu, porijeklo, vjersku, nacionalnu ili klasnu pripadnost, spol ili životnu dob ukoliko žive na istom prostoru koje se zove mahala, selo, gradska četvrt, grad ili bilo kako drugačije. Ima mišljenja da se komšijama smatraju stanovnici po četrdeset kuća od naše na bilo koju stranu.
Dobročinstvo prema susjedima navedeno je u istom ajetu, zajedno sa vjerovanjem i ibadetom Gospodaru svjetova, Allahu Uzvišenom. Time se, očito je, želi odaslati poruka u kojoj se, naglašava važnost lijepog i humanog postupka prema susjedima. Jer, ono što se stavlja u ravan vjere u Allaha dž.š. itekako je bitno, vrijedno i značajno. Allah Uzvišeni jasno poručuje:
„I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima-namjernicima, i onima koj su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu.“ 
'Abdullah b. 'Abbas, r.a. kaže: „Bližnji komšija je onaj sa kojim si u srodstvu, a daljnji onaj sa kojim nisi u srodstvu!.“

U brojnim hadisima Muhammed a.s. nas upozorava na potrebu lijepog odnosa sa komšijama. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s. rekao: „Tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjemik, tako mi Allaha, nije vjernik!“ Neko reče: „Ko to, Allahov Poslaniče?“ Alejhisselam odgovori: „Onaj čiji susjed nije siguran od njegova zla i neprijatnosti od njega!“ - (Muttefekun alejhi)

Evo još nekoliko izreka Muhammeda a. s. koje pobliže oslikavaju kako se treba ponašati prema komšijama.

-Najbolji je musliman onaj od čijeg su djela i riječi mirni i bezbjedni drugi muslimani.

-Ko pogleda svoga brata muslimana sa ljubavlju, oprostiće mu se mali grijesi.

Na Sudnjem danu Allah dž. š. će reći: „Gdje su oni koji su se voljeli bez ikakvog interesa, već samo radi Moga raziluka (radi Mene)? Danas ću ih staviti u Moj hlad, osim kojeg drugi ne postoji.“

Mnogobrojne su dužnosti muslimana prema drugim muslimanima. Ovdje navodimo samo neke:

 -željeti bratu muslimanu ono što se želi samom sebi;

 -savjetovati svoju braću, jer je savjet svjetski temelj;

 -nipošto ne uvrijediti brata muslimana;

 -ne veseliti se ničijem zlu, stradanju ili nevolji;

 -podnositi uvrede, jer je Muhammed a.s. rekao: „Dokle god čovjek podnosi uvrede, dotle upućene uvrede melek vraća onome ko ih izgovara, a kada počne uzvraćati, onda tu dođe šejtan (a ode melek)“.

-razgovoriti svoga brata kada je u kakvoj žalosti. Muhammed a. s. je rekao: „Jedno od najmilijih djela Allahu dž. š. je obradovati brata muslimana“

-posredovati u izmirenju zavađenih. Muhammmd a.s. je o tome rekao: „Jedna od najboljih sadaka je izmiriti zavađene.“

-uzeti u zaštitu svoga brata kada ga neko potcjenjuje ili napada.. Muhammed a. s. je rekao: »U čijoj prisutnosti neko potcjenjuje nekog brata muslimana, pa ga ovaj ne uzme u zaštitu, a može to učiniti, Allah dž. š. će njega potcijeniti na Sudnjem danu pred cijelim svijetom;

 -na zlo uzvraćati dobročinstvom;

 -posjetiti onoga ko je tebe napustio;

 -davati onome ko ti ne uzvraća;

 -imati lijepo mišljenje o svom bratu muslimanu. Muhammed a.s. je rekao: „Čuvajte se ružnih misli, jer je ružna misao zaista najlažljiviji govor.“

 -ne zavidjeti na Allahovim darovima jer zavidnost šteti zavidniku;

 -pokrivati tuđe sramote i neistraživati ničije mahane. Muhammed a. s. je rekao: „Ko prikrije sramotu svoga brata muslimana, Allah dž.š. će prikriti njegovu sramotu i na ovom i na budućem svijetu.

-nikome se ne rugati

-hedije ili poklone uzvraćati hedijama (po mogućnosti boljima);

 -ne željeti ništa tuđe i ništa ne tražiti bez nužde i nevolje;

 -služiti se „mudarom“ prema onima koje čovjek ne podnosi. Muhammed a.s. je rekao: „Naređena mi je mudara prema ljudima kao što mi je naređeno da izvršavam farzove.“

(Mudara znači postupiti prema onima koje ne voliš tako kao da ih voliš);

 -posjetiti bolesnika makar bio i daleko;

 -muslimanu klanjati dženazu i ispratiti ga do mezara;

 - ukoliko nas nešto upita odgovoriti mu na pitanje;

 -imati sažaljenja prema bratu kada je u nevolji;

 -uzeti u zaštitu onoga na koga se baca ljaga u njegovoj odsutnosti;

 -odazivati se na poziv;

 -čuvati prijateljstvo;

  - muslimana pozdravljati  samo selamomOd istog autora